งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
นาย ธนกร เทพวงค์ ม. 4/5 เลขที่ 20

2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถ มองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่ง ออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วย ประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่ การทำงานแตกต่างกัน  

3 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
หน่วยรับข้อมูล หรือ หน่วยนำเข้าข้อมูล  เป็นหน่วย เริ่มต้นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ เพราะ มีหน้าที่ ในการนำข้อมูลหรือคำสั่งต่าง ๆ  เข้าไปในระบบการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูลของหน่วยรับข้อมูล  มีหลาชนิด เช่น   แป้นพิมพ์  เมาส์  เครื่องสแกน  จอยสติก จอ สัมผัส  แต่ทุกชนิดทำหน้าที่ รับข้อมูลหรือคำสั่ง เข้าสู่ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เหมือนกัน อุปกรณ์ของหน่วยรับข้อมูล แต่ละชนิดมีวิธีการนำเข้า ข้อมูล หรือรับคำสั่ง ตลอดจนลักษณะของรูปแบบข้อมูล ที่นำเข้าต่างกัน หน้าที่สำคัญ  คือ เป็นอุปกรณ์ ที่รับข้อมูล หรือคำสั่ง เข้าสู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์  หน่วยรับข้อมูล จึงเป็นหน่วยทำงานที่ช่วยให้ มนุษย์ สามารถติดต่อ สั่งงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4 2. หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit)
ไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำ คำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาแปล ความหมายและกระทำตาม คำสั่งพื้นฐานของไมโคร โพรเซสเซอร์ซึ่งแทนได้ด้วยรหัสเลขฐานสอง การทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยการ คำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การเปรียบเทียบข้อมูลสองจำนวน การ ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้อมูลในส่วนต่างๆ ของระบบ เช่น เคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์ แสดงผลกับหน่วยความจำ เป็นต้น

5 3.หน่วยความจำ (Memory Unit)

6 4. หน่วยความจํารอง เป็นหน่วยความจําที่สามารถรักษาข้อมูลได้ตลอดไป หลังจาก ที่ได้ทําการ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยความจํารองมีประโยชน์ต่อ ระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก ถ้าปราศจากหน่วยความจํารอง แล้วเราจะไม่สามารถเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้ใช้ได้ในอนาคต แผ่นบันทึก (Floppy disk หรือ Diskette) นิยมใช้ในปัจจุบัน มีขนาด 3.5 นิ้ว มีความจุ 1.44 เมกะไบต์ ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) จะประกอบด้วยแผ่นบันทึกแบบแข็งที่ สารแม่เหล็กเป็นแผ่นเรียงกัน ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล ที่มีความจุสูงมาก แผ่นซีดี (Compact Disk: CD) การเก็บข้อมูลบนแผ่นซีดีใช้ หลักการการทางแสง ทำให้สามารถเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลได้ ซีดีรอม (CD ROM) สามารถเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมได้ มากกว่า 600 เมกะไบต์

7 5. หน่วยแสดงผล (Output Unit)
ตามลักษณะของข้อมูลที่แสดงออกมา ได้แก่ • อุปกรณ์แสดงผลที่มนุษย์จับต้องไม่ได้ (Softcopy Output Device) หมายถึง อุปกรณ์แสดงข้อมูลที่มนุษย์ ไม่สามารถจับต้องข้อมูลที่แสดงนั้นได้ เช่น ข้อมูล ตัวอักษรหรือภาพบนจอภาพ หรือข้อมูลเสียงจากลำโพง เรียกข้อมูลประเภทนี้ว่า Softcopy • อุปกรณ์แสดงผลที่มนุษย์จับต้องได้ (Hardcopy Output Device) หมายถึง อุปกรณ์แสดงข้อมูลที่มนุษย์สามารถ จับต้องข้อมูลที่แสดงนั้นได้ เช่น ตัวอักษรหรือภาพบน กระดาษ เป็นต้น เราเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่า Hardcopy

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google