งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดนี้เป็นการอธิบายการใช้สื่อการสอนนี้ เพื่อให้ครูทำความเข้าใจบทเรียนและ วิธีการใช้สื่อสามารถใช้สื่อการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่สำหรับนำไปประกอบการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดนี้เป็นการอธิบายการใช้สื่อการสอนนี้ เพื่อให้ครูทำความเข้าใจบทเรียนและ วิธีการใช้สื่อสามารถใช้สื่อการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่สำหรับนำไปประกอบการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดนี้เป็นการอธิบายการใช้สื่อการสอนนี้ เพื่อให้ครูทำความเข้าใจบทเรียนและ วิธีการใช้สื่อสามารถใช้สื่อการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่สำหรับนำไปประกอบการสอน

2 You can say “Hi” to people you know well and “Hello” to people you’ve just met or to seniors. 5 การใช้คำเกี่ยวกับ การทักทาย เรา สามารถใช้คำ Hi กับ คนที่เรารู้จักคุ้นเคย เช่นเพื่อน เราใช้ Hello กับคนที่เรา เพิ่งรู้จักหรือผู้ที่มี อาวุโสกว่า หมายเหตุ ในปัจจุบัน การทักทายเหล่านี้ มี การใช้ไม่แตกต่างกัน นัก

3 Greetings: When we meet people we say: “Good morning” from 00:01 to 12:00 of a day. “Good afternoon” from 12:01 to about 16:00 – 17:00 of a day. “Good evening” from about 17:00 to 24:00 of a day. Greetings: When we meet people we say: “Good morning” from 00:01 to 12:00 of a day. “Good afternoon” from 12:01 to about 16:00 – 17:00 of a day. “Good evening” from about 17:00 to 24:00 of a day. We say: 7:00 a.m. 6:30 p.m. 1:00 p.m. 5 การใช้คำแสดงเวลาเป็นช่วง เช้า / บ่าย และ เย็น Good morning/ Good afternoon/ Good evening

4 Introduction: Introducing yourself: When people first meet, they introduce themselves before starting a conversation. 6 การแนะนำตนเอง Hi. My name is Nancy Hello. I am Pete. Nice to meet you.

5 People usually say the following when they introduce themselves after saying their names. Nice to meet you. It’s nice to meet you. Glad to meet you. Pleased to meet you. I’m pleased to meet you. I’m glad to meet you.  6 การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน เมื่อครูคลิกจะมีคำที่ เราจะพูดเมื่อได้รับการแนะนำออกมาที่ละประโยค

6 After introducing, people may give response or personal details. I’m Wendy. Nice to meet you, too. I’m from Bangkok. Hi, I am Pat. I am a new student. I’m pleased to meet you, too.  6 หลังจากแนะนำตัว เป็นมารยาทที่จะพูดคำแสดง ความยินดีที่ได้รู้จักกัน และ / หรือบอกว่าตัวเองมา จากไหน หรือเป็นใคร

7 Leave-taking When we are about to leave, we say goodbye to other. We may say these before saying goodbye:- Sorry, I have a class. Bye. I’ve to go now. See you later. It’s good talking to you but I have to go. See you. 7 การกล่าวคำลา เมื่อครูคลิกจะมีคำปรากฏ ครูอ่านให้ นักเรียนอ่านตาม

8 B. Write these phrases under appropriate categories. Goodbye! Hi. I’m Sam. Good night. Hello! See you! Bye for now. Good morning. My name is ………. I’m glad to meet you. Nice to meet you. Good afternoon. 7 ให้นักเรียนนำคำเหล่านี้ไปใส่ในช่องตามหัวข้อให้ ถูกต้องในหน้า 7

9 7 เฉลยแบบฝึกหัดข้อ B หน้า ๗ ที่ให้นักเรียนเลือก คำมาใส่ ในหัวข้อให้ถูกต้อง ครู คลิก จะมีเฉลยออกมาให้ นักเรียนตรวจ Leave-taking Greetings Introducing Hi I’m Sam Good night Hello My name is……. See you. Good morning I’m glad to meet you. Bye for now. Good afternoon Nice to meet you.Goodbye

10 2. Language Function A.Greeting expressions: Study the following expressions. People use these expressions when they meet each other. Expressions:Responses: How are you?Fine, thanks. How are you doing?I’m doing well, thank you. How are things?Not bad, thanks. What’s up?I’m OK, thanks. How’s it going?Fine, thank you. People say “thanks” for informal responses and “thank you” for the formal ones. 8 อธิบายการตอบคำถามที่ต่อจากคำทักทาย คำ Expressions ในที่นี้หมายถึงคำถาม คำ Responses คำตอบที่ตอบคำถาม

11 Pat: Good morning. My name is Patricia. Mr. White: Hi, I’m David White. I am a teacher here. Pat: It’s nice to meet you. Mr. White. Mr. White: Nice to meet you, too. Bye for now. See you in the class. Pat: Thank you and goodbye. B. Common phrases: Fill in the blanks. Conversation 1: 8 ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่าง ครูคลิกจะมีคำตอบ ปรากฏออกมา บางคำนักเรียนอาจใช้คำอื่นแทน ได้

12 Eddy: Good morning. My name is Eddy Heller. Wigzell: Hello, I am Ella Wigzell. I’m from England. Pleased to meet you. Eddy: Pleased to meet you, too. Sorry. What’s your last name again? Wigzell: It’s Wigzell. W-I-G-Z-E-L-L. Conversation 2: 9 ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่าง ครูคลิกจะมีคำตอบ ปรากฏออกมา บางคำนักเรียนอาจใช้คำอื่นแทน ได้ เช่นคำ Nice แทน Pleased

13 Maggie:Hi, Tony. This is my friend from Canada, Becky. Tony:Hi, Becky. I’m Tony. Nice to meet you. Becky:Becky. Nice to meet you, too. Tony:Maggie, How are you? Maggie:Fine, thanks. And you? Tony:Very well, thank you. I have to go now. See you later. Maggie & Becky:Bye. 9 Conversation 3: ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่าง ครูคลิกจะมีคำตอบ ปรากฏออกมา บางคำนักเรียนอาจใช้คำอื่นแทน ได้ เช่นคำ see แทน meet

14 1.My class is finished now. Goodbye. 2.It’s late. Time to go to bed. Goodnight. 3.Good afternoon. How are you? 4.Hello. Good evening, sir. 5.Good morning. Do you have an early class? p.10 ครูอ่านประโยคเหล่านี้ทีละประโยคแล้วให้นักเรียน เช็ค √ หน้าตัวเลือก ในหน้า 10

15 3. Listening: Focusing on listening A.Listen and tick the correct answer. 10 1 Good night Goodbye Good morning Good afternoon 2 Goodbye Good night Good morning Good evening 3 Goodbye Good morning Good afternoon Good night 4 Good morning Good afternoon Good evening Goodbye 5 Good evening Goodbye Good morning Good afternoon v √ √ √ √ √ การฝึกฟัง ครูอ่านให้นักเรียนฟังและให้นักเรียน เช็ค √ หน้าคำที่ ได้ยิน ครูคลิกเครื่องหมาย √ จะปรากฏ

16 Mary always goes to the weekend market with her mother. She likes to go there to see different kinds of fruit, flowers and toys. She likes to say “Good morning” to her mother’s friends. She says “Good morning. How are you?” She likes to hear them say, “I’m fine. Someone asks her, “How are you today.?”. She replies, “I’m fine, thank you.” It is fun to talk to people and to see things. Sunday is her favorite day. 10 B.Listen and fill in the blanks. Listen carefully and fill in the missing words. ครูให้นักเรียนฟังและเติมคำในช่องว่าง ครูคลิกจะมีคำตอบ ปรากฏออกมา

17 1. Glad to meet you. 2. Bye for now 3. How do you do? 4. How are you today? 5. Good morning. 6. Goodbye. 7. Good night. 8. See you later. 9. Hi, I’m Michael. 10. Good evening. p.11 หน้านี้สำหรับครู ครูอ่านทีละข้อและให้นักเรียนไปเช็ค √ ตามกลุ่มในตารางหน้า 11 นักเรียนจะไม่มีส่วนนี้

18 Item GreetingsIntroducingLeave-taking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11 เฉลยหน้าข้อ C หน้า 11 ครูอ่านทีละข้อแล้วคลิก เครื่องหมาย √ จะปรากฏ

19

20 A.Read the following dialogue and answer the questions. Mr. Smith: Good morning, Mrs. Payne. Mrs. Payne: Good morning Mr. Smith. How are you? Mr. Smith: I’m fine thanks, and you? Mrs. Payne: Not too bad. Mr. Smith, this is my husband Frank. Frank this is Mr. Smith, my English teacher. Mr. Smith: Pleased to meet you. Frank: Pleased to meet you too. Mrs. Payne: Well, goodbye Mr. Smith, it was nice to see you. Mr. Smith: Me too. Goodbye. 4. Focus on reading p.12  ครูให้นักเรียนอ่านบทสนทนานี้และตอบคำถาม

21 1.What time do you think Mr. Smithmeets Mrs. Payne? a) 9.00 am. b) 4:30 pm. 12 2.Who is Frank? a) My husband. b) Mrs. Payne’s husband. 3.Who is the English teacher? a) Mr. Smith. b) Mrs. Payne’s husband. เฉลยคำตอบ ครูคลิก สีของคำตอบที่ถูกจะเปลี่ยนไป ( ตัวเอนคือข้อที่ถูก )

22 Small talk Small talk is a very useful technique to make friends. After being introduced, you can continue talking about things around you or things in trends. You can talk about the weather, fashions and technology. This is the way to make your connection better, especially when you find that you are interested in the same things. However, you should not talk about politics or some kinds of games if you don’t know his or her preference because it could lead to a big fight. B. Read this passage and write T in front of each item if the sentence is true and F if the sentence is false. p.13  ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถาม

23 ………1. You can talk to people you first meet about the weather. ………2. People feel easy to talk about politics. ………3. It’s OK to talk about a football team for a small talk. ………4. If you are interested in different political parties, you should not talk about it. ………5. Small talk helps you keep your conversation longer. T T T F F 13 ครูคลิกและคำตอบจะปรากฏ

24

25 Complete these sentences. 1.We say ”Good morning” to greet friends at 10:00 am. 2. We say “Nice to meet you” when we are introduced. 3. We say “Goodbye” when we are leaving. 4. Your friend says “Bye for now”. You say “Bye, see you later.” 5. Focusing on Writing 14  ครูให้นักเรียนเติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ ครูคลิก คำตอบจะปรากฏ นักเรียนอาจตอบแตกต่างไปได้

26 5. It’s late at night you want to go to bed. You say Good night, and your friend says, “Good night.” 6. Mike says, “Nice to meet you.” Jack says, “Nice to meet you, too. 7. Peter greets Mike, ”Hi, Mike.” Mike replies, “Hi, Peter.” 8. Vicky says, “How are you?.” Her friend responds, “Fine thanks, and you?” p.14  ครูให้นักเรียนเติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ ครูคลิก คำตอบจะปรากฏ นักเรียนอาจตอบแตกต่างไปได้

27 9. You see a friend at 11 pm. You say, “Good evening.” 10. It’s 1pm. The teacher comes to class and says, “Good afternoon, Class.” 14 ครูให้นักเรียนเติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ ครูคลิก คำตอบจะปรากฏ

28 In groups of 2, practice the conversations using the following pattern. (Choose each of the alternatives in italics.) A: Good morning/afternoon/evening. B: Good morning/afternoon/evening. How are you doing? A: I’m fine/very well/OK. Thank you. And you? B: Fine/Very well/OK. Thanks. p.15 6. Further Conversations  ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนา โดยใช้คำที่ให้มา เครื่องหมาย / เป็นตัวแยกตัวเลือก ตัวอย่าง A: Good morning. B: Good morning. How are you doing? A: I’m fine. Thank you. And you? B: Fine. Thanks.

29 You are A, B, and C. Use your own names for A, B and C. A: Hi/Hello/Hi there, ……(B’s name)…. How’s things/How are you/What’s up? B: Hi/Hello, ……(A’s name)…. I am fine/very well/ thanks. Hey,, ……(A’s name)…. This is my friend, ……(C’s name)…. A: Hi. I’m……(your name)……. Nice to meet you./Please to meet you./Glad to see you. C: Nice to meet you./Please to meet you./Glad to see you. B: Sorry. We are having class. See you later. C: Bye. A: OK. See you, then. 15 In groups of 3, practice the conversations using the following pattern. (Choose each of the alternatives in italics.) ครูให้นักเรียนฝึกเป็นกลุ่มละ 3 คน โดยใช้คำที่ให้มา เครื่องหมาย / เป็นตัวแยกตัวเลือก

30 EXPRESSIONSRESPONSES Good morning! Hello. How are you? Nice to meet you. This is Michael. It’s late for class now. Bye. Good evening. It’s time to bed now. Good night. What’s your name? Where are you from? What do you do?I am a teacher. Good night. Hi/Hello Fine, thanks. I’m fine, thank you. Nice to meet you, too. Hi, I’m …………./ Nice to meet you. Good night./Goodbye. Good evening. Good morning My name is…………………………. …………(town or country)…………… p.16

31

32


ดาวน์โหลด ppt ชุดนี้เป็นการอธิบายการใช้สื่อการสอนนี้ เพื่อให้ครูทำความเข้าใจบทเรียนและ วิธีการใช้สื่อสามารถใช้สื่อการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่สำหรับนำไปประกอบการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google