งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 18 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 18 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 18 มิถุนายน 2555

2 การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจตามคำ รับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวชี้วัด ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2554 ผล ข้อมูลเดือน กย.54 – เมย. 55 นางรำไพ โพธิดอกไม้ หน่วย : ล้านบาท 10, % 11,335

3 การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจตามคำ รับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนสถาบันที่มีปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ผล ข้อมูลเดือน กย.54 – เมย.55 นางรำไพ โพธิดอกไม้ % 89 53%

4 นางรำไพ โพธิดอกไม้ ผลการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ แยก เป็นรายอำเภอ ( ตั้งแต่เดือนกันยายน 54 – เมษายน 55) อำเภอ จำนวน สถาบัน ทั้งหมด ผล กย.54- เมย.55 คิดเป็นร้อย ละ ผล กย.54- สค.55 คิดเป็นร้อย ละ เมือง พัฒนา นิคม บ้านหมี่ ท่าวุ้ง โคก สำโรง หนอง ม่วง

5 นางรำไพ โพธิดอกไม้ ผลการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ แยก เป็นรายอำเภอ ( ตั้งแต่เดือนกันยายน 54 – เมษายน 55) อำเภอ จำนวน สถาบัน ทั้งหมด ผล กย.54- เมย.55 คิดเป็น ร้อยละ ผล กย.54- สค.55 คิดเป็น ร้อยละ ชัยบาดาล สระโบสถ์ ลำสนธิ + ท่า หลวง โคกเจริญ นิคมฯ รวม

6 การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป ตัวชี้วัด สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 74,170 คน นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 74, % 49, 924 ผลการรายงาน สหกรณ์ส่งรายงานการมีส่วนร่วมฯ จำนวน 50 สหกรณ์ 65 กลุ่มเกษตรกร หมายเหตุ แผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 6 เดือน แรก จำนวน 30,000 ราย

7 ผลการส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของ สหกรณ์ (1 ต. ค. 54 – 13 มิ. ย.55) วัน สิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ ก. ย. 54 – มี. ค. 55 แยกเป็นรายอำเภอ อำเภอแผนผล หมายเหตุ จำนวนสถาบัน รายจำนวนสถาบัน ราย เมือง 4955, ,513 พัฒนานิคม 206,104124,526 บ้านหมี่ 152, ท่าวุ้ง 102, โคกสำโรง 173, หนองม่วง

8 อำเภอแผนผลหมายเหตุ จำนวนสถาบัน รายจำนวนสถาบัน ราย ชัยบาดาล 241, สระโบสถ์ 121, ลำสนธิ + ท่าหลวง โคกเจริญ 91, นิคมฯ 37, รวม 17582, ,924 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิ. ย. 2555

9 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่มีวันสิ้นปีทาง บัญชี 31 มี. ค. 55 ที่ผู้สอบรับรองงบแล้ว 1. สผน. ลพบุรี จำกัด 2. สก. ปศุสัตว์ลพบุรี จำกัด 3. กลุ่มเกษตรกรทำนา หนองทรายขาว 4. กลุ่มเกษตรกรทำนา ห้วยใหญ่ 5. กลุ่มเกษตรกรทำนา ทุ่งท่าช้างพัฒนา 6. กลุ่มเกษตรกรทำนา บัวชุมพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน กลุ่มเกษตรกรไร่ มะนาวหวาน 8. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ลำ สนธิ 9. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ หนองรี 10. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ศิลาทิพย์ 11. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ เขารวก 12. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ เขาแหลม

10 โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี แก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2555 ตัวชี้วัด สกก. ท่าวุ้ง จก. สามารถรวบรวมข้าวจาก สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 15 นางรำไพ โพธิดอกไม้ ติดตาม และสรุปผลการเนิน งาน 4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนฯ ให้กับสหกรณ์ฯ 3 แนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ฯ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 แจ้งสหกรณ์เป้าหมายทราบ 1 100% 36 ตัน ตัน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 18 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google