งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Operations Management บทที่ 6 การออกแบบงานและทรัพยากรมนุษย์ Human Resources and Job Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Operations Management บทที่ 6 การออกแบบงานและทรัพยากรมนุษย์ Human Resources and Job Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Operations Management บทที่ 6 การออกแบบงานและทรัพยากรมนุษย์ Human Resources and Job Design

2 2 Outline  กลยุทธ์ทรัพยากรณ์มนุษย์เพื่อการได้เปรียบใน การแข่งขัน Human Resource Strategy for Competitive Advantage Constraints on the Human Resource Strategy  การวางแผนแรงงาน Labor Planning Employment Stability Policies Work Schedules Job Classifications and Work Rules

3 3 Outline -(ต่อ)  การออกแบบงาน Job Design  แรงงานตามความชำนาญเฉพาะดาน Labor Specialization  การขยายงานJob Expansion  องค์ประกอบด้านจิตวิทยาในการออกแบบงาน Psychological Components of Job Design  ทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดยทีม Self-Directed Teams

4 4 Outline -(ต่อ)  การออกแบบงาน Job Design (ต่อ)  การจูงใจและระบบสร้างแรงจูงใจ Motivation and Incentive Systems  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เคื่องจักรและวิธีการ ทำงาน Ergonomics and Work Methods  การใช้ภาพในการสถานที่ทำงาน The Visual Workplace  มาตรฐานแรงงาน Labor Standards

5 5 วัตถุประสงค์ในการศึกษา  ความหมายการออกแบบงาน  องค์ประกอบของการออกแบบงาน  การศึกษาทฤษฏีการจูงใจ motivation theories & studies  วิธีการวัดการทำงาน work measurement  เทคนิคการวัดการทำงาน work measurement techniques  การคำนวณเวลามาตรฐาน Calculate standard time

6 6 กลยุทธ์ทรัพยากรณ์มนุษย์ Human Resource Strategy  To manage labor and design jobs so people are effectively and efficiently utilized

7 7 People and Work System Goals Use people efficiently within constraints Provide reasonable quality of work life ฉ 1995 Corel Corp.

8 8 People and Work System Aspects Job Design Labor Standards

9 9 People & Work Design Location strategy Schedules Product strategy Layout strategy Process strategy Individual differences ฉ 1995 Corel Corp. คนและข้อกำกัดของระบบการทำงาน People and Work System Constraints

10 10 การวางแผนแรงงาน/ นโยบายความมั่นคงในการทำงาน Labor Planning/Stability Policies  การจ้างงานตามความต้องการของงาน Follow demand exactly keeps direct labor costs tied closely to production incurs costs of  hiring/firing  unemployment insurance  labor wage premium

11 11 การวางแผนแรงงาน/ นโยบายความมั่นคงในการทำงาน (ต่อ) Labor Planning/Stability Policies  ยึดความมั่งคงในการจ้างงาน Hold employment constant maintains a trained workforce incurs costs of  idle time when demand is low  meeting increased demand when demand is high

12 12 การจัดตารางการทำงาน Work Schedules  ตารางการทำงานมาตรฐาน Standard work schedule five eight-hour days  ตารางการทำงานแบบยืดหยุ่น Flex-time allows employees, within prescribed limits, to determine their own schedules  ตารางการทำงานแบบยืดหยุ่ย/สัปดาห์Flexible work week four 10-hour days  ตารางการทำงานนอกเวลา Part-time less than eight hours per day, or an irregular schedule

13 13 การจำแนกงานและกฎในการทำงาน Job Classifications and Work Rules  Specify who can do what when they can do it under what conditions they can do it  Often result of union pressure  Restricts flexibility in assignments; consequently restricts efficiency of production

14 14 การออกแบบงาน Job Design  Specifying the tasks that make up a job for an individual or group  Involves determining What is to be done (i.e., responses) How it is to be done (i.e., tools etc.) Why it is to be done (i.e., purpose)  Results in job description Shows nature of job in task-related behaviors

15 15 องค์ประกอบของการออกแบบงาน Components of Job Design  แรงงานตามความชำนาญเฉพาะดาน Labor Specialization  การขยายงานJob Expansion  องค์ประกอบด้านจิตวิทยาในการออกแบบงาน Psychological Components of Job Design  ทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดยทีม Self-Directed Teams

16 16 องค์ประกอบของการออกแบบงาน Components of Job Design  การจูงใจและระบบสร้างแรงจูงใจ Motivation and Incentive Systems  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เคื่องจักรและวิธีการ ทำงาน Ergonomics and Work Methods  การใช้ภาพในการสถานที่มำงาน The Visual Workplace

17 17 แรงงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน Labor Specialization จ Involves จ Breaking jobs into small component parts จ Assigning specialists to do each part จ First noted by Adam Smith (1876) จ Observed how workers in pin factory divided tasks into smaller components จ Found in manufacturing & service industries ฉ 1995 Corel Corp.

18 18 จ Greater dexterity & faster learning จ Less lost time changing jobs or tools จ Use more specialized tools จ Pay only for needed skills Labor Specialization Often Reduces Cost

19 19 การขยายงาน Job Expansion  Process of adding more variety to jobs  Intended to reduce boredom associated with labor specialization

20 20 การขยายงาน Job Expansion  Methods  การขยายงานตามแนวนอน Job enlargement  การขยายงานโดยการเพิ่มงาน Job enrichment  การหมุนเวียนงานที่รับผิดชอบ Job rotation  การขยายงานโดยการเพิ่มอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบ Employee empowerment

21 21 การขยายงานโดยการเพิ่มงาน Job Expansion/Enrichment Present Job ControlControl PlanningPlanning Enriched Job Task #3 Task #2 Enlarged Job

22 22  Higher capital cost  Workers ’ preferences Example: Some people prefer simple jobs  Higher wages required  Smaller labor pool  Increased accident rates  Lack of technology ข้อจำกัดในการขยายงาน Job Expansion Constraints

23 23 การหมุนเวียนงานที่รับผิดชอบ Job Rotation Geriatrics ฉ 1995 Corel Corp. Pediatrics Maternity

24 24 การขยายงานโดยการเพิ่มอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบ Employee Empowerment Employee Empowerment Control Decision-Making Planning

25 25 ความต่อเนื่องในการออกแบบงาน Job Design Continuum Specialization Enlargement Enrichment Empowerment Self-directed Teams Increasing reliance on employees contribution and increasing acceptance of responsibility by employee

26 26  Higher capital cost  Many individuals prefer simple jobs  Higher wages are required since the worker must utilize a higher level of skill  A smaller labor pool exists of persons able and willing to perform enriched or enlarged jobs  Increased accident rates may occur  Current technology in some industries does not lend itself to job enlargement and enrichment Limitations to Job Enlargement/Job Enrichment

27 27 องค์ประกอบด้านจิตวิทยาในการออกแบบงาน Psychological Components of Job Design จ Individuals have values, attitudes, and emotions that affect job results จ Example: Work is a social experience that affects belonging needs จ Effective worker behavior comes mostly from within the individual จ Scientific management argued for external financial rewards จ First examined in ‘Hawthorne studies’

28 28 ลักษณะงาน Core Job Characteristics  ทักษะที่หลากหลาย Skill variety  การจำแนกงาน Job identify  นัยสำคัญของงาน Job significance  ความเป็นอิสระ Autonomy  การป้อนกลับ Feedback

29 29 Hawthorne Studies จ Conducted in late 1920’s จ Western Electric Hawthorne plant จ Showed importance of the individual in the workplace จ Showed the presence of a social system in the workplace

30 30  Originally intended to examine effects of lighting on productivity Scientific management proposed that physical conditions affect productivity  Result: Productivity increased regardless of lighting level  Conclusion: Increased productivity was due to workers ’ receiving attention Hawthorne Studies: Workplace Lighting

31 31 จ Examined effects of group piecework pay system on productivity จ Workers under piecework system should produce as much as possible จ Scientific management assumes that people are motivated only by money จ Result: Production less than maximum จ Conclusion: Social pressure caused workers to produce at group-norm level Hawthorne Studies: Piecework Pay

32 32 การจูงใจ Motivation  Worker performance depends on Motivation Ability Work environment  Motivation is the set of forces that compel behavior  Money may serve as a psychological & financial motivator

33 33 การจูงใจและเงิน Motivation and Money  Taylor ’ s scientific management (1911) Workers are motivated mainly by money Suggested piece-rate system  Maslow ’ s theory (1943) People are motivated by hierarchy of needs, which includes money  Herzberg (1959) Money either dissatisfies or is neutral in its effect

34 34 การสร้างแรงจูงใจทางการเงิน Monetary Incentives  โบนัส Bonuses: Cash & stock options  การได้รับส่วนแบ่งจากกำไร Profit sharing: Distribution of profits  การได้รับส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ Gain sharing: Reward for company performance (e.g., cost reduction) Scanlon plan is most popular (cost reduction.)  ระบบสร้างแรงจูงใจ Incentive systems Measured daywork: Pay based on std. time Piece rate: Pay based on pieces done

35 35 Maslow ’ s Hierarchy of Needs Self-Actualization Use of abilities Self-fulfillment Social Group Interaction Job Status Ego Self Respect Safety Physical Safety Job Security Physiology Food Shelter

36 36 Herzberg ’ s Motivation/Hygiene Factors © Achievement © Recognition © Advancement © Work itself © Responsibility © Personal growth © Company policies and administration © Supervision - technical © Working conditions © Interpersonal relations - supervision © Status © Job security © Salary Job Dissatisfiers (Hygiene) Job Satisfiers (Motivators)

37 37 ลักษณะของงาน Job Characteristics จ Motivation จ Satisfaction จ Job performance จ Absenteeism & turnover Core Job Characteristics Psychological States Personal & Work Outcomes Hackman & Oldham (1980)

38 38 งานที่ได้รับการมอบหมาย ดำเนินการเป็นทีม Self-Directed Teams  Group of empowered individuals working together for a common goal  May be organized for short-term or long-term objectives  Reasons for effectiveness Provide employee empowerment Provide core job characteristics Meet psychological needs (e.g., belonging)

39 39 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักรและ วิธีการทำงาน Ergonomics and Work Methods  Worker performance depends on Motivation Ability Work environment  Foundation laid by Frederick Taylor Match employees to task Develop work methods Establish work standards

40 40 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และเครื่องจักร Ergonomics  Study of work  Also called ‘ human factors ’  Involves human-machine interface  Examples Mouse Keyboard

41 41 การวิเคราะห์วิธีการ Methods Analysis  Focuses on how task is performed  Used to analyze Movement of body, people, or material Activities of people & machines  Tools Process chart Flow diagram Activity chart Operations chart (right-hand, left-hand)

42 42 ผังกระบวนการ Process Chart SUBJECT: Request tool purchase Dist (ft)Time (min)SymbolDescription Write order On desk 75To buyer Examine ก = operation;  = transport;  = inspect; D = delay; ั = storage กD กD กD กD

43 43 Buyer You แผนภาพการเคลื่อนไหวของงาน Flow Diagram 75 ft.

44 44 ผังกิจกรรม Activity Chart Subject: Semi-Auto Machine OperatorMachineTime 1 2 3 4 5 6 Load machineBeing loaded Idle Run Unload Being Unloaded Present

45 45 ผังการปฏิการ Operations Chart (Left Hand/Right Hand Left HandRight Hand Present MethodSymbol Present Method 1 Reach for boltIdle 2 Grasp boltIdle 3 Hold boltReach for washer 4 Hold boltAssemble ก = operation;  = transport;  = inspect; D = delay; ั = storage กD กD กD กD กD กD กD กD

46 46 การใช้ภาพในการสถานที่ทำงาน The Visual Workplace  Uses low-cost visual devices to share information quickly and accurately.  Displays and graphs replace paper  Provides real-time information  System should focus on improvement, not merely monitoring  Can provide both production and financial data

47 47 การวัดการทำงาน Work Measurement?  Determining the amount of worker time required to generate one unit of output  Provides labor standards Target amount of time required to perform a job under normal working conditions

48 48 มาตรฐานแรงงาน Uses of Labor Standards  ต้นทุนแรงงาน Costing labor content of products  การวางแผนความต้องการในการสรรหา พนักงาน Planning staffing needs  การคาดคะเนต้นทุนและเวลา Cost & time estimates for bids

49 49 มาตรฐานแรงงาน (ต่อ) Uses of Labor Standards  การวางแผนการผลิต Planning production  การวางแผนการสร้างแรงจูงใจค่าจ้าง Wage-incentive plans  ประสิทะภาพของการจ้างงาน Employee efficiency

50 50 แหล่งในการกำหนดมาตรฐานแรงงาน Sources of Labor Standards  ประสบการณ์ในอดีต Historical experience  การศึกษาเวลา Time studies  การกำหนดมาตรฐานเวลา Predetermined time standards (MTM)  การสุ่มตัวอย่างงาน Work sampling

51 51 ประสบการณ์ในอดีต Labor Standards - Historical Experience  Labor standards are based on how many labor-hours were needed in past  Least preferred method  Advantages Easy and inexpensive to obtain standard  Disadvantages Unknown accuracy due to unusual occurrences, unknown pace etc.

52 52 การศึกษาเวลา Time Studies  Labor standards are based on observing worker doing task Observe only a sample of work Use average time & pace to set standard  Disadvantages Require a trained & experienced analyst Standard cannot be set before task is performed

53 53 ขั้นตอนในการศึกษาเวลา Time Study Steps  กำหนดงานที่จะศึกษา Define task to be studied  แบ่งงานเป็นหน่วยย่อย ๆ Break task into elements  กำหนดจำนวนของวงจรงาน Determine number of cycles

54 54 ขั้นตอนในการศึกษาเวลา (ต่อ) Time Study Steps  จับเวลาแต่ละงานย่อย Time each element  กำหนดสถานที่ Determine pace (rating factor)  คำนวณมาตรฐานแรงงาน Compute labor standard

55 55 สมการการศึกษาเวลา Time Study Equations Allowancefactor Nonwork* time Total time Avg. element time (Element times) Number ofcycles Normal time(Avg. element time)(Pace) Standard time Total normal time Allowancefactor = = = = - ๅ 1 Nonwork time = Personal, Fatigue, and Delay Time

56 56 การกำหนดมาตรฐานเวลาล่วงหน้า Predetermined Time Standards  Labor standards are set from times in published tables (e.g., MTM Table)  Procedure Divide manual work into basic elements Look up basic element times in table; sum  Advantages Times established in laboratory setting Useful for planning tasks Widely accepted by unions

57 57 การสุ่มตัวอย่างงาน Work Sampling  Labor standard is set using output & % of time worker spends on tasks  Involves observing worker at random times over a long period  Advantages Less expensive than time studies Observer requires little training  Disadvantages Ineffective with short cycles

58 58 การสุ่มตัวอย่างงาน Work Sampling Steps  Take preliminary sample & estimate parameter value (e.g., percentage)  Compute sample size  Prepare observation schedule  Observe & record worker ’ s activities Rate worker ’ s performance  Record number of units produced  Compute standard time per unit

59 59 สมการการสุ่มตัวอย่างงาน Work Sampling Equations Normal Time= (Total Time) (%Working Rating) Units Produced Std Time Normal Time = (1 - Allowance)


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Operations Management บทที่ 6 การออกแบบงานและทรัพยากรมนุษย์ Human Resources and Job Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google