งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อนวัตกรรม :. สมาชิกในกลุ่ม : No ชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด / ฝ่ายแผนกบริษัท 1 2 3 4 5 6 ชื่อผลงาน : รูปสมาชิก กลุ่ม อันดับแรก คือ หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อนวัตกรรม :. สมาชิกในกลุ่ม : No ชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด / ฝ่ายแผนกบริษัท 1 2 3 4 5 6 ชื่อผลงาน : รูปสมาชิก กลุ่ม อันดับแรก คือ หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อนวัตกรรม :

2 สมาชิกในกลุ่ม : No ชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด / ฝ่ายแผนกบริษัท 1 2 3 4 5 6 ชื่อผลงาน : รูปสมาชิก กลุ่ม อันดับแรก คือ หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ 1. ประสานงานการส่งผลงาน การนำเสนอ กับคณะทำงาน InnoWAVE 2. ในกรณีที่ผ่านเข้ารอบ จะเป็นผู้ที่รับเงินยืมทดรองและ เคลียร์เงิน สำหรับการทำ DEMO

3 รูปแบบ นวัตกรรม : ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ ด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Innovation) เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการที่แตกต่างไป จากเดิม เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ เป็นการลด ต้นทุนในกระบวนการต่างๆ ด้านการพัฒนาการให้บริการ (Service Innovation) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ผลงาน : Front OfficeBack Office

4 อธิบายให้เห็นภาพของนวัตกรรมชิ้นนี้ : รูปภาพ ประกอบ คำอธิบาย : รูปภาพ ประกอบ

5 ทำไมถึงอยากสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ : ( ปัญหา หรือ ที่มา ที่ก่อให้เกิดแนวคิด นวัตกรรม )

6 หากนวัตกรรมนี้ได้ลงมือทำจริง จะแก้ไขปัญหา หรือมีผลประโยชน์ต่อใครบ้าง อย่างไร :

7 นวัตกรรมนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการ สร้างสรรค์นานเท่าไร : ต้องใช้งบประมาณเท่าใด :

8 ข้อจำกัดในการสร้างนวัตกรรมนี้ :

9 ชื่อที่ปรึกษา – ตำแหน่ง : รูปที่ ปรึกษา โครงงาน ความคิดเห็นจากที่ปรึกษาโครงงาน นวัตกรรม :


ดาวน์โหลด ppt ชื่อนวัตกรรม :. สมาชิกในกลุ่ม : No ชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด / ฝ่ายแผนกบริษัท 1 2 3 4 5 6 ชื่อผลงาน : รูปสมาชิก กลุ่ม อันดับแรก คือ หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google