งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการการผลิตและการดำเนินงานOperations Management บทที่ 6 การออกแบบงานและทรัพยากรมนุษย์Human Resources and Job Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการการผลิตและการดำเนินงานOperations Management บทที่ 6 การออกแบบงานและทรัพยากรมนุษย์Human Resources and Job Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการการผลิตและการดำเนินงานOperations Management บทที่ 6 การออกแบบงานและทรัพยากรมนุษย์Human Resources and Job Design

2 Outline กลยุทธ์ทรัพยากรณ์มนุษย์เพื่อการได้เปรียบในการแข่งขัน Human Resource Strategy for Competitive Advantage Constraints on the Human Resource Strategy การวางแผนแรงงาน Labor Planning Employment Stability Policies Work Schedules Job Classifications and Work Rules

3 Outline -(ต่อ) การออกแบบงาน Job Design แรงงานตามความชำนาญเฉพาะดาน
Labor Specialization การขยายงานJob Expansion องค์ประกอบด้านจิตวิทยาในการออกแบบงาน Psychological Components of Job Design ทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดยทีม Self-Directed Teams

4 Outline -(ต่อ) การออกแบบงาน Job Design (ต่อ)
การจูงใจและระบบสร้างแรงจูงใจ Motivation and Incentive Systems ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เคื่องจักรและวิธีการทำงาน Ergonomics and Work Methods การใช้ภาพในการสถานที่ทำงาน The Visual Workplace มาตรฐานแรงงาน Labor Standards

5 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ความหมายการออกแบบงาน องค์ประกอบของการออกแบบงาน การศึกษาทฤษฏีการจูงใจ motivation theories & studies วิธีการวัดการทำงาน work measurement เทคนิคการวัดการทำงาน work measurement techniques การคำนวณเวลามาตรฐาน Calculate standard time

6 กลยุทธ์ทรัพยากรณ์มนุษย์ Human Resource Strategy
To manage labor and design jobs so people are effectively and efficiently utilized

7 People and Work System Goals
Use people efficiently within constraints Provide reasonable quality of work life ฉ 1995 Corel Corp.

8 People and Work System Aspects
Job Design Labor Standards

9 คนและข้อกำกัดของระบบการทำงาน People and Work System Constraints
People & Work Design Product strategy Process strategy Location strategy Layout strategy Schedules Individual differences ฉ 1995 Corel Corp.

10 การวางแผนแรงงาน/ นโยบายความมั่นคงในการทำงาน Labor Planning/Stability Policies
การจ้างงานตามความต้องการของงาน Follow demand exactly keeps direct labor costs tied closely to production incurs costs of hiring/firing unemployment insurance labor wage premium

11 การวางแผนแรงงาน/ นโยบายความมั่นคงในการทำงาน (ต่อ) Labor Planning/Stability Policies
ยึดความมั่งคงในการจ้างงาน Hold employment constant maintains a trained workforce incurs costs of idle time when demand is low meeting increased demand when demand is high

12 การจัดตารางการทำงาน Work Schedules
ตารางการทำงานมาตรฐาน Standard work schedule five eight-hour days ตารางการทำงานแบบยืดหยุ่น Flex-time allows employees, within prescribed limits, to determine their own schedules ตารางการทำงานแบบยืดหยุ่ย/สัปดาห์Flexible work week four 10-hour days ตารางการทำงานนอกเวลา Part-time less than eight hours per day, or an irregular schedule

13 การจำแนกงานและกฎในการทำงาน Job Classifications and Work Rules
Specify who can do what when they can do it under what conditions they can do it Often result of union pressure Restricts flexibility in assignments; consequently restricts efficiency of production

14 การออกแบบงาน Job Design
Specifying the tasks that make up a job for an individual or group Involves determining What is to be done (i.e., responses) How it is to be done (i.e., tools etc.) Why it is to be done (i.e., purpose) Results in job description Shows nature of job in task-related behaviors

15 องค์ประกอบของการออกแบบงานComponents of Job Design
แรงงานตามความชำนาญเฉพาะดาน Labor Specialization การขยายงานJob Expansion องค์ประกอบด้านจิตวิทยาในการออกแบบงาน Psychological Components of Job Design ทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดยทีม Self-Directed Teams

16 องค์ประกอบของการออกแบบงานComponents of Job Design
การจูงใจและระบบสร้างแรงจูงใจ Motivation and Incentive Systems ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เคื่องจักรและวิธีการทำงาน Ergonomics and Work Methods การใช้ภาพในการสถานที่มำงาน The Visual Workplace

17 แรงงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน Labor Specialization
Involves Breaking jobs into small component parts Assigning specialists to do each part First noted by Adam Smith (1876) Observed how workers in pin factory divided tasks into smaller components Found in manufacturing & service industries ฉ 1995 Corel Corp.

18 Labor Specialization Often Reduces Cost
Greater dexterity & faster learning Less lost time changing jobs or tools Use more specialized tools Pay only for needed skills

19 การขยายงาน Job Expansion
Process of adding more variety to jobs Intended to reduce boredom associated with labor specialization

20 การขยายงาน Job Expansion
Methods การขยายงานตามแนวนอน Job enlargement การขยายงานโดยการเพิ่มงาน Job enrichment การหมุนเวียนงานที่รับผิดชอบ Job rotation การขยายงานโดยการเพิ่มอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบ Employee empowerment

21 การขยายงานโดยการเพิ่มงาน Job Expansion/Enrichment
Control Planning Enriched Job Task #3 Task #2 Enlarged Job Present Job

22 ข้อจำกัดในการขยายงาน Job Expansion Constraints
Higher capital cost Workers’ preferences Example: Some people prefer simple jobs Higher wages required Smaller labor pool Increased accident rates Lack of technology

23 การหมุนเวียนงานที่รับผิดชอบ Job Rotation
Pediatrics ฉ 1995 Corel Corp. Maternity ฉ Corel Corp. Geriatrics ฉ 1995 Corel Corp.

24 การขยายงานโดยการเพิ่มอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบ Employee Empowerment
Decision-Making Control Planning

25 ความต่อเนื่องในการออกแบบงานJob Design Continuum
Self-directed Teams Increasing reliance on employees contribution and increasing acceptance of responsibility by employee Empowerment Enrichment Enlargement Specialization

26 Limitations to Job Enlargement/Job Enrichment
Higher capital cost Many individuals prefer simple jobs Higher wages are required since the worker must utilize a higher level of skill A smaller labor pool exists of persons able and willing to perform enriched or enlarged jobs Increased accident rates may occur Current technology in some industries does not lend itself to job enlargement and enrichment

27 องค์ประกอบด้านจิตวิทยาในการออกแบบงาน Psychological Components of Job Design
Individuals have values, attitudes, and emotions that affect job results Example: Work is a social experience that affects belonging needs Effective worker behavior comes mostly from within the individual Scientific management argued for external financial rewards First examined in ‘Hawthorne studies’

28 ลักษณะงาน Core Job Characteristics
ทักษะที่หลากหลาย Skill variety การจำแนกงาน Job identify นัยสำคัญของงาน Job significance ความเป็นอิสระ Autonomy การป้อนกลับ Feedback

29 Hawthorne Studies Conducted in late 1920’s
Western Electric Hawthorne plant Showed importance of the individual in the workplace Showed the presence of a social system in the workplace

30 Hawthorne Studies: Workplace Lighting
Originally intended to examine effects of lighting on productivity Scientific management proposed that physical conditions affect productivity Result: Productivity increased regardless of lighting level Conclusion: Increased productivity was due to workers’ receiving attention

31 Hawthorne Studies: Piecework Pay
Examined effects of group piecework pay system on productivity Workers under piecework system should produce as much as possible Scientific management assumes that people are motivated only by money Result: Production less than maximum Conclusion: Social pressure caused workers to produce at group-norm level

32 การจูงใจ Motivation Worker performance depends on
Ability Work environment Motivation is the set of forces that compel behavior Money may serve as a psychological & financial motivator

33 การจูงใจและเงิน Motivation and Money
Taylor’s scientific management (1911) Workers are motivated mainly by money Suggested piece-rate system Maslow’s theory (1943) People are motivated by hierarchy of needs, which includes money Herzberg (1959) Money either dissatisfies or is neutral in its effect

34 การสร้างแรงจูงใจทางการเงิน Monetary Incentives
โบนัส Bonuses: Cash & stock options การได้รับส่วนแบ่งจากกำไร Profit sharing: Distribution of profits การได้รับส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ Gain sharing: Reward for company performance (e.g., cost reduction) Scanlon plan is most popular (cost reduction.) ระบบสร้างแรงจูงใจ Incentive systems Measured daywork: Pay based on std. time Piece rate: Pay based on pieces done

35 Maslow’s Hierarchy of Needs
Self-Actualization Use of abilities Self-fulfillment Ego Self Respect Social Group Interaction Job Status Safety Physical Safety Job Security Physiology Food Shelter

36 Herzberg’s Motivation/Hygiene Factors
Job Dissatisfiers (Hygiene) Job Satisfiers (Motivators) Company policies and administration Supervision - technical Working conditions Interpersonal relations - supervision Status Job security Salary Achievement Recognition Advancement Work itself Responsibility Personal growth

37 ลักษณะของงาน Job Characteristics
Core Job Characteristics Motivation Satisfaction Job performance Absenteeism & turnover Psychological States Personal & Work Outcomes Hackman & Oldham (1980)

38 งานที่ได้รับการมอบหมายดำเนินการเป็นทีม Self-Directed Teams
Group of empowered individuals working together for a common goal May be organized for short-term or long-term objectives Reasons for effectiveness Provide employee empowerment Provide core job characteristics Meet psychological needs (e.g., belonging)

39 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักรและวิธีการทำงาน Ergonomics and Work Methods
Worker performance depends on Motivation Ability Work environment Foundation laid by Frederick Taylor Match employees to task Develop work methods Establish work standards

40 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และเครื่องจักร Ergonomics
Study of work Also called ‘human factors’ Involves human-machine interface Examples Mouse Keyboard

41 การวิเคราะห์วิธีการ Methods Analysis
Focuses on how task is performed Used to analyze Movement of body, people, or material Activities of people & machines Tools Process chart Flow diagram Activity chart Operations chart (right-hand, left-hand)

42 ผังกระบวนการ Process Chart
SUBJECT: Request tool purchase Dist (ft) Time (min) Symbol Description o D Write order o D On desk 75 o D To buyer o D Examine ก = operation;  = transport; o = inspect; D = delay; ั = storage

43 แผนภาพการเคลื่อนไหวของงานFlow Diagram
Buyer 75 ft. You

44 ผังกิจกรรม Activity Chart
Subject: Semi-Auto Machine Present Time Operator Machine 1 Load machine Being loaded 2 3 Idle Run 4 5 Unload Being Unloaded 6

45 ผังการปฏิการ Operations Chart (Left Hand/Right Hand
Present Method Symbol Symbol Present Method 1 Reach for bolt o D o D Idle 2 Grasp bolt o D o D Idle 3 Hold bolt o D o D Reach for washer 4 Hold bolt o D o D Assemble ก = operation;  = transport; o = inspect; D = delay; ั = storage

46 การใช้ภาพในการสถานที่ทำงาน The Visual Workplace
Uses low-cost visual devices to share information quickly and accurately. Displays and graphs replace paper Provides real-time information System should focus on improvement, not merely monitoring Can provide both production and financial data

47 การวัดการทำงาน Work Measurement?
Determining the amount of worker time required to generate one unit of output Provides labor standards Target amount of time required to perform a job under normal working conditions

48 มาตรฐานแรงงาน Uses of Labor Standards
ต้นทุนแรงงาน Costing labor content of products การวางแผนความต้องการในการสรรหาพนักงาน Planning staffing needs การคาดคะเนต้นทุนและเวลา Cost & time estimates for bids

49 มาตรฐานแรงงาน (ต่อ) Uses of Labor Standards
การวางแผนการผลิต Planning production การวางแผนการสร้างแรงจูงใจค่าจ้าง Wage-incentive plans ประสิทะภาพของการจ้างงาน Employee efficiency

50 แหล่งในการกำหนดมาตรฐานแรงงาน Sources of Labor Standards
ประสบการณ์ในอดีต Historical experience การศึกษาเวลา Time studies การกำหนดมาตรฐานเวลา Predetermined time standards (MTM) การสุ่มตัวอย่างงาน Work sampling

51 ประสบการณ์ในอดีต Labor Standards - Historical Experience
Labor standards are based on how many labor-hours were needed in past Least preferred method Advantages Easy and inexpensive to obtain standard Disadvantages Unknown accuracy due to unusual occurrences, unknown pace etc.

52 การศึกษาเวลา Time Studies
Labor standards are based on observing worker doing task Observe only a sample of work Use average time & pace to set standard Disadvantages Require a trained & experienced analyst Standard cannot be set before task is performed

53 ขั้นตอนในการศึกษาเวลา Time Study Steps
กำหนดงานที่จะศึกษา Define task to be studied แบ่งงานเป็นหน่วยย่อย ๆ Break task into elements กำหนดจำนวนของวงจรงาน Determine number of cycles

54 ขั้นตอนในการศึกษาเวลา (ต่อ) Time Study Steps
จับเวลาแต่ละงานย่อย Time each element กำหนดสถานที่ Determine pace (rating factor) คำนวณมาตรฐานแรงงาน Compute labor standard

55 สมการการศึกษาเวลา Time Study Equations
Nonwork* ti me Allowance factor = Total time (Element times) Avg. element time = Number of cycles Normal time = (Avg. element time) (Pace) Total norm al time Standard time = 1 - Allowance factor Nonwork time = Personal, Fatigue, and Delay Time

56 การกำหนดมาตรฐานเวลาล่วงหน้าPredetermined Time Standards
Labor standards are set from times in published tables (e.g., MTM Table) Procedure Divide manual work into basic elements Look up basic element times in table; sum Advantages Times established in laboratory setting Useful for planning tasks Widely accepted by unions

57 การสุ่มตัวอย่างงาน Work Sampling
Labor standard is set using output & % of time worker spends on tasks Involves observing worker at random times over a long period Advantages Less expensive than time studies Observer requires little training Disadvantages Ineffective with short cycles

58 การสุ่มตัวอย่างงาน Work Sampling Steps
Take preliminary sample & estimate parameter value (e.g., percentage) Compute sample size Prepare observation schedule Observe & record worker’s activities Rate worker’s performance Record number of units produced Compute standard time per unit

59 สมการการสุ่มตัวอย่างงาน Work Sampling Equations
(Total Time) (%Working Rating) Normal Tim e = Units Produced Normal Tim e = Std Time (1 - Allowance)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการการผลิตและการดำเนินงานOperations Management บทที่ 6 การออกแบบงานและทรัพยากรมนุษย์Human Resources and Job Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google