งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 ประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 ประชากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 ประชากร

2 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร
Testing statistics t-TEST F-Test Chi-square TEST Z-TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ทดสอบค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม กับค่าเฉลี่ยที่กำหนด เปรียบเทียบ > 2 กลุ่ม (ANOVA)

3 สุ่มตัวอย่างที่นาที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 9 แปลง
โจทย์วิจัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่างจากที่ควรได้ 100 ถังต่อไร่หรือไม่ โดยกำหนดให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 25 ถังต่อไร่ สุ่มตัวอย่างที่นาที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 9 แปลง Z-test โจทย์กำหนด ได้จากตัวอย่างที่สุ่ม

4 การอ่านค่าวิกฤตจากตารางทางสถิติ Z
ระดับนัยสำคัญ ( ) ระดับนัยสำคัญ ( )  = 0.05 (หางเดียว) ความเชื่อมั่น = 0.95 ความเชื่อมั่น /2 = (สองหาง) ความเชื่อมั่น = 0.975 Z/2 = Z0.025 = 1.96

5 ค่าวิกฤต (Critical value) Z.025 =1.96
1. ตั้งสมมุติฐาน 4. สรุปผล ค่าวิกฤต (Critical value) Z.025 =1.96 Z จากที่ได้ Z =-1.47 |Z| = 1.47 |Z| < 1.96 ดังนั้น ยอมรับ Ho แสดงว่าเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างจาก 100 ถังต่อไร่ที่ความเชื่อมั่น 95%

6 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม
สมมุติฐานทางสถิติ โจทย์วิจัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่ t-test

7 สุ่มตัวอย่างที่นาที่มีการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ 9 แปลง, ปุ๋ยเคมี 9 แปลง
โจทย์วิจัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่ สุ่มตัวอย่างที่นาที่มีการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ 9 แปลง, ปุ๋ยเคมี 9 แปลง อินทรีย์ เคมี หา Sp อย่างไร

8 การหา Pooled Variance จากข้อมูลพบว่า ดังนั้น

9 สุ่มตัวอย่างที่นาที่มีการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ 9 แปลง, ปุ๋ยเคมี 9 แปลง
โจทย์วิจัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่ สุ่มตัวอย่างที่นาที่มีการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ 9 แปลง, ปุ๋ยเคมี 9 แปลง อินทรีย์ เคมี

10 การอ่านค่าวิกฤตจากตารางทางสถิติ t
ระดับนัยสำคัญ ( ) ระดับนัยสำคัญ ( )  = 0.05 (หางเดียว) ความเชื่อมั่น = 0.95 /2 = (สองหาง) ความเชื่อมั่น = 0.975 t/2 = t0.025 = 2.262

11 ค่าวิกฤต (Critical value) t.025 =2.262
1. ตั้งสมมุติฐาน 4. สรุปผล ค่าวิกฤต (Critical value) t.025 =2.262 t จากที่ได้ t = |t| = |t| > 2.262 ดังนั้น ปฏิเสธ Ho แสดงว่าเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ปุ๋ยเคมีมีอิทธิพลต่อผลผลิตข้าวแตกต่างกัน ที่ความเชื่อเชื่อมั่น 95%


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 ประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google