งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาทักษะการพิมพ์สัมผัสเพื่อ พัฒนาความเร็วและ ความแม่นยำของ นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาพณิชยการ โดยใช้ แบบทดสอบการพิมพ์จับเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาทักษะการพิมพ์สัมผัสเพื่อ พัฒนาความเร็วและ ความแม่นยำของ นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาพณิชยการ โดยใช้ แบบทดสอบการพิมพ์จับเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาทักษะการพิมพ์สัมผัสเพื่อ พัฒนาความเร็วและ ความแม่นยำของ นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาพณิชยการ โดยใช้ แบบทดสอบการพิมพ์จับเวลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ของ จินตนา โภคากร วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน

2 การจัดการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 รหัสวิชา 2201-1005 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) เป็นวิชาที่สร้างทักษะขั้นพื้นฐาน ของการเรียนในสาขานี้ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน โดย สามารถนำวิชานี้ไปใช้ผลิตเอกสารสำหรับการเรียน รายวิชา อื่น ๆ จากการสังเกตนักเรียนที่เข้ามาเรียนพบว่า นักเรียนไม่มีปัญหาในการเรียนรู้เรื่องการพิมพ์แป้น อักษรล่างและแป้นอักษรบน แต่จะมีปัญหาเรื่องการพิมพ์ งานตามแบบฝึกพิมพ์จับเวลา ในช่วงการเรียนการพิมพ์ สัมผัสเพื่อพัฒนาความเร็วและความแม่นยำ เพราะนักเรียน ต้องพิมพ์ให้ได้ 25 คำต่อนาทีถึงจะผ่านเกณฑ์ และในทุก ๆ ปีที่มี การเรียนการสอนจะมีนักเรียนส่วนมาก ก้าวนิ้วผิด หลักการพิมพ์ มองแป้นอักษรขณะพิมพ์งาน และไม่ค่อย พิมพ์งานส่งครบตามที่กำหนดไว้ พิมพ์งานช้าและพิมพ์ผิด มาก และเมื่อถึงช่วงการเรียนการพิมพ์สัมผัสเพื่อพัฒนา ความเร็วและความแม่นยำ นักเรียนดังกล่าวจะไม่สามารถ พิมพ์แบบฝึกหัดการพิมพ์จับเวลาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทำ ให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน

3 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็น บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งเป็นครูประจำ ทำหน้าที่ปฏิบัติงานสอน จึง สนใจศึกษาเกี่ยวกับการพิมพ์สัมผัสของ ผู้เรียน เพื่อพัฒนาความเร็วและความแม่นยำ สามารถนำไปใช้ร่วมกับการพิมพ์งานขั้นผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546)

4 1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกหัดการพิมพ์จับเวลา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาพณิชยการ เรื่อง การแก้ไขปัญหา ทักษะการพิมพ์สัมผัสเพื่อพัฒนา ความเร็วและความแม่นยำให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาความเร็วและความแม่นยำ โดยมี เป้าหมายให้นักเรียน ที่พิมพ์ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถพัฒนาความเร็วและความแม่นยำด้วย แบบฝึกหัดการพิมพ์จับเวลา ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ 25 คำต่อนาที 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการพิมพ์ จับเวลา เรื่อง การแก้ไขปัญหาทักษะ การพิมพ์สัมผัสเพื่อพัฒนาความเร็วและความ แม่นยำ ก่อนและหลังการฝึกพิมพ์ โดย ใช้แบบทดสอบการพิมพ์จับเวลา

5 1. สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สามารถนำข้อมูล ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 2. กลุ่มงานวิชาการของสถานศึกษา มีข้อมูลสำหรับ พัฒนาในการด้านการเรียน การสอนในครั้งต่อไป

6 ผลจากการทดสอบหลังเรียนพบว่านักเรียน จำนวน 21 คนจาก 31 คน สามารถพิมพ์ 3 6 1 7 พิมพ์งานตามแบบฝึกพิมพ์สัมผัสเพื่อ พัฒนาความเร็วและความแม่นยำได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด คือ 25 คำต่อนาที ส่วนอีก 10 คน ยังพิมพ์ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการ สังเกตของผู้วิจัยพบว่า พบว่านักเรียนที่ไม่ผ่าน เกณฑ์บางคนหันกลับไปดูแป้นอักษรบนและ บางครั้งก็มองนิ้วตนเองว่าวางถูกแป้นหรือไม่ ทำให้เกิดการล้าช้าในการพิมพ์และมองผิด บรรทัด จำนวนคำสุทธิคงที่ไม่พัฒนาขึ้น

7 การสังเกตครั้งต่อไปของผู้วิจัยพบว่านักเรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกคนไม่มีสมาธิในการพิมพ์ เพราะพะวงกับคำผิดกลัวไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากตนเองได้พิมพ์ใกล้จะผ่านเกณฑ์อยู่ แล้ว ไม่มั่นใจในการเคาะแป้นไปยังตัวอักษร ต่าง ๆ จึงกลับไปมองแป้น และเมื่อก้าวไปยัง แป้นที่อยู่ไกล ๆ ก็จะใช้นิ้วที่ตนเองถนัดพิมพ์ ทำให้การพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ พอคำผิดเริ่มมาก ก็จะหยุดพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์ต่อ ผู้วิจัยได้แก้ไข ปัญหานี้ โดยกำหนดให้นักเรียนที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ทั้ง 10 คน ทำการฝึกพิมพ์แบบฝึกพิมพ์ จับเวลาเพิ่มเติม ช่วงพักเที่ยงกลางวัน หลัง เลิกเรียนตอนเย็น และนักเรียนสามารถพิมพ์ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาทักษะการพิมพ์สัมผัสเพื่อ พัฒนาความเร็วและ ความแม่นยำของ นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาพณิชยการ โดยใช้ แบบทดสอบการพิมพ์จับเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google