งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

2 สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือน จำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแ ปลง รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวม

3 สถิติการอนุมัติการเบิกจ่าย ( ปลด บล็อก ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม ,250, ,884, ,134, พฤศจิกายน ,381, ,895632,344, ,517699,725, ธันวาคม ,798, ,017577,716, ,936703,515, มกราคม ,087, ,996539,136, ,762605,223, กุมภาพันธ์ ,881, ,928765,592, ,685867,473, มีนาคม ,205182,199, ,563901,111, ,7681,083,311, เมษายน ,01588,587, ,131577,795, ,146666,383, พฤษภาคม ,204251,376, ,827639,509, ,031890,886, มิถุนายน ,406263,965, ,891504,367, ,297768,333, รวมทั้งสิ้น 8,0521,185,528, ,9805,763,459, ,0326,948,988,036.47

4 สถิติผลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อัคคีภัย 255, วาตภัย 51,012, โรคระบาดด้านพืช 3868, ฟ้าผ่า 115, รวมทั้งสิ้น 111,952,252.00

5 สถิติจำนวนรายการที่ธนาคารปฏิเสธ การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยัง ไม่ได้ ตกลง กับ ธนาคา ร 04 บัญ ชีปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อ มูล 27 บัญ ชีถูก อายั ด 51 บัญชี ไม่ ถูกต้อ ง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมทั้งสิ้น

6 สถิติการนำส่งเงินของส่วนราชการ ภายในจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม ,083, พฤศจิกายน ,039, ธันวาคม ,267, มกราคม ,394, กุมภาพันธ์ ,992, มีนาคม ,461, เมษายน ,804, พฤษภาคม ,594, มิถุนายน ,510, รวมทั้งสิ้น 7,214851,149,046.61


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google