งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการ วิจัย. บางครั้งผู้บริหารตลาดอาจต้องใช้การที่จะ สำรวจตลาด ทดสอบผลิตภัณฑ์ พยากรณ์ ยอดขายหรือศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ของการโฆษณา การศึกษาสิ่งเหล่านี้ต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการ วิจัย. บางครั้งผู้บริหารตลาดอาจต้องใช้การที่จะ สำรวจตลาด ทดสอบผลิตภัณฑ์ พยากรณ์ ยอดขายหรือศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ของการโฆษณา การศึกษาสิ่งเหล่านี้ต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการ วิจัย

2 บางครั้งผู้บริหารตลาดอาจต้องใช้การที่จะ สำรวจตลาด ทดสอบผลิตภัณฑ์ พยากรณ์ ยอดขายหรือศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ของการโฆษณา การศึกษาสิ่งเหล่านี้ต้อง อาศัยผู้วิจัยซึ่งมีความชำนาญที่สามารถใช้ ทฤษฏีการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบตัวอย่าง และการสร้างคำถาม การวิจัยเหล่านี้จึงเป็น ส่วนสำคัญของแผนการวิจัยการตลาดของ บริษัท ระบบการวิจัยตลาด (Marketing Research System)

3 การใช้การวิจัยการตลาด ของการจัดการ (Managerment’s use of marketing research)

4 การเจริญเติบโตของแผนกวิจัยการตลาด แสดงให้เห็นถึง การยอมรับความสำคัญของการวิจัยการตลาด การทำการวิจัยตลาดก็เพื่อที่จะเรียนรู้บางสิ่งที่ เชื่อถือได้ เกี่ยวกับปัญหาการตลาดที่ฝ่ายจัดการประสบอยู่

5 คุณค่าของผลการวิจัยขึ้นอยู่กับ ความชำนาญในการวางรูปโครงการและการ ปฏิบัติ การลงทุนในด้านนี้อาจเป็นการสูญเสีย ถ้าการวางรูปโครงการนั้นเป็นไปแบบไม่ถูกต้อง การวิจัยการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นไป ตามขั้นตอนดังนี้ คือกำหนดปัญหา การ ออกแบบ การวิจัย งานออกสนาม การ วิเคราะห์ข้อมูล และการเตรียมรายงาน

6 ขั้นตอนแรกของการทำวิจัยก็คือ การ กำหนดว่าปัญหาคืออะไร ถ้าปัญหาคลุมเครือ หรือการจะใช้ประโยชน์จากการวิจัยยังไม่ ทราบแน่นอน ผลวิจัยที่ได้มานั้นก็จะไม่มี ประโยชน์ต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายใน การทำวิจัยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการ และ คุณค่าของการวิจัยก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ ดังนั้นการวิจัยจะมีประสิทธิผลดี ถ้าได้มีการกำหนดปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อ จะได้กำหนดว่าข้อมูลใดบ้างที่จะเป็น ประโยชน์กับการวิจัย การกำหนดปัญหา (Problem definition)

7 การกำหนดปัญหาจะนำไปสู่การกำหนด วัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยต้องเผชิญกับทางเลือกที่จะ รวบรวมข้อมูลที่จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เขาต้องตัดสินใจในเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลดิบ เครื่องมือการวิจัย และแผนการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิจัย (Research design)

8 วิธีการเก็บข้อมูลดิบ (Data collection method) ในกรณีง่าย ๆ ข้อมูล จะอยู่ในรูปที่เราสามารถนำมาใช้ได้เลยและ หาได้ง่าย ข้อมูลแบบนี้เรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของ รายงานในบริษัท จากรัฐบาล จากสมาคม การค้าต่าง ๆ หรือสิ่งตีพิมพ์อื่น หรืออาจจะ ซื้อข้อมูลมาจากบริษัทอื่นก็ได้ ซึ่งถ้าข้อมูลมี อยู่พร้อมเช่นนี้จะช่วยบริษัทประหยัด ค่าใช้จ่ายและเวลาในการรวบรวม วิธีการเก็บข้อมูลดิบ (Data collection method)

9 อย่างไรก็ตาม นักวิจัยตลาดก็ควรจะ ตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ในด้านความเชื่อถือ และความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ด้วย ถ้า ข้อมูลทุติยภูมิ ผุ้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลใหม่ เรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ซึ่ง ข้อมูลนี้อาจรวบรวมมาจากลูกค้า คนกลาง พนักงานขาย คู่แข่งขัน และจากที่อื่น ๆ วิธีการเก็บข้อมูลดิบ (Data collection method)


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการ วิจัย. บางครั้งผู้บริหารตลาดอาจต้องใช้การที่จะ สำรวจตลาด ทดสอบผลิตภัณฑ์ พยากรณ์ ยอดขายหรือศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ของการโฆษณา การศึกษาสิ่งเหล่านี้ต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google