งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word I กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word I กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word I กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 2 Introduction to Windows XP

3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 3  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2003  การจัดการแฟ้มเอกสาร (*.doc)  การจัดหน้าเอกสาร การพิมพ์ และ การแก้ไขเอกสาร  เครื่องมือพื้นฐานของ Microsoft Word เนื้อหา

4 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 4 Title Bar Menu Bar Ruler Bar ToolbarsToolbars Status Bar View Button Task Pane Word 2003

5 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 5 การจัดการแฟ้มเอกสาร  การสร้างเอกสารใหม่ (New)  การเก็บบันทึกเอกสาร (Save)  การเปิดเอกสาร (Open)  การปิดเอกสาร (Close)  การแทรกข้อความ

6 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 6 แถบเครื่องมือ (Toolbars) View Button Web Layout View Print Layout View Reading View Normal View Outline View

7 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 7 การเลื่อนไปส่วนต่าง ๆ ของ เอกสาร (Hot Key) ปุ่มหน้าที่ปุ่มหน้าที่ เลื่อน Cursor ไปยังอักษร ตัวถัดไป เลื่อนไปคำที่อยู่ถัดไป เลื่อน Cursor ไปยังอักษร ตัวก่อนหน้า เลื่อนไปคำที่อยู่ก่อนหน้า เลื่อน Cursor ไปยัง บรรทัดก่อนหน้า เลื่อนไปตำแหน่งเริ่มต้น ของย่อหน้าหรือของย่อ หน้าก่อนหน้านี้ เลื่อน Cursor ไปยัง บรรทัดถัดไป เลื่อนไปตำแหน่งเริ่มต้นย่อ หน้าถัดไป เลื่อน Cursor ไปยังต้น บรรทัด เลื่อนไปยังหน้าที่อยู่ก่อน หน้า เลื่อน Cursor ไปยังท้าย บรรทัด เลื่อนไปยังหน้าที่อยู่ถัดไป เลื่อน Cursor ขึ้นไป 1 จอภาพ เลื่อนไปตำแหน่งเริ่มต้น ของเอกสาร เลื่อน Cursor ลงไป 1 จอภาพ เลื่อนไปตำแหน่งท้ายสุด ของเอกสาร Home End PgUp PgDn Home Ctrl+ PgUp Ctrl+ + End Ctrl+ PgDn Ctrl+ + + +

8 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 8 วิธีเลือกข้อความ (Hot Key) ปุ่มหน้าที่ปุ่มหน้าที่ เลือกข้อความเป็น ช่วงไม่ติดกัน copy เลือกข้อความเป็น ช่วงติดกัน cut เลือกข้อความใน แนวตั้ง paste เลือกข้อความทั้ง เอกสาร undo Ctrl+C +X +V +A +Z + Shift+ Alt+

9 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 9 ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) จัด ขอบกระดา ษ ขนาดของ กระดาษ แนวกระดาษแนวกระดาษ ประยุกต์ใช้ กับ

10 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 10 Page Setup (Cont.) โครงร่าง เอกสาร ขอบกระดา ษ

11 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 11 การเปลี่ยนสีข้อความและ พื้นหลัง สีพื้น หลัง สีเส้นสีเส้น สี ตัวอัก ษร ลักษณะ เส้น

12 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 12 ตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview) พิม พ์ แสดง 1 หน้า ขยายขยาย แสดง หลาย หน้า ZoomZoom พอดี หน้าจ อ ไม้ บรรทั ด เต็ม หน้าจ อ ปิดปิด ส่วน ช่วยเห ลือ


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word I กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google