งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ณัฏยา ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

2 ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน

3 ความหมายของระบบบัญชี(Accounting System
หมายถึง ระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เป็นเอกสารต่างๆ ทางด้านบัญชี รายงานทางการเงินที่เป็นหลักฐานด้านบัญชี วิธีการตลอดจนเครื่องต่าง ๆ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชีที่ได้นำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

4 วิธีการต่าง ๆ ในการจัดทำ เครื่องมือและอุปกรณ์
เอกสารทางการบัญชี วิธีการต่าง ๆ ในการจัดทำ ส่วนประกอบ ของระบบบัญชี เครื่องมือและอุปกรณ์ บุคลากรที่จะทำบัญชี

5 สาระสำคัญ สหกรณ์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 65
จัดทำบัญชีตามแบบและรายการที่นาย ทะเบียนสหกรณ์ กำหนด บัญชีเกี่ยวกับเงินสดให้บันทึกภายใน 1 วัน (วันที่มีการรับ - จ่ายเงินสด) รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด เช่น รายการ ปรังปรุงในสมุดรายวัน, ซื้อเชื่อ, ขายเชื่อ ให้ บันทึกภายใน 3 วัน

6 ระบบควบคุมภายใน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จ โดยการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะเป็นการขัดขวางการบรรลุความสำเร็จขององค์กร

7 ระบบบัญชี กับ ระบบควบคุมภายใน
สมุดเงินสด แยกประเภท แผนลูกหนี้ รายคน เอกสารการ ขอกู้ สัญญากู้ ใบจ่ายเงินกู้ ใบเสร็จรับเงิน วิธีตรวจสอบ ลงบัญชีเป็น ปัจจุบัน ? มีครบถ้วน ถูกต้อง ? เช่น ลายมือชื่อ ผู้กู้,ผู้ค้ำ ธุรกิจสินเชื่อ

8 ระบบบัญชี กับ ระบบควบคุมภายใน
วิธีตรวจสอบ - การลาออก - เป็นไปตาม ระเบียบ ? - การประชุม, - บันทึกรายงาน การพิจารณา? - การติดตามหนี้ - หนี้ค้าง - รายการเคลื่อนไหวของการจ่ายเงินกู้ กับ การรับชำระหนี้ ควบคุมภายใน - ข้อบังคับ - ระเบียบว่าด้วยเงิน ให้กู้ ฯ - อำนาจการ พิจารณาเงินกู้ - การติดตามหนี้ - การชำระหนี้ของ สมาชิก - งบทดลอง ธุรกิจสินเชื่อ

9 ระบบบัญชี กับ ระบบควบคุมภายใน
- สมุดเงินสด, แยกประเภท. ซื้อ,ขาย, รายวัน, ลูกหนี้ รายคน, ทะเบียนคุม สินค้า - เอกสารใบส่ง ของ,ใบเสร็จ รับเงิน วิธีตรวจสอบ ลงบัญชีเป็น ปัจจุบัน ? มีเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง ? เช่น ลายมือชื่อ ผู้ส่งของ ผู้รับเงิน ธุรกิจจัดหาฯ

10 ระบบบัญชี กับ ระบบควบคุมภายใน
วิธีตรวจสอบ - การลาออก - เป็นไปตาม ระเบียบ ? - การตั้ง อนุกรรมการ - ที่ปลอดภัย - ความถี่ในตรวจนับ เทียบกับบัญชี - บันทึกรายงาน การประชุมเกี่ยวกับ สินค้า - การติดตามหนี้กรณี ขายเชื่อ - ความสัมพันธ์ยอดซื้อกับยอดขาย กับปริมาณสินค้าคงเหลือ ควบคุมภายใน - ข้อบังคับ - ระเบียบว่าด้วยการ จัดหาสินค้ามา จำหน่าย - อำนาจการสั่งซื้อ - การจัดเก็บสินค้า - การตรวจนับ - การส่งสินค้าถึง สมาชิก - งบทดลอง ธุรกิจจัดหาฯ

11 ระบบบัญชี กับ ระบบควบคุมภายใน
- สมุดเงินสด, แยกประเภท. รายวัน, แผ่น การ์ดรายคน, - เอกสารใบฝาก เงิน,ใบถอนเงิน วิธีตรวจสอบ ลงบัญชีเป็น ปัจจุบัน ? มีเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง ? เช่น ลายมือชื่อ ผู้ถอนเงิน ผู้ฝากเงิน ธุรกิจรับฝาก

12 ระบบบัญชี กับ ระบบควบคุมภายใน
- ระเบียบว่าด้วยการ รับฝากเงินประเภท ต่าง ๆ - อำนาจการอนุมัติ ในใบถอนเงิน - ขั้นตอนในการฝาก – ถอนเงินของสมาชิก - การดำรงสินทรัพย์ สภาพคล่อง - งบทดลอง วิธีตรวจสอบ - เป็นไปตาม ระเบียบ ? - เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนด - สอบถามขั้นตอนจาก เจ้าหน้าที่ และสังเกต จากการมาติดต่อฝาก ถอนเงินของสมาชิก ยอดเคลื่อนไหวของ การฝาก-ถอนระหว่าง เดือน ธุรกิจรับฝาก

13 ระบบบัญชี กับ ระบบควบคุมภายใน
- สมุดเงินฝาก ธนาคาร - การเก็บ เอกสารบัญชี - เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ วิธีตรวจสอบ การสังเกต, การ พูดคุยกับสมาชิก, การ, วัฒนธรรมใน องค์กร เช่น การ มาทำงาน การให้ บริการแก่สมาชิก ของเจ้าหน้าที่ ด้านทั่วไป

14 ระบบบัญชี กับ ระบบควบคุมภายใน
- ข้อบังคับ - ระเบียบต่าง ๆ - การประชุมคณะ กรรมการฯ - การบันทึกรายการ การประชุม - การติดตามแก้ไขระหว่างดำเนินงาน วิธีตรวจสอบ - การเก็บรักษา - การนำมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน - จัดประจำทุกเดือน - การบันทึกครบถ้วน ชัดเจน - พบปัญหานำมา แก้ไข ด้านทั่วไป

15 ของฝากก่อนจบ

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google