งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย คอมพิวเตอร์. การสื่อสารข้อมูลทาง คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การ โอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย คอมพิวเตอร์. การสื่อสารข้อมูลทาง คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การ โอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 การสื่อสารข้อมูลทาง คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การ โอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งต้นทางกับผู้รับ ปลายทาง ทั้งข้อมูลประเภท ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลสื่อผสม โดยผู้ส่งต้นทางส่ง ข้อมูลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่แปลงข้อมูลเหล่านั้นให้ อยู่ในรูปสัญญาณทางไฟฟ้า (Electronic data) จากนั้นถึงส่งไปยังอุปกรณ์หรือ คอมพิวเตอร์ปลายทาง

3 1. ผู้ส่ง เป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสาร ออกไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ซึ่งอาจ เป็น บุคคลหรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น 2. ข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งที่ผู้ส่งต้องการ ส่งไปให้ผู้รับที่อยู่ปลายทางซึ่งอาจเป็นเสียง ข้อความหรือภาพ เพื่อสื่อสารให้เกิดความ เข้าใจตรงกัน 3. สื่อกลาง หรือช่องทางการสื่อสาร เป็นสิ่งที่ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารเดินทางจากผู้ ส่งไปยังผู้รับได้โดยสะดวก ซึ่งมีหลายรูปแบบ

4 ชนิดของการสื่อสาร 1. การสื่อสารข้อมูลทิศทางเดียว (Simplex Transmission) เป็นการ ติดต่อสื่อสารเพียงทิศทางเดียว คือผู้ส่งจะส่ง ข้อมูลเพียงฝั่งเดียวและโดยฝั่งรับไม่มีการตอบ กลับ เช่น การกระจายเสียงของสถานีวิทยุ การ ส่ง e-mail เป็นต้น

5 2. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางสลับกัน (Half Duplex Transmission) สามารถส่งข้อมูลในเวลาใดเวลาหนึ่ง ไปใน ทิศทางเดียวเท่านั้น ทั้งฝ่ายส่งและฝ่ายรับ หรือ พูดอีกนัยหนึ่งคือ ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปให้แก่ ผู้รับ ส่วนผู้รับก็สามารถโต้ตอบกลับได้ แต่ไม่ สามารถส่งสวนทางกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การส่งวิทยุของตำรวจ

6 ประเภทของสัญญาณ 1. สัญญาณแบบดิจิทัล (Digitals signal) เป็นสัญญาณที่ถูกแบ่งเป็นช่วงๆ อย่างไม่ ต่อเนื่อง (Discrete) โดยลักษณะของสัญญาณ จะแบ่งออกเป็นสองระดับเพื่อแทนสถานะสอง สถานะ คือ สถานะของบิต 0 และสถานะของบิต 1 โดยแต่ละสถานะคือ การให้แรงดันทางไฟฟ้า ที่แตกต่างกัน การทำงานในคอมพิวเตอร์ใช้ สัญญาณดิจิทัล

7 2. สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) เป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความ ต่อเนื่องของสัญญาณ โดยไม่เปลี่ยนแปลงแบบ ทันที่ทันใดเหมือนกับสัญญาณดิจิทัล เช่น เสียงพูด หรืออุณหภูมิในอากาศเมื่อเทียบกับ เวลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายเฉพาะที่ หรือ (Local Area Network : LAN) เป็นเครือข่ายขนาดเล็กซึ่งเชื่อมโยง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่ บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร หรือภายในอง๕การที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก เป็นต้น โดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต่อเข้า กับอุปกรณ์เครือข่าย เช่น ฮับ สวิตช์ เป็นต้น ซึ่ง อุปกรณ์เครือข่ายแต่ละตัวจะเชื่อมต่อกันโดยใช้ สายตีเกลียวคู่ สายใยแก้วนำแสงหรือคลื่นวิทยุ และเครือข่ายแลนจะเชื่อมต่อถึงกันด้วยอุปกรณ์ จัดเส้นทาง (router) การสร้างเครือข่ายแลนนี้

9 เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network : MAN) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยง แลนที่อยู่ห่างกัน เช่น ระหว่างสำนักงานที่อยู่คน ละอาหาร ระบบเคเบิลทีวีตามบ้านในปัจจุบัน เป็นต้น โดยมีลักษณะการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ที่มีระห่างไกลกันในช่วง 5-40 กิโลเมตร ผ่าน สายสื่อสารประเภทสายใยแก้วนำแสงสายโค แอกเชียล หรืออาจใช้คลื่นไมโครเวฟ

10 โพรโทคอลและอุปกรณ์สื่อสาร ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3.1 โพรโทคอล (protocol) คือ ข้อตกลงอย่าง เป็นทางการเกี่ยวกับวิธีที่คอมพิวเตอร์จะ จัดรูปแบบและตอบรับข้อมูลระหว่างการสื่อสาร ซึ่งโพรโทคอลจะมีหลายมาตรฐาน และในแต่ละ โพรโทคอลจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป

11 โพรโทคอลเอชทีทีพี (Hyper Tex Transfer Protocol : HTTP) เป็นโพรโทคอลหลักในการใช้ งานเวิลด์ไวด์เว็บ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็น ช่องทางสำหรับเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภาษา เอชทีเอ็มแอล (Hyper Text Markup Language : HTML) ใช้ร้องขอหรือตอบกลับระหว่างเครื่องลูก ข่าย ที่ใช้โปรแกรมค้นดูเว็บกับเครื่องแม่ข่าย (web server) โดยทำงานอยู่บนโพรโทคอลทีซี พี (Transfer Control

12 โพรโทคอลทีซีพี / ไอพี (Transfer Control Protocol/Internet Protocol : TCP/IP) เป็นโพร โทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับ ผู้ส่งในเครือข่าย และแบ่ง ข้อมูลออกเป็นแพ็กเก็ตส่งผ่านไปทาง อินเทอร์เน็ต ซึ่งหากการส่งข้อมูลเกิดความ ผิดพลาดจะมีการร้องขอให้ส่งข้อมูลใหม่ โพรโทคอลเอสเอ็มทีพี (Simple Mail Transfer Protocol : SMTP) คือ โพรโทคอล สำหรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail) หรืออีเมล (Email) ไปยังจุดหมาย ปลายทาง

13 จัดทำโดย นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร เลขที่ 28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย คอมพิวเตอร์. การสื่อสารข้อมูลทาง คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การ โอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google