งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hearing Evaluation. วัตถุประสงค์ เรียนรู้กระบวนการเกิดการได้ยิน รู้จักการประเมินการได้ยินของผู้ป่วย สามารถตรวจหาความผิดปกติของการได้ยิน ด้วยวิธีใช้ส้อมเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hearing Evaluation. วัตถุประสงค์ เรียนรู้กระบวนการเกิดการได้ยิน รู้จักการประเมินการได้ยินของผู้ป่วย สามารถตรวจหาความผิดปกติของการได้ยิน ด้วยวิธีใช้ส้อมเสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hearing Evaluation

2 วัตถุประสงค์ เรียนรู้กระบวนการเกิดการได้ยิน รู้จักการประเมินการได้ยินของผู้ป่วย สามารถตรวจหาความผิดปกติของการได้ยิน ด้วยวิธีใช้ส้อมเสียง และส่งต่อผู้ป่วยอย่างถูกวิธี รู้จักการตรวจการได้ยินและการทดสอบที่ เกี่ยวข้องต่างๆ

3 Contents Anatomy of the ear Hearing mechanism Tuning fork test Audiometry Tympanometry ABR,OAE

4 ANATOMY OF THE EAR

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Mechanism of hearing

15 The pinna important to localized sound source in vertical plan Aids in localization more efficient at high frequency

16

17 Ear canal provide 10-15dB in 2500-6000Hz Best at 2500 Hz

18 EAC Open in oval 9-10mm.high, 8-9mm. wide, 25mm.long Average sound increase 10-15 dB

19 Human middle ear best transmission 500-2000 Hz

20 ME TM. Ossicle(M,I,S) Tensor tympani, Stapedius Stapedius response 85 dB

21 ME The area effect of the TM(55mm 2 ) vs stapes footplate(3.2mm 2 ), result in 17:1 increase sound energy Lever action of ossicular chain : handle of malleus 1.3 times longer than incus long process Total transform ratio is about 22:1(=25 dB)

22 AREA EFFECT & LEVER ACTION

23 Basic Hearing Test Tuning Fork Test Audiometry

24 HEARING TEST???

25 Tuning Fork Weber Test Rinne Test Bing Test Gelle Test Schwabach test

26 Weber Test Compare BC between Rt & Lt ear Sound is heard equally in both ears = no lateralization CHL : sound in poorer ear is louder SNHL : sound in better ear is louder

27

28 Rinne Test Compare AC & BC AC>BC = normal conducting system = Rinne positive BC>AC = CHL = Rinne negative Detect conduction defect เมื่อ ABG > 15 dB

29

30 Audiometry Pure tone audiometry Speech audiometry

31 Pure tone audiometry

32

33

34

35 Conductive hearing loss: criteria The BC better than the AC The air-bone gap at least 15 dB The BC must be normal The discrimination must be good

36

37

38 Sensorineural hearing loss : criteria The AC and BC threshold are reduced No air-bone gap

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Thai noise legislation Maximal noice allowance in workplace is 85 dBA for 8 hours work Cars generated noise limit to 85 dBA Residential area noise generated should not be > 60 dBA

48 คนพิการตามกฎหมาย Child 40 dB > 7 years : > 55 dB

49 Speech audiometry SRT(speech reception threshold) SD Score (speech discrimination)

50

51 SRT (speech reception threshold) SRT is the lowest level in dB at which a patient can repeat spondee word in 50% (spondee คือคำ 2 พยางค์ที่เสียงเทียบเท่า กัน เช่น eardrum) SRT should be within 10 dB of PTA

52 SDS(speech discrimination score) Percentage of phonetically balanced (PB)words(monosyllable) that patient repeats correctly Test contained 25 PB words at SRT +35 dB ถ้าต่ำมากคิดถึง retrocochlear lesion

53

54 Tympanometry Basic Principle Type Application

55 tympanometry Objective test that measure the mobility of TM (reflect of ME pressure) Five types: A, B, C, As, Ad

56

57 Type A; normal ME pressure Type B; flat  fluid in ME, TM perforate Type C; negative pressure  retract TM / ET dysfunction Type As;restric mobility  otosclerosis,TM scar,fixation of malleus Type Ad;hyper compliance  flaccid TM,ossicular disarticulation

58 Other Battery Test ABR (auditory brainstem response) EcoG (electrocochleography) OAE (Otoacoustic emissions)

59 ABR

60

61

62

63

64

65 electrocochleography EcoG measures the potential arising within cochlea and auditory nerve

66 EcoG

67 Normal

68 Meniere ’ s

69 Otoacoustic emissions(OAEs) Confirm SNHL > 40dB Absent in cochlea lesion Present in neural lesion Objective test,noninvasive,efficient Limited by conductive hearing loss

70 OAE

71

72

73 Historical risk factors for hearing loss in newborn Family history Hyperbilirubinemia requiring exchange Congenital infection (TORCHS) Craniofacial anormalies Birth weight less than 1500gm

74 Historical risk factors for hearing loss Bacterial meningitis Apgar scores ≤ 3 at 5 minutes Ototoxic medications > 5 days Prolonged mechanical ventilator (>10days) Stigmata or others findings associated with a syndrome known to include HL

75

76 การตรวจการได้ยินในเด็ก Since birth : objective tests ABR, OAE(otoacoustic emission) 6-30 months: behavioral tests 6-18 months Distraction test 6-30 months Visual Reinforcement Audiometry (VRA) > 30 months : Pure Tone Audiometry

77 Behavioral tests  Distraction test  Visual Reinforcement Audiometry (VRA)

78 Distraction test 6-18 months Child turns to localize the sound source

79 Visual Reinforcement Audiometry (VRA) Sound Head turn Visual stimuli

80 Visual reinforcement audiometry 6-30 months

81


ดาวน์โหลด ppt Hearing Evaluation. วัตถุประสงค์ เรียนรู้กระบวนการเกิดการได้ยิน รู้จักการประเมินการได้ยินของผู้ป่วย สามารถตรวจหาความผิดปกติของการได้ยิน ด้วยวิธีใช้ส้อมเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google