งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อ การเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อ การเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อ การเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ผู้ วิ จัย นาย พงศ์กฤตน์ ภูริช พิสิฐกร สัง กัด วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ นาย เวโรจน์ พงษ์บุพศิ ริกุล

2 ปัญหา การศึกษา พฤติกรรมที่มี ผลกระทบต่อการเรียน ความยุติธรรม สภาพแวดล้อม การเรียน การ การสอน ส่วนตัว ทะเลาะวิวาท พฤติ ก รรม กฎระเบียบ การ เรียน

3 วัตถุปร ะสงค์ การศึกษา พฤติกรรมที่มี ผลกระทบต่อการเรียน 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต อการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ ห้อง ทค.2101 และห้อง ทค.2102 2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลต อพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ห้อง ทค.2101 และห้อง ทค.2102 จำนวน 83 คน

4 กรอบ แนวคิด การศึกษา พฤติกรรมที่มี ผลกระทบต่อการเรียน

5 ตาราง แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบน มาตรฐาน การศึกษา พฤติกรรมที่มี ผลกระทบต่อการเรียน ที่ ปัจจัย / ตัวแปลอิสระที่มีผล ต่อการศึกษาพฤติกรรม การเรียนของนักศึกษา S. D. ข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด ในแต่ละด้าน 1 ด้านส่วนตัว 2.1 0 1.0 3 นอนตื่นสาย 2 ด้านการเรียนการสอน 2.6 1 1.1 0 งานที่ได้รับมอบหมาย ไม่เสร็จ 3 ด้านสภาพแวดล้อม 2.6 8 1.4 3 นอนตื่นสาย 4 ด้านกฎระเบียบ 2.4 7 1.2 3 ความเหมาะสมกับ ความผิดในการกำหนด บทลงโทษ 5 ด้านความยุติธรรม 3.1 4 1.1 9 การลงโทษนักศึกษาที่ ประพฤติตนผิดระเบียบ วิจัยกระทำอยู่ภายใต้ กระบวนการที่มีความ ถูกต้องและยุติธรรม 6 ด้านการทะเลาะวิวาท 2.7 1 1.1 1 อยากลอง / ตามเพื่อน ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 2.6 2 1.1 8 ตาราง แสดงจำนวนค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

6 สรุป ผลการวิจัย การศึกษา พฤติกรรมที่มี ผลกระทบต่อการเรียน สรุป พฤติกรรมที่มีผลกระทบต อการเรียน อันดับ ที่

7 สรุป ผลการวิจัย การศึกษา พฤติกรรมที่มี ผลกระทบต่อการเรียน สรุป ถึงปจจัยที่มีอิทธิพลต อพฤติกรรมทางการเรียน อันดั บที่

8 การศึกษา พฤติกรรมที่มี ผลกระทบต่อการเรียน ประโย ชน์ จากการ ศึกษาวิจัย อาจารย์  สําหรับอาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการในอํานาจในการตรวจนักศึกษา ในบางท่านควรให้ความยุติธรรมแก่นักศึกษา  หลีกเลี่ยงการยกเว้นในความผิดสําหรับนักศึกษาบางคน  อาจารย์จําเปนตองสร้างบรรยากาศใหเหมาะสมกับการปลูกฝง ความรับผิดชอบดวยไดแกการที่อาจารย์ตองทําตัวเปนตัวอยางที่ดี ในด้านความรับผิดชอบคือตองปฏิบัติตนเปนผูมีความรับผิดชอบดวย หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบการทํางาน ของผู้ใช้อํานาจในการตรวจนักศึกษาและดูแลความถูกต้องในการใช้อํานาจ

9 The End.. การศึกษา พฤติกรรมที่มีผลกระทบ ต่อการเรียน


ดาวน์โหลด ppt วิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อ การเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google