งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบสถานการณ์จำลอง วิชามารยาทและการสมาคม ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบสถานการณ์จำลอง วิชามารยาทและการสมาคม ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบสถานการณ์จำลอง วิชามารยาทและการสมาคม ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการ ผู้วิจัย อาจารย์เกษร วุฒิสินธ์

2 ปัญหา นักเรี ยน ไม่สนใจการ เรียน ทักษะในการ ปฏิบัติน้อย ทักษะในการ ปฏิบัติน้อย เนื้อหา วิชา การฝึก ปฏิบัติ การฝึก ปฏิบัติ

3 เพื่อพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยการใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ สถานการณ์จำลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ ทางการเรียน เพื่อประเมินความพึง พอใจ วัตถุประสงค์

4 ตัวแปรต้น กระบวนการเรียน แบบสถานการณ์ จำลอง ตัวแปรตาม - ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน - ความพึงพอใจ กรอบแนวคิด

5 ประชากร นักเรียนปวช. 3 เรียนวิชามารยาท และการสมาคม กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนจำนวน 53 คน ขอบเขตการวิจัย

6 - หลักสูตร - การสอนแบบ สถานการณ์จำลอง - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 - จัดทำแผนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ มารยาทในสังคม - สร้างเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ - ทดสอบก่อนเรียน - ดำเนินการสอนแบบสถานการณ์จำลอง - ทดสอบหลังเรียน วิธีการดำเนินการวิจัย

8 ผลการทดสอบ ด้านค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียน ก่อนเรียน หลัง เรียน ntp

9 หัวข้อ S.D ระดับความพึง พอใจ 1. นักเรียนได้ฝึกคิดและแก้ปัญหาการทำกิจกรรมร่วมกัน มาก 2. การจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลองทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก มาก 3. สถานการณ์จำลองเป็นสื่อมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มาก 4. นักเรียนนำข้อคิดสถานการณ์จำลองไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มากที่สุด 5. นักเรียนมีความสุขกับการเรียน มาก 6. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มาก 7 นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มาก 8. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มาก 9. ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นทีม มากที่สุด 10. นักเรียนชอบเรียนวิชานี้มากขึ้น มาก รวมข้อ มาก

10 สรุปผลการวิจัย - นักเรียนที่ได้รับการสอนสถานการณ์จำลองมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน - นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับ มาก

11 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา - นักเรียนได้ฝึก ปฏิบัติจริง - พัฒนาวิธีการ สอน

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบสถานการณ์จำลอง วิชามารยาทและการสมาคม ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google