งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขา 1 รศ. ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขา 1 รศ. ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขา 1 รศ. ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช วศ. ด. ( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2 รศ. ดร. สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ ปร. ด. ( เทคโนโลยีพลังงาน ) 3 ผศ. ดร. เจริญพร เลิศสถิตธนกร ปร. ด. ( เทคโนโลยีพลังงาน ) 4 อ. ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง D.Eng. (Mechatronics Engineering) 5 อ. ดร. นเรศ มีโส ปร. ด. ( เทคโนโลยีพลังงาน )

2 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาแบบ 1.1 แบบ 2.1 1. หมวดรายวิชา -12 1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า -( 6 ) 1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า -( 6 ) 2. หมวดวิทยานิพนธ์ 4836 จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 48

3 1. พลังงาน 2. เทอร์โม – ของไหลและความร้อน 3. การผลิตโลหการ 4. การควบคุม 5. เมคคาทรอนิคส์ วิศวกรรมเครื่องกลมี 5 สาขา คือ

4 1. สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต 10300 700 Advanced Research Methodology3(3-0- 6) 20300 701 Optimization Techniques3(3-0- 6) 30300 703 Special Study on Energy Engineering3(3-0- 6) วิชาเลือก ที่รหัสวิชารายวิชาหน่วย กิต 10300 600 Energy Efficiency and Management3(3-0- 6) 20300 601 Energy Resources and Conversion Technology 3(3-0- 6) 30300 602 Energy System Design3(3-0- 6) 40300 604 Fuel and Combustion3(3-0- 6) 50300 605 Bio-Energy Conversion3(3-0- 6) 60300 607 Thermal Energy Analysis3(3-0- 6) 70300 608 Drying of Foods and Cereal Grains3(3-0- 6) 80300 609 Fluid Power Machines3(3-0- 6) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

5 120300 613 Engineering Experimental Design and Analysis 3(3-0- 6) 130300 614 Coal Technology3(3-0- 6) 140300 615 Solar Cell and Applications3(3-0- 6) 150300 616 Solar Energy3(3-0- 6) 160300 702 Energy Engineering Seminar1(0-2- 1) 90300 610 Refrigeration and Air- conditioning 3(3-0- 6) 100300 611 Energy Laboratory3(1-4- 4) 110300 612 Instrumentations3(3-0- 6) วิชา เลือก

6 2. เทอร์โม - ของไหลและวิศวกรรมทางความร้อน วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต 10300 700 Advanced Research Methodology3(3-0- 6) 20300 701 Optimization Techniques3(3-0- 6) 30300 706 Engineering Analysis3(3-0- 6) 40300 719 Special Study on Thermo-fluid and Thermal Engineering 3(3-0- 6) ที่ รหัสวิชารายวิชาหน่วย กิต 10300 707Heat and Mass Transfer3(3-0- 6) 20300 708Advanced Heat Conduction3(3-0- 6) 30300 709Heat Convection3(3-0- 6) วิชา เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

7 40300 710Two-phase Flow3(3-0- 6) 50300 711Boiling3(3-0- 6) 60300 712Thermosyphon3(3-0- 6) 70300 713Advanced Heat Pipe3(3-0- 6) 80300 714Advanced Theory of Fluid Dynamics3(3-0- 6) 90300 715Advanced Engineering Thermodynamics3(3-0- 6) 100300 716Heat Transfer Equipments3(3-0- 6) 110300 720Thermo-Fluid and Thermal Engineering Seminar 1(0-2- 1)

8 3. วิศวกรรมการผลิตและโลหการ วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วยกิต 10300 700 Advanced Research Methodology3(3-0-6) 20300 701 Optimization Techniques3(3-0-6) 30300 908 Special Study on Manufacturing and Metallurgy Engineering 3(3-0-6) วิชาเลือก ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วยกิต 10300 887 Engineering Optimization3(3-0-6) 20300 888 Manufacturing Systems: Analysis, Design and Simulation 3(3-0-6) 30300 889 Computer-Aided Manufacturing3(3-0-6) 40300 890 Product Design for Manufacturing3(3-0-6)

9 50300 891 Product Design for Environment3(3-0-6) 60300 892 Mold Design3(3-0-6) 70300 893 Rapid Prototyping3(3-0-6) 80300 894 Assembly and Automation Handling3(3-0-6) 90300 895 Metal Deformation Processes3(3-0-6) 100300 896 Applied Physical Metallurgy3(3-0-6) 110300 897 Transport Phenomena in Process Metallurgy 3(3-0-6) 120300 898 Thermodynamics of Solids3(3-0-6) 130300 899 Abrasive Wear Resistance Cast Iron3(3-0-6) 140300 900 Surface Technology3(3-0-6) 150300 901 Foundry Technology3(3-0-6) วิชา เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

10 160300 902 Heat Treatment of Metal3(3-0- 6) 170300 903 Transformation of Solids3(3-0- 6) 180300 904 Ferrous Metallurgy and Processing3(3-0- 6) 190300 905 Nonferrous Metallurgy and Processing3(3-0- 6) 200300 909 Manufacturing and Metallurgy Engineering Seminar1(0-2- 1) วิชา เลือก

11 4. แมคคาทรอนิกส์ วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต 10300 700 Advanced Research Methodology3(3-0- 6) 20300 701 Optimization Techniques3(3-0- 6) 30300 927 Special Study on Machatronics3(3-0- 6) วิชาเลือก ที่ รหัสวิชารายวิชาหน่วย กิต 10300 910 Digital Image Processing3(3-0- 6) 20300 911 Integrated Circuit Design 33(3-0- 6) 30300 912 Digital Integrated Circuit Design 33(3-0- 6) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

12 40300 913 Mixed Signal IC Design 33(3- 0-6) 50300 914 Control Engineering3(3- 0-6) 60300 915Artificial Intelligent and Neural Networks 3(3- 0-6) 70300 916 Industrial Robotics3(3- 0-6) 80300 917 Artificial Intelligent Robot Vision3(3- 0-6) 90300 918 Computer-Controlled System3(3- 0-6) 100300 919Mechatronics System Design3(3- 0-6) วิชา เลือก 110300 920Digital Signal Processing3(3- 0-6) 120300 921Power Electronics and Drives3(3- 0-6) 130300 922Sensing and Power Transmission Systems 3(3- 0-6) 140300 923Advanced Mathematics3(3- 0-6) 150300 924Microprocessor and Embedded System 3(3- 0-6) 160300 928Machatronics Seminar1(0- 2-1)

13 160300 944 Optimal Control Systems3(3-0- 6) 170300 945 Adaptive Control Systems3(3-0- 6) 180300 946 Robust Control System Designs3(3-0- 6) 190300 947 Stochastic Optimal Control Systems3(3-0- 6) 200300 948 Intelligent System Applications in Control Engineering 3(3-0- 6) 210300 949 Numerical Techniques in Electromagnetics 3(3-0- 6) 220300 950 High Frequency Amplifier and Oscillator Design 3(3-0- 6) 230300 951 Microwave Circuit and System Design3(3-0- 6) 240300 955 Control Engineering Seminar1(0-2- 1) วิชาเลือก

14 5. วิศวกรรมการควบคุม วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิชาเลือก ที่รหัสวิชารายวิชาหน่วย กิต 10300 929 Advanced Intelligent Systems3(3-0- 6) 20300 930 Advanced Random Signal and Stochastic Process 3(3-0- 6) 30300 931 Advanced Active Power Line-Current Conditioning 3(3-0- 6) 40300 932 Advanced EMI and Noise Reduction Techniques3(3-0- 6) ที่รหัสวิชารายวิชาหน่วย กิต 10300 700Advanced Research Methodology3(3-0- 6) 20300 701Optimization Techniques3(3-0- 6) 30300 927Special Study on Machatronics3(3-0- 6) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

15 50300 933 Advanced Power Converter Modeling and Control 3(3-0-6) 60300 934 Advanced System Identification Techniques3(3-0-6) 70300 935 Power System Dynamics, Stability and Control 3(3-0-6) 80300 936 Economic Generation and Operations3(3-0-6) 90300 937 Electrical Transients in Power Systems3(3-0-6) 100300 938 Advanced Power System Protection3(3-0-6) 110300 939 Advanced Power System Reliability3(3-0-6) 120300 940 Harmonics in Power Systems3(3-0-6) 130300 941 Advanced Digital Signal Processing3(3-0-6) 140300 942 Advanced Computer Architecture3(3-0-6)

16 150300 943Power Switching Converters3(3-0- 6) 160300 944Optimal Control Systems3(3-0- 6) 170300 945Adaptive Control Systems3(3-0- 6) 180300 946Robust Control System Designs3(3-0- 6) 190300 947Stochastic Optimal Control Systems3(3-0- 6) 200300 948Intelligent System Applications in Control Engineering 3(3-0- 6) 210300 949Numerical Techniques in Electromagnetics 3(3-0- 6) 220300 950High Frequency Amplifier and Oscillator Design 3(3-0- 6) 230300 951Microwave Circuit and System Design 3(3-0- 6) 240300 955Control Engineering Seminar1(0-2- 1)


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขา 1 รศ. ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google