งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชื่อตัวชี้วัด 31 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานผู้กำกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป้าหมาย : เป้าหมาย : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชื่อตัวชี้วัด 31 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานผู้กำกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป้าหมาย : เป้าหมาย : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชื่อตัวชี้วัด 31 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานผู้กำกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป้าหมาย : เป้าหมาย : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75 1. การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่ออันตราย ก่อนไปต่างประเทศ 1. การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่ออันตราย ก่อนไปต่างประเทศ สถาบันบำราศนราดูร สถาบันบำราศนราดูร 2. การให้บริการตรวจรักษาทางจักษุวิทยา สถาบัน ราชประชาสมาสัย 2. การให้บริการตรวจรักษาทางจักษุวิทยา สถาบัน ราชประชาสมาสัย สถานการณ์ปัจจุบัน : สถานการณ์ปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 2 กระบวนงาน คาดการณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ : 85 ผลงาน

2 2 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหาหน่วยงานแนวทางการแก้ไข ไม่มี

3 3 ความต้องการของหน่วยงาน ความต้องการหน่วยงาน แนวทางและการแก้ไขของ หน่วยงานส่วนกลาง ไม่มี

4 4 ความต้องการของผู้กำกับตัวชี้วัด ปัญหาหน่วยงานสิ่งที่ต้องการให้หน่วยงานแก้ไข ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt 1 ชื่อตัวชี้วัด 31 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานผู้กำกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป้าหมาย : เป้าหมาย : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google