งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน

2 การบริหารเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน มักจะพบปัญหา เหล่านี้

3 ไม่มีแหล่งงบประมาณในการเบิกจ่าย หรือ ระบุแหล่งเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ
ยืมเงินเกินกว่าค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก นำเงินทดรองไปใช้ส่วนตัว *** รับคืนเงินยืมโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ไม่ส่งใช้ใบสำคัญและเงินสดคงเหลือ เมื่อดำเนินการสิ้นสุดภายใน วัน

4 การกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน
ไม่ระบุวัน เดือน ปี ในสัญญายืมเงิน ไม่ระบุเลขที่สัญญา ไม่ลงลายมือชื่อผู้ยืม ไม่มีการลงนามอนุมัติให้ยืมเงินจาก ผู้มีอำนาจ ไม่ลง วันที่ ที่ได้รับ เช็ค ไม่ระบุเลขที่เช็คในช่องที่กำหนดไว้ ในสัญญายืมเงิน

5 การกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน
ไม่กรอกรายละเอียดด้านหลังสัญญา กรณีที่คืนเงินยืมแล้ว ไม่แยกเก็บสัญญา ที่คืนเงินยืมเรียบร้อยแล้ว กับ สัญญาที่ยังเป็นลูกหนี้อยู่

6 2. ทบทวนข้อกำหนดที่สำคัญ เรื่องเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

7 ข้อ “ผู้ยืม” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ยืมเงินทดรองจ่ายจากส่วนงานต้นสังกัด ดังนั้น..บุคคลภายนอก นักศึกษา หรือบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนด ไม่มีสิทธิ์ยืมเงิน....

8 วิธีการยืม ข้อ ให้ผู้ยืมแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงพร้อมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน หรือหลักฐานอนุมัติให้เบิกจ่าย ประกอบการขออนุมัติยืมเงิน

9 การส่งใช้คืน ข้อ 12... ให้ผู้ยืม ที่ยืมเงินทดรองหมุนเวียนภายในส่วนงานส่งใบสำคัญคู่จ่ายและเงินที่เหลือ (ถ้ามี) คืนส่วนงานภายใน 10 วันทำการนับจากวันดำเนินการสิ้นสุด

10 การส่งใช้คืน เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินที่เหลือ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนเงินบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน

11 การส่งใช้คืน 12.2 ให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบของส่วนงานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบและจัดทำใบตั้งหนี้เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบสำคัญคู่จ่าย เพื่อทดแทนเงินทดรองหมุนเวียนของส่วนงาน

12 การส่งใช้คืน ข้อ 14... ในกรณีที่ผู้ยืมไม่ได้ชำระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้หัวหน้าส่วนงาน เรียกชดใช้เงินยืม ตามเงื่อนไขสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนด โดยทำเป็นหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

13 การเก็บรักษาและการตรวจสอบ
ข้อ 16.. ให้ส่วนงานเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเฉพาะเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนตามข้อ 6.1 ในนามของส่วนงานนั้นๆ โดยเปิดบัญชีออมทรัพย์คู่กับบัญชีกระแสรายวัน ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากในวรรคก่อน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยและให้นำส่งมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

14 การเก็บรักษาและการตรวจสอบ
ข้อ 17... ทุกสิ้นไตรมาสให้หัวหน้าส่วนงานสรุปรายงานสถานภาพเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนตามข้อ 6.1 ของส่วนงานเสนอต่ออธิการบดี ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

15 บทกำหนดโทษ ข้อ 18... ผู้ที่นำเงินทดรองจ่ายไปใช้จ่ายนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย หากได้กระทำโดยมีเจตนาทุจริต ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดตามวรรคก่อนโดยเคร่งครัดทุกกรณี

16 ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
ให้ส่วนงาน ทบทวน การบริหารเงินทดรองจ่าย ทั้งระบบ ตั้งแต่การรับ-จ่ายเงินยืม การส่งใช้คืนเงินยืม การติดตามทวงลูกหนี้ เมื่อครบกำหนด การควบคุมเงินทดรอง จนถึงการจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ โดยให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงินยืมทอรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

17 สวัสดีค่ะ มนสิชา แสวัง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google