งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UNIT 1 ชุดนี้เป็นการอธิบายการใช้สื่อการสอนนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UNIT 1 ชุดนี้เป็นการอธิบายการใช้สื่อการสอนนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UNIT 1 ชุดนี้เป็นการอธิบายการใช้สื่อการสอนนี้
GREETINGS, INTRODUCING AND LEAVE-TAKING ชุดนี้เป็นการอธิบายการใช้สื่อการสอนนี้ เพื่อให้ครูทำความเข้าใจบทเรียนและวิธีการใช้สื่อสามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่สำหรับนำไปประกอบการสอน

2 เราใช้ Hello กับคนที่เราเพิ่งรู้จักหรือผู้ที่มีอาวุโสกว่า
5 การใช้คำเกี่ยวกับการทักทาย เราสามารถใช้คำ Hi กับคนที่เรารู้จักคุ้นเคย เช่นเพื่อน เราใช้ Hello กับคนที่เราเพิ่งรู้จักหรือผู้ที่มีอาวุโสกว่า หมายเหตุ ในปัจจุบันการทักทายเหล่านี้ มีการใช้ไม่แตกต่างกันนัก You can say “Hi” to people you know well and “Hello” to people you’ve just met or to seniors.

3 การใช้คำแสดงเวลาเป็นช่วง เช้า/ บ่าย และ เย็น
5 We say: Greetings: When we meet people we say: “Good morning” from 00:01 to 12:00 of a day. “Good afternoon” from 12:01 to about 16:00 – 17:00 of a day. “Good evening” from about 17:00 to 24:00 of a day. Good morning 7:00 a.m. Good afternoon 1:00 p.m. Good evening 6:30 p.m. การใช้คำแสดงเวลาเป็นช่วง เช้า/ บ่าย และ เย็น Good morning/ Good afternoon/ Good evening

4 การแนะนำตนเอง Hi. My name is Nancy Hello. I am Pete. Nice to meet you.
6 Introduction: Introducing yourself: When people first meet, they introduce themselves before starting a conversation. ครูคลิก ๑ ครั้ง จะมีคำทักทายปรากฏ คลิกครั้งที่ ๒ จะมีคำตอบคำทักทายปรากฏ การแนะนำตนเอง Hi. My name is Nancy Hello. I am Pete. Nice to meet you.

5  Nice to meet you. It’s nice to meet you. Pleased to meet you.
6 People usually say the following when they introduce themselves after saying their names. Nice to meet you. It’s nice to meet you. Pleased to meet you. I’m pleased to meet you. Glad to meet you. I’m glad to meet you. การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน เมื่อครูคลิกจะมีคำที่ เราจะพูดเมื่อได้รับการแนะนำออกมาที่ละประโยค

6 6 After introducing, people may give response or personal details. I’m Wendy. Nice to meet you, too. I’m from Bangkok. Hi, I am Pat. I am a new student. I’m pleased to meet you, too. หลังจากแนะนำตัว เป็นมารยาทที่จะพูดคำแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน และ/หรือบอกว่าตัวเองมาจากไหน หรือเป็นใคร

7 Leave-taking 7 When we are about to leave, we say goodbye to other. We may say these before saying goodbye:- Sorry, I have a class. Bye. I’ve to go now. See you later. It’s good talking to you but I have to go. See you. การกล่าวคำลา เมื่อครูคลิกจะมีคำปรากฏ ครูอ่านให้นักเรียนอ่านตาม

8 B. Write these phrases under appropriate categories.
7 B. Write these phrases under appropriate categories. Goodbye! Hi. I’m Sam. Good night. Hello! See you! Bye for now. Good morning. My name is ………. I’m glad to meet you. Nice to meet you. Good afternoon. ให้นักเรียนนำคำเหล่านี้ไปใส่ในช่องตามหัวข้อให้ถูกต้องในหน้า 7

9 เฉลยแบบฝึกหัดข้อ B หน้า ๗ ที่ให้นักเรียนเลือกคำมาใส่
7 Leave-taking Greetings Introducing I’m Sam Good night Hi See you. My name is……. Hello Good morning I’m glad to meet you. Bye for now. Good afternoon Nice to meet you. Goodbye เฉลยแบบฝึกหัดข้อ B หน้า ๗ ที่ให้นักเรียนเลือกคำมาใส่ ในหัวข้อให้ถูกต้อง ครู คลิก จะมีเฉลยออกมาให้นักเรียนตรวจ

10 อธิบายการตอบคำถามที่ต่อจากคำทักทาย คำ Expressions ในที่นี้หมายถึงคำถาม
8 2. Language Function Greeting expressions: Study the following expressions. People use these expressions when they meet each other. Expressions: Responses: How are you? Fine, thanks. How are you doing? I’m doing well, thank you. How are things? Not bad, thanks. What’s up? I’m OK, thanks. How’s it going? Fine, thank you. People say “thanks” for informal responses and “thank you” for the formal ones. อธิบายการตอบคำถามที่ต่อจากคำทักทาย คำ Expressions ในที่นี้หมายถึงคำถาม คำ Responses คำตอบที่ตอบคำถาม

11 B. Common phrases: Fill in the blanks. Conversation 1:
8 B. Common phrases: Fill in the blanks. Conversation 1: Pat: Good morning. My name is Patricia . Mr. White: Hi, I’m David White. I am a teacher here. Pat: It’s nice to meet you. Mr. White. Mr. White: Nice to meet you, too Bye for now. See you in the class. Pat: Thank you and goodbye. ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่าง ครูคลิกจะมีคำตอบปรากฏออกมา บางคำนักเรียนอาจใช้คำอื่นแทนได้

12 9 Conversation 2: Eddy: Good morning. My name is Eddy Heller. Wigzell: Hello, I am Ella Wigzell. I’m from England. Pleased to meet you. Eddy: Pleased to meet you, too Sorry. What’s your last name again? Wigzell: It’s Wigzell. W-I-G-Z-E-L-L. ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่าง ครูคลิกจะมีคำตอบปรากฏออกมา บางคำนักเรียนอาจใช้คำอื่นแทนได้ เช่นคำ Nice แทนPleased

13 9 Conversation 3: Maggie: Hi, Tony. This is my friend from Canada, Becky. Tony: Hi, Becky. I’m Tony. Nice to meet you. Becky: Becky. Nice to meet you, too. Tony: Maggie, How are you? Maggie: Fine, thanks. And you? Tony: Very well, thank you. I have to go now. See you later. Maggie & Becky: Bye. ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่าง ครูคลิกจะมีคำตอบปรากฏออกมา บางคำนักเรียนอาจใช้คำอื่นแทนได้ เช่นคำ see แทน meet

14 p.10 My class is finished now. Goodbye. It’s late. Time to go to bed. Goodnight. Good afternoon. How are you? Hello. Good evening, sir. Good morning. Do you have an early class? ครูอ่านประโยคเหล่านี้ทีละประโยคแล้วให้นักเรียนเช็ค √ หน้าตัวเลือก ในหน้า 10

15 √ √ √ √ v √ 3. Listening: Focusing on listening 1 Good night Goodbye
Listen and tick the correct answer. 10 1 Good night Goodbye Good morning Good afternoon 2 Good evening 3 4 5 v บอกนักเรียนให้ฟังครูพูดประโยคแล้วให้เขียนเครื่องหมาย ถูก หน้าคำที่ได้ยิน การฝึกฟัง ครูอ่านให้นักเรียนฟังและให้นักเรียน เช็ค √หน้าคำที่ได้ยิน ครูคลิกเครื่องหมาย √ จะปรากฏ

16 ครูให้นักเรียนฟังและเติมคำในช่องว่าง ครูคลิกจะมีคำตอบปรากฏออกมา
Listen and fill in the blanks. Listen carefully and fill in the missing words. 10 Mary always goes to the weekend market with her mother. She likes to go there to see different kinds of fruit, flowers and toys. She likes to say “Good morning” to her mother’s friends. She says “Good morning. How are you?” She likes to hear them say, “I’m fine . Someone asks her, “How are you today.?”. She replies, “I’m fine, thank you.” It is fun to talk to people and to see things. Sunday is her favorite day. บอกนักเรียนให้ฟังดี ๆ แล้วเติมคำในช่องว่าง ครูให้นักเรียนฟังและเติมคำในช่องว่าง ครูคลิกจะมีคำตอบปรากฏออกมา

17 1. Glad to meet you. p.11 2. Bye for now 3. How do you do?
4. How are you today? 5. Good morning. 6. Goodbye. 7. Good night. 8. See you later. 9. Hi, I’m Michael. 10. Good evening. หน้านี้สำหรับครู ครูอ่านทีละข้อและให้นักเรียนไปเช็ค √ ตามกลุ่มในตารางหน้า 11 นักเรียนจะไม่มีส่วนนี้

18 เฉลยหน้าข้อ C หน้า 11 ครูอ่านทีละข้อแล้วคลิกเครื่องหมาย √ จะปรากฏ
Item Greetings Introducing Leave-taking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลยหน้าข้อ C หน้า 11 ครูอ่านทีละข้อแล้วคลิกเครื่องหมาย √ จะปรากฏ

19 Reading

20 ครูให้นักเรียนอ่านบทสนทนานี้และตอบคำถาม 
4. Focus on reading p.12 Read the following dialogue and answer the questions. Mr. Smith: Good morning, Mrs. Payne. Mrs. Payne: Good morning Mr. Smith. How are you? Mr. Smith: I’m fine thanks, and you? Mrs. Payne: Not too bad. Mr. Smith, this is my husband Frank. Frank this is Mr. Smith, my English teacher. Mr. Smith: Pleased to meet you. Frank: Pleased to meet you too. Mrs. Payne: Well, goodbye Mr. Smith, it was nice to see you. Mr. Smith: Me too. Goodbye. ครูให้นักเรียนอ่านบทสนทนานี้และตอบคำถาม

21 เฉลยคำตอบ ครูคลิก สีของคำตอบที่ถูกจะเปลี่ยนไป (ตัวเอนคือข้อที่ถูก)
12 What time do you think Mr. Smith meets Mrs. Payne? a) am. b) 4:30 pm. Who is Frank? a) My husband. b) Mrs. Payne’s husband. Who is the English teacher? a) Mr. Smith. b) Mrs. Payne’s husband. เฉลยคำตอบ ครูคลิก สีของคำตอบที่ถูกจะเปลี่ยนไป (ตัวเอนคือข้อที่ถูก)

22 ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถาม 
p.13 B. Read this passage and write T in front of each item if the sentence is true and F if the sentence is false. Small talk Small talk is a very useful technique to make friends. After being introduced, you can continue talking about things around you or things in trends. You can talk about the weather, fashions and technology. This is the way to make your connection better, especially when you find that you are interested in the same things. However, you should not talk about politics or some kinds of games if you don’t know his or her preference because it could lead to a big fight. ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถาม

23 ครูคลิกและคำตอบจะปรากฏ
13 T ………1. You can talk to people you first meet about the weather. ………2. People feel easy to talk about politics. ………3. It’s OK to talk about a football team for a small talk. ………4. If you are interested in different political parties, you should not talk about it. ………5. Small talk helps you keep your conversation longer. F F T อธิบายนักเรียนว่า ประเทศทางตะวันตกเขาจะมีทีมฟุตบอลในใจที่จะไม่ยอมรับทีมอื่น ข้อ 3 จึงผิด T ครูคลิกและคำตอบจะปรากฏ

24 Writing

25 Complete these sentences.
5. Focusing on Writing 14 Complete these sentences. We say ”Good morning” to greet friends at 10:00 am. 2. We say “Nice to meet you” when we are introduced. 3. We say “Goodbye” when we are leaving. 4. Your friend says “Bye for now”. You say “Bye, see you later.” ครูให้นักเรียนเติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ ครูคลิก คำตอบจะปรากฏ นักเรียนอาจตอบแตกต่างไปได้

26 p.14 5. It’s late at night you want to go to bed. You say Good night, and your friend says, “Good night.” 6. Mike says, “Nice to meet you.” Jack says, “Nice to meet you, too. 7. Peter greets Mike, ”Hi, Mike.” Mike replies, “Hi, Peter.” 8. Vicky says, “How are you?.” Her friend responds, “Fine thanks, and you?” ครูให้นักเรียนเติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ ครูคลิก คำตอบจะปรากฏ นักเรียนอาจตอบแตกต่างไปได้

27 10. It’s 1pm. The teacher comes to class and says,
14 9. You see a friend at 11 pm. You say, “Good evening.” 10. It’s 1pm. The teacher comes to class and says, “Good afternoon, Class.” ครูให้นักเรียนเติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ ครูคลิก คำตอบจะปรากฏ

28 6. Further Conversations
p.15 6. Further Conversations In groups of 2, practice the conversations using the following pattern. (Choose each of the alternatives in italics.) A: Good morning/afternoon/evening. B: Good morning/afternoon/evening. How are you doing? A: I’m fine/very well/OK. Thank you. And you? B: Fine/Very well/OK. Thanks. ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนา โดยใช้คำที่ให้มา เครื่องหมาย / เป็นตัวแยกตัวเลือก ตัวอย่าง A: Good morning. B: Good morning. How are you doing? A: I’m fine. Thank you. And you? B: Fine. Thanks. ให้นักเรียนฝึกโดยจับคู่ กันฝึก บอกให้เลือกตัวที่เป็นตัวเอน

29 ครูให้นักเรียนฝึกเป็นกลุ่มละ 3 คน
In groups of 3, practice the conversations using the following pattern. (Choose each of the alternatives in italics.) 15 You are A, B, and C. Use your own names for A, B and C. A: Hi/Hello/Hi there, ……(B’s name)…. How’s things/How are you/What’s up? B: Hi/Hello, ……(A’s name)…. I am fine/very well/ thanks. Hey, , ……(A’s name)…. This is my friend, ……(C’s name)…. A: Hi. I’m……(your name)……. Nice to meet you./Please to meet you./Glad to see you. C: Nice to meet you./Please to meet you./Glad to see you. B: Sorry. We are having class. See you later. C: Bye. A: OK. See you, then. ให้นักเรียนฝึกโดยฝึก เป็นกลุ่ม 3 คน บอกให้เลือกตัวที่เป็นตัวเอนตัวใดตัวหนึ่ง ครูให้นักเรียนฝึกเป็นกลุ่มละ 3 คน โดยใช้คำที่ให้มา เครื่องหมาย / เป็นตัวแยกตัวเลือก

30 Unit Review Good morning Good night./Goodbye. Good night. p.16
EXPRESSIONS RESPONSES Good morning! Hello. How are you? Nice to meet you. This is Michael. It’s late for class now. Bye. Good evening. It’s time to bed now. Good night. What’s your name? Where are you from? What do you do? I am a teacher. Good morning Hi/Hello Fine, thanks. I’m fine, thank you. Nice to meet you, too. Hi, I’m …………./ Nice to meet you. Good night./Goodbye. Good evening. Good night. My name is…………………………. …………(town or country)……………

31

32 End of Unit 1


ดาวน์โหลด ppt UNIT 1 ชุดนี้เป็นการอธิบายการใช้สื่อการสอนนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google