งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ นาย ธนกร เทพวงค์ ม. 4/5 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ นาย ธนกร เทพวงค์ ม. 4/5 เลขที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ นาย ธนกร เทพวงค์ ม. 4/5 เลขที่ 20

2 ฮาร์ดแวร์ (H ARDWARE ) ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถ มองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ ( รูปธรรม ) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่ง ออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผล กลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วย แสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่ การทำงานแตกต่างกัน

3 1. หน่วยรับข้อมูล (I NPUT U NIT ) หน่วยรับข้อมูล หรือ หน่วยนำเข้าข้อมูล เป็นหน่วย เริ่มต้นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ เพราะ มีหน้าที่ใน การนำข้อมูลหรือคำสั่งต่าง ๆ เข้าไปในระบบการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูลของหน่วยรับข้อมูล มีหลาชนิด เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องสแกน จอยสติก จอ สัมผัส แต่ทุกชนิดทำหน้าที่ รับข้อมูลหรือคำสั่ง เข้าสู่ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เหมือนกัน อุปกรณ์ของหน่วยรับข้อมูล แต่ละชนิดมีวิธีการนำเข้า ข้อมูล หรือรับคำสั่ง ตลอดจนลักษณะของรูปแบบข้อมูลที่ นำเข้าต่างกัน หน้าที่สำคัญ คือ เป็นอุปกรณ์ ที่รับข้อมูล หรือคำสั่ง เข้า สู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล จึง เป็นหน่วยทำงานที่ช่วยให้ มนุษย์ สามารถติดต่อ สั่งงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4 2. หน่วยประมวลผลกลาง ( CENTRAL PROCESSING UNIT ) ไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำ คำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาแปล ความหมายและกระทำตาม คำสั่งพื้นฐานของไมโคร โพรเซสเซอร์ซึ่งแทนได้ด้วยรหัสเลขฐานสอง การทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยการ คำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การเปรียบเทียบข้อมูลสองจำนวน การควบคุมการ เคลื่อนย้ายข้อมูลในส่วนต่างๆ ของระบบ เช่น เคลื่อนย้าย ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลกับ หน่วยความจำ เป็นต้น

5 3. หน่วยความจำ (M EMORY U NIT ) หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บโปรแกรม หรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับ ข้อมูล เพื่อเตรียมส่งออกหน่วยประมวลผลกลางทำการ ประมวลผล และรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล และ เตรียมส่งออกหน่วยแสดงผลข้อมูลต่อไป ซึ่งหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท หลักๆ ดังนี้

6 4. หน่วยความจํารอง เป็นหน่วยความจําที่สามารถรักษาข้อมูลได้ตลอดไป หลังจากที่ ได้ทําการ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยความจํารองมีประโยชน์ต่อ ระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก ถ้าปราศจากหน่วยความจํารอง แล้วเราจะไม่สามารถเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้ใช้ได้ในอนาคต แผ่นบันทึก (Floppy disk หรือ Diskette) นิยมใช้ในปัจจุบันมี ขนาด 3.5 นิ้ว มีความจุ 1.44 เมกะไบต์ ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) จะประกอบด้วยแผ่นบันทึกแบบแข็งที่ สารแม่เหล็กเป็นแผ่นเรียงกัน ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ มีความจุสูงมาก แผ่นซีดี (Compact Disk: CD) การเก็บข้อมูลบนแผ่นซีดีใช้ หลักการการทางแสง ทำให้สามารถเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลได้ ซีดีรอม (CD ROM) สามารถเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมได้มากกว่า 600 เมกะไบต์

7 5. หน่วยแสดงผล (O UTPUT U NIT ) หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ จากการประมวลผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น อุปกรณ์แสดงผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของข้อมูลที่แสดงออกมา ได้แก่ อุปกรณ์แสดงผลที่มนุษย์จับต้องไม่ได้ (Softcopy Output Device) หมายถึง อุปกรณ์แสดงข้อมูลที่มนุษย์ ไม่สามารถจับต้องข้อมูลที่แสดงนั้นได้ เช่น ข้อมูล ตัวอักษรหรือภาพบนจอภาพ หรือข้อมูลเสียงจากลำโพง เรียกข้อมูลประเภทนี้ว่า Softcopy อุปกรณ์แสดงผลที่มนุษย์จับต้องได้ (Hardcopy Output Device) หมายถึง อุปกรณ์แสดงข้อมูลที่มนุษย์ สามารถจับต้องข้อมูลที่แสดงนั้นได้ เช่น ตัวอักษรหรือ ภาพบนกระดาษ เป็นต้น เราเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่า Hardcopy

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ นาย ธนกร เทพวงค์ ม. 4/5 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google