งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัยศึกษาการ พัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ สัมผัสด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัยศึกษาการ พัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ สัมผัสด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัยศึกษาการ พัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ สัมผัสด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ชื่อผู้วิจัยนางสาวโชษิตา สุตะพันธ์

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำการสอนในวิชา พิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ (TC) ระดับชั้น ปวช. 2 ปัจจุบันผู้เรียนมีปัญหาในด้านการ พิมพ์สัมผัสซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับที่ยังไม่ น่าพอใจ โดยผู้เรียนส่วนหนึ่งมีผลคะแนนการพิมพ์จับเวลา เพื่อพัฒนาความเร็ว ความแม่นยำ ในวิชา พิมพ์ดีด พิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ (TC) ต่ำกว่าเกณฑ์และต่ำกว่า สมรรถภาพอื่น สภาพปัญหานักเรียนพิมพ์จับเวลาด้วยชุด โปรแกรมฝึกพิมพ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพิมพ์ดีดมีสาเหตุ จาก นักเรียนพิมพ์สัมผัสไม่ได้ และขาดการฝึกฝนในการ พิมพ์ ผู้วิจัยจึงได้นำ ชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ มาใช้ในการ จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ให้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นส่วน หนึ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสืบไป

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ไปใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา พิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ (TC) 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการพิมพ์ดีดของนักเรียนที่ใช้ ชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ ขอบเขตของการวิจัย ประชากร : นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 288 คน กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้ การสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้ ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 2/15 จำนวน 29 คน วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีตัวแปรในการวิจัย 1. ตัวแปรต้น : ชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ 2. ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ในการพิมพ์

4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตาราง แสดงผล การทดสอบพิมพ์ จับเวลา 10 นาที วัดผลสัมฤทธิ์การ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 35 คำ / นาที

5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตาราง แสดงผล การทดสอบพิมพ์ จับเวลา 10 นาที วัดผลสัมฤทธิ์การ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 35 คำ / นาที

6 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ทดสอบการพิมพ์ จับเวลา ด้วยชุดโปรแกรม ฝึกพิมพ์ มี พัฒนาการด้านทักษะการพิมพ์ดีขึ้นจากครั้งที่ 1-4 เพราะนักเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการพิมพ์ให้ดี ขึ้น สรุปผลการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัยศึกษาการ พัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ สัมผัสด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google