งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณัฏยา ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1. ความหมายของระบบ บัญชี (Accounting System หมายถึง ระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เป็น เอกสารต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณัฏยา ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1. ความหมายของระบบ บัญชี (Accounting System หมายถึง ระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เป็น เอกสารต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณัฏยา ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

2

3 ความหมายของระบบ บัญชี (Accounting System หมายถึง ระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เป็น เอกสารต่างๆ ทางด้านบัญชี รายงานทางการเงินที่เป็นหลักฐาน ด้านบัญชี วิธีการตลอดจนเครื่อง ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชีที่ได้ นำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงาน

4 เอกสารทางการบัญชี วิธีการต่าง ๆ ในการจัดทำ เครื่องมือและอุปกรณ์ บุคลากรที่จะทำบัญชี ส่วนประกอบ ของระบบ บัญชี ส่วนประกอบ ของระบบ บัญชี

5 สาระสำคั ญ สหกรณ์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ. ร. บ. สหกรณ์ พ. ศ.2542 มาตรา 65  จัดทำบัญชีตามแบบและรายการที่ นาย ทะเบียนสหกรณ์ กำหนด  บัญชีเกี่ยวกับเงินสดให้บันทึก ภายใน 1 วัน ( วันที่มีการรับ - จ่ายเงินสด )  รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด เช่น รายการ ปรังปรุงในสมุดรายวัน, ซื้อเชื่อ, ขายเชื่อ ให้ บันทึกภายใน 3 วัน สหกรณ์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ. ร. บ. สหกรณ์ พ. ศ.2542 มาตรา 65  จัดทำบัญชีตามแบบและรายการที่ นาย ทะเบียนสหกรณ์ กำหนด  บัญชีเกี่ยวกับเงินสดให้บันทึก ภายใน 1 วัน ( วันที่มีการรับ - จ่ายเงินสด )  รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด เช่น รายการ ปรังปรุงในสมุดรายวัน, ซื้อเชื่อ, ขายเชื่อ ให้ บันทึกภายใน 3 วัน

6 เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร บรรลุผลสำเร็จ โดยการลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะเป็นการ ขัดขวางการบรรลุความสำเร็จของ องค์กร

7 ธุรกิจ สินเชื่อ วิธีตรวจสอบ ลงบัญชีเป็น ปัจจุบัน ? มีครบถ้วน ถูกต้อง ? เช่น ลายมือ ชื่อ ผู้กู้, ผู้ค้ำ วิธีตรวจสอบ ลงบัญชีเป็น ปัจจุบัน ? มีครบถ้วน ถูกต้อง ? เช่น ลายมือ ชื่อ ผู้กู้, ผู้ค้ำ บัญชี สมุดเงินสด แยก ประเภท แผนลูกหนี้ รายคน เอกสาร การ ขอกู้ สัญญากู้ ใบจ่าย เงินกู้ ใบเสร็จรับเงิน บัญชี สมุดเงินสด แยก ประเภท แผนลูกหนี้ รายคน เอกสาร การ ขอกู้ สัญญากู้ ใบจ่าย เงินกู้ ใบเสร็จรับเงิน

8 ธุรกิจ สินเชื่อ วิธี ตรวจสอบ - การลาออก - เป็นไปตาม ระเบียบ ? - การประชุม, - บันทึกรายงาน การพิจารณา ? - การติดตามหนี้ - หนี้ค้าง - รายการ เคลื่อนไหวของการ จ่ายเงินกู้ กับ การรับ ชำระหนี้ วิธี ตรวจสอบ - การลาออก - เป็นไปตาม ระเบียบ ? - การประชุม, - บันทึกรายงาน การพิจารณา ? - การติดตามหนี้ - หนี้ค้าง - รายการ เคลื่อนไหวของการ จ่ายเงินกู้ กับ การรับ ชำระหนี้ ควบคุม ภายใน - ข้อบังคับ - ระเบียบว่าด้วย เงิน ให้กู้ ฯ - อำนาจการ พิจารณาเงินกู้ - การติดตาม หนี้ - การชำระหนี้ ของ สมาชิก - งบทดลอง ควบคุม ภายใน - ข้อบังคับ - ระเบียบว่าด้วย เงิน ให้กู้ ฯ - อำนาจการ พิจารณาเงินกู้ - การติดตาม หนี้ - การชำระหนี้ ของ สมาชิก - งบทดลอง

9 ธุรกิจ จัดหาฯ วิธีตรวจสอบ ลงบัญชีเป็น ปัจจุบัน ? มีเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง ? เช่น ลายมือ ชื่อ ผู้ส่งของ ผู้รับเงิน วิธีตรวจสอบ ลงบัญชีเป็น ปัจจุบัน ? มีเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง ? เช่น ลายมือ ชื่อ ผู้ส่งของ ผู้รับเงิน บัญชี - สมุดเงิน สด, แยก ประเภท. ซื้อ, ขาย, รายวัน, ลูกหนี้ รายคน, ทะเบียน คุม สินค้า - เอกสาร ใบส่ง ของ, ใบเสร็จ รับเงิน บัญชี - สมุดเงิน สด, แยก ประเภท. ซื้อ, ขาย, รายวัน, ลูกหนี้ รายคน, ทะเบียน คุม สินค้า - เอกสาร ใบส่ง ของ, ใบเสร็จ รับเงิน

10 ธุรกิจ จัดหาฯ วิธี ตรวจสอบ - การลาออก - เป็นไปตาม ระเบียบ ? - การตั้ง อนุกรรมการ - ที่ปลอดภัย - ความถี่ในตรวจนับ เทียบกับบัญชี - บันทึกรายงาน การประชุมเกี่ยวกับ สินค้า - การติดตามหนี้กรณี ขายเชื่อ - ความสัมพันธ์ยอดซื้อ กับยอดขาย กับปริมาณ สินค้าคงเหลือ วิธี ตรวจสอบ - การลาออก - เป็นไปตาม ระเบียบ ? - การตั้ง อนุกรรมการ - ที่ปลอดภัย - ความถี่ในตรวจนับ เทียบกับบัญชี - บันทึกรายงาน การประชุมเกี่ยวกับ สินค้า - การติดตามหนี้กรณี ขายเชื่อ - ความสัมพันธ์ยอดซื้อ กับยอดขาย กับปริมาณ สินค้าคงเหลือ ควบคุม ภายใน - ข้อบังคับ - ระเบียบว่าด้วย การ จัดหาสินค้ามา จำหน่าย - อำนาจการ สั่งซื้อ - การจัดเก็บ สินค้า - การตรวจนับ - การส่งสินค้า ถึง สมาชิก - งบทดลอง ควบคุม ภายใน - ข้อบังคับ - ระเบียบว่าด้วย การ จัดหาสินค้ามา จำหน่าย - อำนาจการ สั่งซื้อ - การจัดเก็บ สินค้า - การตรวจนับ - การส่งสินค้า ถึง สมาชิก - งบทดลอง

11 ธุรกิจรับ ฝาก วิธีตรวจสอบ ลงบัญชีเป็น ปัจจุบัน ? มีเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง ? เช่น ลายมือชื่อ ผู้ถอนเงิน ผู้ ฝากเงิน วิธีตรวจสอบ ลงบัญชีเป็น ปัจจุบัน ? มีเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง ? เช่น ลายมือชื่อ ผู้ถอนเงิน ผู้ ฝากเงิน บัญชี - สมุดเงิน สด, แยก ประเภท. รายวัน, แผ่น การ์ดราย คน, - เอกสารใบ ฝาก เงิน, ใบถอน เงิน บัญชี - สมุดเงิน สด, แยก ประเภท. รายวัน, แผ่น การ์ดราย คน, - เอกสารใบ ฝาก เงิน, ใบถอน เงิน

12 ธุรกิจรับ ฝาก วิธี ตรวจสอบ - เป็นไป ตาม ระเบียบ ? - เป็นไปตาม เงื่อนไขที่ กำหนด - สอบถาม ขั้นตอนจาก เจ้าหน้าที่ และ สังเกต จากการมา ติดต่อฝาก ถอนเงินของ สมาชิก - ยอดเคลื่อนไหว ของ การฝาก - ถอน ระหว่าง เดือน วิธี ตรวจสอบ - เป็นไป ตาม ระเบียบ ? - เป็นไปตาม เงื่อนไขที่ กำหนด - สอบถาม ขั้นตอนจาก เจ้าหน้าที่ และ สังเกต จากการมา ติดต่อฝาก ถอนเงินของ สมาชิก - ยอดเคลื่อนไหว ของ การฝาก - ถอน ระหว่าง เดือน ควบคุม ภายใน - ระเบียบว่า ด้วยการ รับฝากเงิน ประเภท ต่าง ๆ - อำนาจการ อนุมัติ ในใบถอนเงิน - ขั้นตอนในการ ฝาก – ถอนเงินของ สมาชิก - การดำรง สินทรัพย์ สภาพคล่อง - งบทดลอง ควบคุม ภายใน - ระเบียบว่า ด้วยการ รับฝากเงิน ประเภท ต่าง ๆ - อำนาจการ อนุมัติ ในใบถอนเงิน - ขั้นตอนในการ ฝาก – ถอนเงินของ สมาชิก - การดำรง สินทรัพย์ สภาพคล่อง - งบทดลอง

13 ด้านทั่วไป วิธี ตรวจสอบ การสังเกต, การ พูดคุยกับ สมาชิก, การ, วัฒนธรรมใน องค์กร เช่น การ มาทำงาน การให้ บริการแก่ สมาชิก ของ เจ้าหน้าที่ วิธี ตรวจสอบ การสังเกต, การ พูดคุยกับ สมาชิก, การ, วัฒนธรรมใน องค์กร เช่น การ มาทำงาน การให้ บริการแก่ สมาชิก ของ เจ้าหน้าที่ บัญชี - สมุดเงิน ฝาก ธนาคาร - การเก็บ เอกสาร บัญชี - เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ บัญชี - สมุดเงิน ฝาก ธนาคาร - การเก็บ เอกสาร บัญชี - เจ้าหน้าที่ สหกรณ์

14 ด้าน ทั่วไป วิธี ตรวจสอบ - การเก็บรักษา - การนำมาใช้ ในการ ปฏิบัติงาน - จัดประจำทุก เดือน - การบันทึก ครบถ้วน ชัดเจน - พบปัญหา นำมา แก้ไข วิธี ตรวจสอบ - การเก็บรักษา - การนำมาใช้ ในการ ปฏิบัติงาน - จัดประจำทุก เดือน - การบันทึก ครบถ้วน ชัดเจน - พบปัญหา นำมา แก้ไข ควบคุม ภายใน - ข้อบังคับ - ระเบียบต่าง ๆ - การประชุม คณะ กรรมการฯ - การบันทึก รายการ การประชุม - การติดตาม แก้ไขระหว่าง ดำเนินงาน ควบคุม ภายใน - ข้อบังคับ - ระเบียบต่าง ๆ - การประชุม คณะ กรรมการฯ - การบันทึก รายการ การประชุม - การติดตาม แก้ไขระหว่าง ดำเนินงาน

15

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ณัฏยา ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1. ความหมายของระบบ บัญชี (Accounting System หมายถึง ระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เป็น เอกสารต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google