งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การพยากรณ์ ยอดขาย ความหมายของการพยากรณ์ การขาย หมายถึง การคาดคะเนหรือการ กำหนดปริมาณขาย หรือยอดขายใน อนาคตของแต่ละธุรกิจ ในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การพยากรณ์ ยอดขาย ความหมายของการพยากรณ์ การขาย หมายถึง การคาดคะเนหรือการ กำหนดปริมาณขาย หรือยอดขายใน อนาคตของแต่ละธุรกิจ ในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 7 การพยากรณ์ ยอดขาย

3 ความหมายของการพยากรณ์ การขาย หมายถึง การคาดคะเนหรือการ กำหนดปริมาณขาย หรือยอดขายใน อนาคตของแต่ละธุรกิจ ในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง และในตลาดหนึ่ง ซึ่ง ผลของการพยากรณ์จะออกมาใน ลักษณะปริมาณขายว่าควรจะขายได้ จำนวนเท่าใดในอนาคต

4 ความหมายของการพยากรณ์ การขาย ( ต่อ ) 1. ศักยภาพตลาด แนวคิดนี้ก็คือตลาดถึงมีความคาดหวัง เป็นการคาดคะเนเชิงปริมาณของโอกาส ในการขายสูงที่น่าจะเป็นไปได้ในตลาดใด ตลาดหนึ่ง และโอกาสนั้น ๆ เปิดให้ผู้ขาย ทุกคนที่จะเข้าไปขายสินค้าหรือบริการใน อนาคต ตัวอย่างเช่น ศักยภาพตลาดของ เครื่องดื่มประเภทเบียร์มีศักยภาพ 4 หมื่น ล้านบาทต่อปี หรือศักยภาพของเครื่องดื่ม บำรุงกำลัง มีศักภาพ 3 หมื่นล้านบาทต่อ ปีเป็นต้นไป

5 ความหมายของการพยากรณ์ การขาย ( ต่อ ) 2. ศักยภาพการขาย แนวคิดนี้ก็คือ โอกาสของการขาย สูงสุดของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ หมายถึง การคาดคะเนเชิงปริมาณของ โอกาสการขายสูงสุด ที่น่าจะเป็นไปได้ ในตลาดใดตลาดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น บริษัท A จำกัด เป็นบริษัทผู้ลิตเบียร์ คาดว่าบริษัทของตนเองจะขายได้ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็น 50 % ของ ศักยภาพตลาด

6 เทคนิคการพยากรณ์การขาย 1. การสอบถามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร เป็นวิธีการพยากรณ์ที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดมาก โดยการขอความร่วมมือ ในการพยากรณ์จากผู้บริหารระดับผู้จัดการ ฝ่ายต่าง ๆ ในธุรกิจ การพยากรณ์โดยวิธีนี้ ผู้บริหารจะใช้ข้อมูลที่แต่ละคนมีอยู่และหา ได้ประกอบกับประสบการณ์ของแต่ละคน คาดคะเนปริมาณขาย จากนั้นผู้รับผิดชอบ ในการพยากรณ์ จะนำผลการคาดคะเนมา หาค่าเฉลี่ย และอาจมีการเชิญประชุมเพื่อ พิจารณาหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้

7 เทคนิคการพยากรณ์การขาย ( ต่อ ) 2. การสอบถามพนักงานขาย เนื่องจากพนักงานขายได้สัมผัสกับ ลูกค้า และเขตการขายที่แท้จริง ตลอดเวลา สามารถศึกษา และสังเกต พฤติกรรมของลูกค้า ตลอดจนปัจจัยที่ มีผลกระทบในการซื้อสินค้าของลูกค้า ในเขตการขายที่ตนรับผิดชอบได้จึง น่าจะให้พนักงานขายมีส่วนร่วมในการ พยากรณ์การขายด้วย

8 ประโยชน์ของการพยากรณ์ ทางการขาย 1. การแบ่งโควตาขาย 2. การจัดทำงบประมาณการขาย 3. การกำหนดกลยุทธ์การขาย 4. กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานขาย

9 ประโยชน์ของการพยากรณ์ ทางการขาย ( ต่อ ) 5. กำหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้เหมาะสม 6. วางแผนการโฆษณาและจัดสรรงบประมาณ ได้ถูกต้อง 7. วางแผนส่วนประสมของผลิตภัณฑ์

10 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ พยากรณ์การขาย

11 ความเสี่ยงภัยในการพยากรณ์ ยอดขาย 1. ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากอัตราการ เจริญเติบโตของบริษัท เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะ คาดคะเนอัตราการขาย จะเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงจากปีที่ผ่านมาเพราะมีปัจจัย บางอย่างที่แทรกซ้อนเข้ามาอยางคาด ไม่ถึง เช่นสภาวะสงคราม การตกต่ำ ของเศรษฐกิจของโลก เป็นต้น

12 ความเสี่ยงภัยในการพยากรณ์ ยอดขาย ( ต่อ ) 2. ความเสี่ยงภัยจากการใช้ตัวเลข ข้อมูลในอดีต ในการพยากรณ์ยอดขาย ส่วนใหญ่ เอาตัวเลขข้อมูลการขายในอดีต มา ประกอบการจัดทำทั้งสิ้น เว้นเสียแต่ ข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ เช่น การนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด อาจเป็นเหตุให้การพยากรณ์ผิดพลาด ได้ เพราะสถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในอดีตและปัจจุบันต่างกัน

13 ความเสี่ยงภัยในการพยากรณ์ ยอดขาย ( ต่อ ) 3. ความเสี่ยงภัยจากสมัยนิยม แฟชั่นหรือสมัยนิยม เป็นเรื่องที่ คาดคะเนได้ยากว่า แบบใดจะได้รับ ความนิยม ความเสี่ยงภัยในด้านนี้จะ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า ว่า มีการเปลี่ยนแปลงสมัยนิยมรวดเร็ว แค่ไหน และมีผลกระทบกระเทือนต่อ การขายอย่างไร

14 ความเสี่ยงภัยในการพยากรณ์ ยอดขาย ( ต่อ ) 4. ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากปัจจัยทาง จิตวิทยา การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ บุคคลิกภาพของลูกค้าเป็นสิ่งที่วัดได้ ยากเพราะไม่อาจวัดออกมาเป็นตัว เลขที่แน่นอนได้ จึงเป็นอุปสรรคอย่าง หนึ่งในการพยากรณ์ยอดขาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การพยากรณ์ ยอดขาย ความหมายของการพยากรณ์ การขาย หมายถึง การคาดคะเนหรือการ กำหนดปริมาณขาย หรือยอดขายใน อนาคตของแต่ละธุรกิจ ในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google