งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียน การสอน ( ชั้นเรียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียน การสอน ( ชั้นเรียน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียน การสอน ( ชั้นเรียน )

2 ชื่อผู้วิจัย นายศิลาวุฒิ พงษ์วา นิช วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก

3 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ นักศึกษา ชั้นปวช. ปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้า กำลัง

4 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา 1. นักศึกษาส่วนใหญ่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 2. นักศึกษาไม่สนใจเรียน เห็น ว่ายาก และวิเคราะห์ไม่เป็น 3. ดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให้สูงขึ้น โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ หลากหลาย

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2 โดยใช้แบบฝึก ทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2 โดยใช้แบบฝึก ทักษะ ที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ

6 กรอบแนวคิดในการ วิจัย แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 รหัส วิชา 2000-1520 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 ห้องเรียน รวมผู้เรียน 200 คน ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 รหัส วิชา 2000-1520 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 ห้องเรียน รวมผู้เรียน 200 คน

8 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 รหัส วิชา 2000-1520 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน นักศึกษา 52 คน ซึ่งได้มาโดย การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย วิธีการจับฉลาก โดยใช้ ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 รหัส วิชา 2000-1520 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน นักศึกษา 52 คน ซึ่งได้มาโดย การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย วิธีการจับฉลาก โดยใช้ ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของวิชา คณิตศาสตร์ นักศึกษาชั้นปวช. ปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง เฉลี่ย 44.31 จากคะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.31

10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.06 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เฉลี่ย 69.41 จากคะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.41 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.09 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.06 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เฉลี่ย 69.41 จากคะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.41 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.09

11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย จากการทดสอบทั้ง สองครั้งผลปรากฏว่า นักศึกษาชั้นปวช. ปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง มี ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 25.09 คิดเป็นร้อยละ 5.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สูงขึ้นหลังจากได้แบบฝึก ทักษะเป็นไปตามสมมติฐาน ที่วางไว้

12 ข้อเสนอแนะ 1. ครูผู้สอน นักศึกษาชั้นปวช. ปีที่ 1 ทุกแผนกช่าง สามารถ นำแบบฝึกทักษะเรื่องรากที่ n ของจำนวนจริง และเลขยก กำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวน ตรรกยะ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไป ทดสอบใช้และพัฒนาต่อไป

13 ข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) 2. ควรมีการศึกษาเจตคติ ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ ได้รับการสอนโดยใช้แบบ ฝึกทักษะ 3. ควรมีการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างต่อเนื่อง และใน ระดับชั้นอื่น ๆ 3. ควรมีการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างต่อเนื่อง และใน ระดับชั้นอื่น ๆ

14 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียน การสอน ( ชั้นเรียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google