งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)
การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

2 ชื่อผู้วิจัย นายศิลาวุฒิ พงษ์วานิช วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ชื่อผู้วิจัย นายศิลาวุฒิ พงษ์วานิช วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

3 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษา ชั้นปวช.ปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง

4 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ นักศึกษาไม่สนใจเรียน เห็นว่ายาก และ วิเคราะห์ไม่เป็น ดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น โดยใช้แบบฝึกทักษะที่หลากหลาย

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์2 รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน รวม ผู้เรียน 200 คน

8 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปวช
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์2 รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษา 52 คน ซึ่ง ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้ ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา คณิตศาสตร์ นักศึกษาชั้นปวช.ปีที่ 1 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง เฉลี่ย จากคะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.31

10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ย จาก คะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.09

11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
จากการทดสอบทั้งสองครั้งผลปรากฏว่า นักศึกษาชั้นปวช.ปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง มี ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น เฉลี่ย คิดเป็นร้อย ละ 5.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจากได้แบบฝึกทักษะ เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้

12 ข้อเสนอแนะ 1. ครูผู้สอน นักศึกษาชั้นปวช.ปีที่ 1 ทุกแผนก ช่าง สามารถนำแบบฝึกทักษะเรื่องรากที่ n ของ จำนวนจริง และเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น จำนวนตรรกยะ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดสอบใช้ และพัฒนาต่อไป

13 ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 2. ควรมีการศึกษาเจตคติต่อการเรียนรู้ของ นักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
3. ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างต่อเนื่อง และในระดับชั้นอื่น ๆ

14 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google