งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบค่าเฉลี่ย ประชากร 2 ประชากร. การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร Testing statistics t-TEST F-Test Chi- square TEST Z-TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ทดสอบ ค่าเฉลี่ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบค่าเฉลี่ย ประชากร 2 ประชากร. การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร Testing statistics t-TEST F-Test Chi- square TEST Z-TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ทดสอบ ค่าเฉลี่ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบค่าเฉลี่ย ประชากร 2 ประชากร

2 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร Testing statistics t-TEST F-Test Chi- square TEST Z-TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ทดสอบ ค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม กับค่าเฉลี่ยที่ กำหนด เปรียบเทียบ > 2 กลุ่ม (ANOVA)

3 โจทย์วิจัย  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วย ให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย ต่างจากที่ควรได้ 100 ถังต่อไร่หรือไม่ โดย กำหนดให้ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 25 ถังต่อไร่ สุ่มตัวอย่างที่นาที่มี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 9 แปลง 120 130 80 85 45 90 95 70 75 โจทย์กำหนดได้จากตัวอย่างที่สุ่ม

4 การอ่านค่าวิกฤต จากตารางทาง สถิติ Z ระดับนัยสำคัญ (  )  = 0.05 ( หางเดียว ) ความเชื่อมั่น = 0.95  /2 = 0.025 ( สองหาง ) ความเชื่อมั่น = 0.975 Z  /2 = Z0.025 = 1.96 ระดับนัยสำคัญ (  ) ความ เชื่อมั่น

5 1. ตั้งสมมุติฐาน 4. สรุปผล Z จากที่ได้ Z=-1.47 |Z| = 1.47 |Z| < 1.96 ดังนั้น ยอมรับ Ho แสดงว่าเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผลผลิตข้าวไม่แตกต่าง จาก 100 ถังต่อไร่ที่ความ เชื่อมั่น 95% ค่าวิกฤต ( Critical value ) Z.025 =1.96

6 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม สมมุติฐานทางสถิติ โจทย์วิจัย  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยให้ผลผลิตข้าว เฉลี่ยต่างจากการใช้ ปุ๋ยเคมีหรือไม่

7 โจทย์วิจัย  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่างจาก การใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่ สุ่มตัวอย่างที่นาที่มีการ ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ 9 แปลง, ปุ๋ยเคมี 9 แปลง 120 130 80 85 45 90 95 70 75 150 145 90 110 100 135 120 100 180 อินทรีย์เคมี หา Sp อย่างไร

8 จากข้อมูลพบว่า ดังนั้น การหา Pooled Variance

9 โจทย์วิจัย  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่างจาก การใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่ สุ่มตัวอย่างที่นาที่มีการ ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ 9 แปลง, ปุ๋ยเคมี 9 แปลง 120 130 80 85 45 90 95 70 75 150 145 90 110 100 135 120 100 180 อินทรีย์เคมี

10 การอ่านค่าวิกฤต จากตารางทาง สถิติ t ระดับนัยสำคัญ (  )  = 0.05 ( หางเดียว ) ความเชื่อมั่น = 0.95  /2 = 0.025 ( สองหาง ) ความเชื่อมั่น = 0.975 t  /2 = t0.025 = 2.262 ระดับนัยสำคัญ (  )

11 1. ตั้งสมมุติฐาน 4. สรุปผล t จากที่ได้ t= -2.911 |t| = 2.911 |t| > 2.262 ดังนั้น ปฏิเสธ Ho แสดงว่าเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้ปุ๋ยเคมีมีอิทธิพล ต่อผลผลิตข้าวแตกต่างกัน ที่ความเชื่อเชื่อมั่น 95% ค่าวิกฤต ( Critical value ) t.025 =2.262


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบค่าเฉลี่ย ประชากร 2 ประชากร. การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร Testing statistics t-TEST F-Test Chi- square TEST Z-TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ทดสอบ ค่าเฉลี่ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google