งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเงินทดรองจ่าย หมุนเวียน มักจะพบ ปัญหา เหล่านี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเงินทดรองจ่าย หมุนเวียน มักจะพบ ปัญหา เหล่านี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารเงินทดรองจ่าย หมุนเวียน มักจะพบ ปัญหา เหล่านี้

3 ไม่มีแหล่งงบประมาณใน การเบิกจ่าย หรือ ระบุแหล่ง เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ ยืมเงินเกินกว่าค่าใช้จ่ายเป็น จำนวนมาก นำเงินทดรองไปใช้ส่วนตัว *** รับคืนเงินยืมโดยไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน ไม่ส่งใช้ใบสำคัญและเงินสด คงเหลือ เมื่อดำเนินการ สิ้นสุดภายใน 10-15 วัน

4 การกรอกรายละเอียดไม่ ครบถ้วน ไม่ระบุวัน เดือน ปี ใน สัญญายืมเงิน ไม่ระบุเลขที่สัญญา ไม่ลงลายมือชื่อผู้ยืม ไม่มีการลงนามอนุมัติให้ยืม เงินจาก ผู้มีอำนาจ ไม่ลง วันที่ ที่ได้รับ เช็ค ไม่ระบุเลขที่เช็คในช่องที่ กำหนดไว้ ในสัญญายืมเงิน

5 การกรอกรายละเอียดไม่ ครบถ้วน ไม่กรอกรายละเอียด ด้านหลังสัญญา กรณีที่คืน เงินยืมแล้ว ไม่แยกเก็บสัญญา ที่คืนเงิน ยืมเรียบร้อยแล้ว กับ สัญญา ที่ยังเป็นลูกหนี้อยู่

6 2. ทบทวนข้อกำหนดที่สำคัญ เรื่องเงินยืมทดรองจ่ายของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเงินยืมทดรองจ่าย ของมหาวิทยาลัย พ. ศ.2552

7 ข้อ 4..... “ ผู้ยืม ” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย และ ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ยืม เงินทดรองจ่ายจากส่วนงาน ต้นสังกัด ดังนั้น.. บุคคลภายนอก นักศึกษา หรือบุคคลอื่นที่ นอกเหนือจากที่กำหนด ไม่ มีสิทธิ์ยืมเงิน....

8 วิธีการยืม ข้อ 10..... 10.2 ให้ผู้ยืมแสดง ประมาณการค่าใช้จ่ายเท่าที่ จ่ายจริงพร้อมแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายเงิน หรือหลักฐานอนุมัติ ให้เบิกจ่าย ประกอบการขอ อนุมัติยืมเงิน

9 การส่งใช้คืน ข้อ 12... ให้ผู้ยืม ที่ยืมเงินทดรอง หมุนเวียนภายในส่วนงานส่ง ใบสำคัญคู่จ่ายและเงินที่ เหลือ ( ถ้ามี ) คืนส่วนงาน ภายใน 10 วันทำการนับจาก วันดำเนินการสิ้นสุด

10 การส่งใช้คืน 12.1... เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่าย และ / หรือเงินที่เหลือ ( ถ้ามี ) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนเงิน บันทึกการรับคืนในสัญญา การยืมเงิน พร้อมทั้งออก ใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืมไว้เป็น หลักฐาน

11 การส่งใช้คืน 12.2 ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้รับผิดชอบของส่วนงาน ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายให้ถูกต้องตาม ระเบียบและจัดทำใบตั้งหนี้ เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบสำคัญ คู่จ่าย เพื่อทดแทนเงินทดรอง หมุนเวียนของส่วนงาน

12 การส่งใช้คืน ข้อ 14... ในกรณีที่ผู้ยืมไม่ได้ชำระคืน เงินยืมภายในระยะเวลาที่ กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร ให้หัวหน้าส่วนงาน เรียก ชดใช้เงินยืม ตามเงื่อนไข สัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนด โดยทำ เป็นหนังสือแจ้งเตือนเป็นลาย ลักษณ์อักษร

13 การเก็บรักษาและการ ตรวจสอบ ข้อ 16.. ให้ส่วนงานเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารเฉพาะเงินยืมทดรอง จ่ายหมุนเวียนตามข้อ 6.1 ใน นามของส่วนงานนั้นๆ โดยเปิด บัญชีออมทรัพย์คู่กับบัญชี กระแสรายวัน ดอกเบี้ยจากบัญชีเงิน ฝากในวรรคก่อน ให้ตกเป็นของ มหาวิทยาลัยและให้นำส่ง มหาวิทยาลัยภายใน 15 วันทำ การ นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

14 การเก็บรักษาและการ ตรวจสอบ ข้อ 17... ทุกสิ้นไตรมาสให้หัวหน้าส่วน งานสรุปรายงานสถานภาพเงิน ยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนตามข้อ 6.1 ของส่วนงานเสนอต่อ อธิการบดี ตามแบบแนบท้าย ประกาศนี้

15 บทกำหนดโทษ ข้อ 18... ผู้ที่นำเงินทดรองจ่ายไปใช้ จ่ายนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ ที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่มีเหตุผล อันสมควร ให้ถือเป็นความผิด ทางวินัย หากได้กระทำโดยมี เจตนาทุจริต ให้ถือเป็นความผิด ทางวินัยอย่างร้ายแรง ให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทาง วินัยกับผู้กระทำความผิดตาม วรรคก่อนโดยเคร่งครัดทุกกรณี

16 ข้อเสนอแนะ และแนวทาง แก้ไข ให้ส่วนงาน ทบทวน การบริหาร เงินทดรองจ่าย ทั้งระบบ ตั้งแต่ การรับ - จ่ายเงินยืม การส่งใช้คืน เงินยืม การติดตามทวงลูกหนี้ เมื่อครบกำหนด การควบคุม เงินทดรอง จนถึงการจัดทำ รายงานฐานะเงินทดรอง ราชการ โดยให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงินยืมทอรองจ่ายของ มหาวิทยาลัย พ. ศ.2552

17 สวัสดีค่ะ มนสิชา แสวัง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเงินทดรองจ่าย หมุนเวียน มักจะพบ ปัญหา เหล่านี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google