งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ่อขุน รามคำแหง จัดทำโดย นาย เจษฎากร ลิมปนุสรณ์ นาย เชิงชาย ตะโฉ นาย นรวิชญ์ บวรสันติสุทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ่อขุน รามคำแหง จัดทำโดย นาย เจษฎากร ลิมปนุสรณ์ นาย เชิงชาย ตะโฉ นาย นรวิชญ์ บวรสันติสุทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ่อขุน รามคำแหง จัดทำโดย นาย เจษฎากร ลิมปนุสรณ์ นาย เชิงชาย ตะโฉ นาย นรวิชญ์ บวรสันติสุทธิ์

2 ประวัติ  พ่อขุนรามคำแหงเป็น พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๓ ใน ราชวงศ์พระร่วงแห่ง สุโขไทยขึ้น ครองราชย์ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๑๘๒๒ ถึง พ. ศ. ๑๘๔๑พระองค์ทรง รวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นทำให้ ชาติไทยสะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและวิชาการต่างๆทั้งยัง ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นและสืบ ทอดมานานจนถึงปัจจุบัน และได้ สวรรคต พ. ศ. ๑๘๔๑

3 พฤติกรรมของพ่อขุนรามที่ส่งผลต่อ มนุษย์  พ่อขุนรามคำแหงเป็นบุคคลที่ทำให้ประเทศไทยมี อักษรไทยใช้และท่านเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้มีเรื่องราวหรือ เหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้น อาทิเช่น  ด้านการปกครอง  ๑. การปกครองพลเมืองยังถือตามคติของคนไทยแต่เดิมอยู่ กล่าวคือ ปกครองอย่างพ่อ ปกครองลูก  ด้านศาสนา  ๒. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงใช้พระพุทธศาสนาเป็น เครื่องช่วยในการปกครอง โดยได้ทรงสร้างพระแท่น มนัง คศิลาบาตรขึ้น เพื่อให้พระเถรานุเถระแสดงพระธรรมเทศนา แก่ประชาชน

4 การปกครองอย่างพ่อปกครองลูก

5 พระแท่นมนังค ศิลาบาตร

6 อดีตและเวลาที่ผ่านมาของพ่อขุนราม เเราจะเห็นได้ว่าพ่อขุน รามคำแหงได้ทำวีรกรรมหลายๆ อย่างที่ส่งผลต่อประเทศไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรง เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรี อินทราทิตย์กับพระนางเสือง ทรงมีพระนามเดิมว่าราม และ ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็น พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ของอาณาจักรสุโขทัย

7 ผลกระทบต่อสังคม พพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็น กษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถใน ด้านการทำศึกสงคราม ตั้งแต่ยังไม่ได้ ครองราชย์พระองค์ได้เสด็จตามพระราช บิดาไปทำสงครามเพื่อแย่งชิงเมืองตาก กับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดและรบชนะ ขุนสามชน นนอกจากนี้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงทำสงครามขยายอาณาเขตออกไป อย่างกว้างขวางมากกว่าพระมหากษัตริย์ พระองค์ใดในสมัยสุโขทัย

8  และสิ่งที่สำคัญที่สุดพ่อขุนรามคำแหง มหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ใช้เมื่อพ. ศ. ๑๘๖๒ ตัวหนังสือไทยของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีลักษณะ พิเศษกว่าตัวหนังสือของชาติอื่นซึ่งขอ ยืมตัวหนังสือของประเทศอินเดียมาใช้ กล่าว  ภาษาที่เราเขียนและพูดทุกวันนี้ ล้วน กำเนิดจากพ่อขุนรามคำแหงที่ได้ ประดิษฐ์อักษรไทยให้คนไทยได้มี ภาษาเป็นของตัวเอง

9 ตัวอักษรที่พ่อขุน รามคำแหงมหาราช ประดิษฐ์เมื่อเทียบกับ ปัจจุบัน

10 หลักฐานทาง ประวัติศาสตร์  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ สูญหายไปหมดแล้วคงเหลือก็ แต่ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งแม้จะมี ข้อความเป็นร้อยแก้ว แต่ก็มี สัมผัสคล้องจองทำให้ไพเราะ ซาบซึ้งตรึงใจเช่น ในน้ามีปลา ในนามีข้าว ลูท่างเพื่อนจูงวัวไป ค้า ขี่ม้าไปขาย เห็นข้าวท่านบ่ ใคร่พิน เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด

11 ศิลาจารึกของ พ่อขุน รามคำแหง

12  อ้างอิงจาก www.wikipedia.com/ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชwww.wikipedia.com/ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  รูปภาพ www.google.com

13


ดาวน์โหลด ppt พ่อขุน รามคำแหง จัดทำโดย นาย เจษฎากร ลิมปนุสรณ์ นาย เชิงชาย ตะโฉ นาย นรวิชญ์ บวรสันติสุทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google