งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข. 1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ พัสดุพ. ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2548 2) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข. 1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ พัสดุพ. ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2548 2) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

2 1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ พัสดุพ. ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2548 2) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ. ศ. 2530 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 3) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย เงิน บำรุงการศึกษา พ. ศ. 2544 4) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน พ. ศ.2523

3 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัด โครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

4 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 499/2524 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2524 เรื่องกำหนดวิธีการควบคุม การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน โครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียน

5

6

7 1) เบิกจ่ายเงินเกินจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริง 2) จ่ายเงินเกินจาก หลักฐาน การจ่าย / จ่ายเงินโดยไม่มี หลักฐานการจ่ายให้ ตรวจสอบ 3) เงินขาดบัญชี

8 4) จ่ายเงินในรายการที่มี ข้อห้ามจ่าย 5) จัดซื้อพัสดุในราคาที่สูงกว่าราคา ท้องตลาดมากหรือสูงกว่าส่วน ราชการอื่นจัดซื้อ ในชนิด รายการ และยี่ห้อ / รุ่นเดียวกัน / ช่วงเวลาใกล้ กัน 6) เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน / ค่านิตยภัตใน วันหยุดพิเศษหรือวันที่โรงเรียนหยุดการเรียน การสอน

9 (1) งบประมาณ (2) เงินบำรุง การศึกษา (3) เงินอาหาร กลางวัน (4) เงินบริจาค (5) เงิน ลูกเสือ / ยุว กาชาด

10 การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายเงิน 1) ให้จัดทำแผนโดยใช้สถิติจำนวน นักเรียนในปีปัจจุบัน 2) ให้ถัวจ่ายระหว่างรายการ ได้ตามความจำเป็นและ เหมาะสม กรณีมีจำนวนนักเรียนปัจจุบันน้อยกว่า บัญชีจัดสรร เมื่อสิ้นสุดโครงการและหมดความจำเป็นให้ นำเงินส่งคืนคลังกทม. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาฟรี 20 รายการ ( กรณีมีนักเรียนเพิ่มขึ้น ) 1) ให้ถัวจ่ายงบประมาณภายใน สำนักงานเขตก่อน 2) ถ้างบประมาณส่วนของกทม. ไม่พอให้ขอจัดสรรเพิ่มไปที่สงม./ ถ้าง ปม. ในส่วนเงินอุดหนุนรัฐบาลไม่พอให้ขอจัดสรรเพิ่มจากสำนัก การศึกษา

11 1) รับเงินบำรุงการศึกษาโดยไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน 2) จ่ายเงินเกินจากหลักฐานการจ่าย / หลักฐานการจ่ายไม่ถูกต้อง 3) จ่ายเงินบำรุงการศึกษาผิดวัตถุประสงค์ 4) ถอนเงินโดยไม่มีหลักฐานการอนุมัติ หรือเกินอำนาจผู้บริหารโรงเรียน เงินบำรุง การศึกษา

12 5) บันทึกบัญชีสูงกว่าหลักฐานการ จ่าย 6) รับเงินบริจาคแล้วนำฝากในบัญชี อื่นที่ไม่ใช่บัญชีเงินบำรุงฯ 7) เก็บรักษาเงินเกินอำนาจ ( ไม่เกิน 20,000 บาท ) 8) นำเงินบำรุงไปใช้จ่ายผิด วัตถุประสงค์ 9) ให้บุคคลภายนอกใช้สถานที่โดย ไม่เก็บค่าบริการ

13 10) รับเงินค่าใช้ สถานที่แล้วไม่นำฝาก เข้าบัญชีเงินบำรุงฯ 11) เงินขาดบัญชี

14 1) ใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่ ได้รับจัดสรรและเกิน จำนวนนักเรียน 2) เมื่อมีเงินเหลือจ่าย ไม่ได้ส่งคืนคลัง กรุงเทพมหานคร 3) ถอนเงินโดยไม่ได้ รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจ

15 4) ใช้เงินผิด วัตถุประสงค์ 5) จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้โดยไม่มี ใบเสร็จรับเงินให้ ตรวจสอบ 6) เบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันในวันที่จัด กิจกรรมนอกสถานที่

16 เบิกจ่ายเงินให้นักเรียนที่ ลาออก / ย้าย สถานศึกษา / รายชื่อ ซ้ำซ้อน เบิกจ่ายให้กับครูผู้ ควบคุมในวันที่มีรายชื่อ อบรม / สัมมนา ผู้ปกครองมีรายชื่อไป ทัศนศึกษาในยอดเงินที่ นำมาเบิกจ่าย

17 ใช้ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ตามข้อบังคับ ลูกเสือแห่งชาติฯและคู่มือ การบริหารงานยุวกาชาดฯ เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับ นักเรียน ที่เข้าค่ายพักแรมและได้เรียก เก็บเงินจากผู้ปกครองแล้ว

18


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข. 1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ พัสดุพ. ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2548 2) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google