งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขา 1 รศ. ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขา 1 รศ. ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขา 1 รศ. ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช วศ. ด. ( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2 รศ. ดร. สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ ปร. ด. ( เทคโนโลยีพลังงาน ) 3 ผศ. ดร. เจริญพร เลิศสถิตธนกร ปร. ด. ( เทคโนโลยีพลังงาน ) 4 อ. ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง D.Eng. (Mechatronics Engineering) 5 อ. ดร. นเรศ มีโส ปร. ด. ( เทคโนโลยีพลังงาน )

2 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาแบบ 1.1 แบบ หมวดรายวิชา กลุ่มวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า -( 6 ) 1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า -( 6 ) 2. หมวดวิทยานิพนธ์ 4836 จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 48

3 1. พลังงาน 2. เทอร์โม – ของไหลและความร้อน 3. การผลิตโลหการ 4. การควบคุม 5. เมคคาทรอนิคส์ วิศวกรรมเครื่องกลมี 5 สาขา คือ

4 1. สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต Advanced Research Methodology3(3-0- 6) Optimization Techniques3(3-0- 6) Special Study on Energy Engineering3(3-0- 6) วิชาเลือก ที่รหัสวิชารายวิชาหน่วย กิต Energy Efficiency and Management3(3-0- 6) Energy Resources and Conversion Technology 3(3-0- 6) Energy System Design3(3-0- 6) Fuel and Combustion3(3-0- 6) Bio-Energy Conversion3(3-0- 6) Thermal Energy Analysis3(3-0- 6) Drying of Foods and Cereal Grains3(3-0- 6) Fluid Power Machines3(3-0- 6) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

5 Engineering Experimental Design and Analysis 3(3-0- 6) Coal Technology3(3-0- 6) Solar Cell and Applications3(3-0- 6) Solar Energy3(3-0- 6) Energy Engineering Seminar1(0-2- 1) Refrigeration and Air- conditioning 3(3-0- 6) Energy Laboratory3(1-4- 4) Instrumentations3(3-0- 6) วิชา เลือก

6 2. เทอร์โม - ของไหลและวิศวกรรมทางความร้อน วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต Advanced Research Methodology3(3-0- 6) Optimization Techniques3(3-0- 6) Engineering Analysis3(3-0- 6) Special Study on Thermo-fluid and Thermal Engineering 3(3-0- 6) ที่ รหัสวิชารายวิชาหน่วย กิต Heat and Mass Transfer3(3-0- 6) Advanced Heat Conduction3(3-0- 6) Heat Convection3(3-0- 6) วิชา เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

7 Two-phase Flow3(3-0- 6) Boiling3(3-0- 6) Thermosyphon3(3-0- 6) Advanced Heat Pipe3(3-0- 6) Advanced Theory of Fluid Dynamics3(3-0- 6) Advanced Engineering Thermodynamics3(3-0- 6) Heat Transfer Equipments3(3-0- 6) Thermo-Fluid and Thermal Engineering Seminar 1(0-2- 1)

8 3. วิศวกรรมการผลิตและโลหการ วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วยกิต Advanced Research Methodology3(3-0-6) Optimization Techniques3(3-0-6) Special Study on Manufacturing and Metallurgy Engineering 3(3-0-6) วิชาเลือก ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วยกิต Engineering Optimization3(3-0-6) Manufacturing Systems: Analysis, Design and Simulation 3(3-0-6) Computer-Aided Manufacturing3(3-0-6) Product Design for Manufacturing3(3-0-6)

9 Product Design for Environment3(3-0-6) Mold Design3(3-0-6) Rapid Prototyping3(3-0-6) Assembly and Automation Handling3(3-0-6) Metal Deformation Processes3(3-0-6) Applied Physical Metallurgy3(3-0-6) Transport Phenomena in Process Metallurgy 3(3-0-6) Thermodynamics of Solids3(3-0-6) Abrasive Wear Resistance Cast Iron3(3-0-6) Surface Technology3(3-0-6) Foundry Technology3(3-0-6) วิชา เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

10 Heat Treatment of Metal3(3-0- 6) Transformation of Solids3(3-0- 6) Ferrous Metallurgy and Processing3(3-0- 6) Nonferrous Metallurgy and Processing3(3-0- 6) Manufacturing and Metallurgy Engineering Seminar1(0-2- 1) วิชา เลือก

11 4. แมคคาทรอนิกส์ วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต Advanced Research Methodology3(3-0- 6) Optimization Techniques3(3-0- 6) Special Study on Machatronics3(3-0- 6) วิชาเลือก ที่ รหัสวิชารายวิชาหน่วย กิต Digital Image Processing3(3-0- 6) Integrated Circuit Design 33(3-0- 6) Digital Integrated Circuit Design 33(3-0- 6) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

12 Mixed Signal IC Design 33(3- 0-6) Control Engineering3(3- 0-6) Artificial Intelligent and Neural Networks 3(3- 0-6) Industrial Robotics3(3- 0-6) Artificial Intelligent Robot Vision3(3- 0-6) Computer-Controlled System3(3- 0-6) Mechatronics System Design3(3- 0-6) วิชา เลือก Digital Signal Processing3(3- 0-6) Power Electronics and Drives3(3- 0-6) Sensing and Power Transmission Systems 3(3- 0-6) Advanced Mathematics3(3- 0-6) Microprocessor and Embedded System 3(3- 0-6) Machatronics Seminar1(0- 2-1)

13 Optimal Control Systems3(3-0- 6) Adaptive Control Systems3(3-0- 6) Robust Control System Designs3(3-0- 6) Stochastic Optimal Control Systems3(3-0- 6) Intelligent System Applications in Control Engineering 3(3-0- 6) Numerical Techniques in Electromagnetics 3(3-0- 6) High Frequency Amplifier and Oscillator Design 3(3-0- 6) Microwave Circuit and System Design3(3-0- 6) Control Engineering Seminar1(0-2- 1) วิชาเลือก

14 5. วิศวกรรมการควบคุม วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิชาเลือก ที่รหัสวิชารายวิชาหน่วย กิต Advanced Intelligent Systems3(3-0- 6) Advanced Random Signal and Stochastic Process 3(3-0- 6) Advanced Active Power Line-Current Conditioning 3(3-0- 6) Advanced EMI and Noise Reduction Techniques3(3-0- 6) ที่รหัสวิชารายวิชาหน่วย กิต Advanced Research Methodology3(3-0- 6) Optimization Techniques3(3-0- 6) Special Study on Machatronics3(3-0- 6) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

15 Advanced Power Converter Modeling and Control 3(3-0-6) Advanced System Identification Techniques3(3-0-6) Power System Dynamics, Stability and Control 3(3-0-6) Economic Generation and Operations3(3-0-6) Electrical Transients in Power Systems3(3-0-6) Advanced Power System Protection3(3-0-6) Advanced Power System Reliability3(3-0-6) Harmonics in Power Systems3(3-0-6) Advanced Digital Signal Processing3(3-0-6) Advanced Computer Architecture3(3-0-6)

16 Power Switching Converters3(3-0- 6) Optimal Control Systems3(3-0- 6) Adaptive Control Systems3(3-0- 6) Robust Control System Designs3(3-0- 6) Stochastic Optimal Control Systems3(3-0- 6) Intelligent System Applications in Control Engineering 3(3-0- 6) Numerical Techniques in Electromagnetics 3(3-0- 6) High Frequency Amplifier and Oscillator Design 3(3-0- 6) Microwave Circuit and System Design 3(3-0- 6) Control Engineering Seminar1(0-2- 1)


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขา 1 รศ. ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google