งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการ บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการ บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการ บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์ โดยการใช้เทคนิคการทดสอบ ย่อย ชื่อผู้วิจัย... นายณัฐเกียรติ ฉิมภู่ สังกัดวิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์

2 ที่มาและความสำคัญ ของปัญหา เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 ของปี 2555 มีผล การเรียนต่ำไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ ผู้วิจัยจึงคิดจะทำการปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอนและทำการทดสอบให้ เป็นไปตามสภาพจริงของผู้เรียน ผู้สอนได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหารายวิชาหรือและผลการ เรียนที่ผ่าน ๆ มา จากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน พบว่า จากการทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียนนักศึกษาสามารถทำของ สอบได้แต่หลังจากนั้นนำมาทดสอบรวมใน กลางภาคและปลายภาคนักศึกษาจะทำ ข้อสอบไม่ได้และมีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตาม จุดประสงค์

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาในรายวิชาการ บัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์ โดยการใช้เทคนิคการ ทดสอบย่อย

4 ตาราง 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง หลักการเกี่ยวกับหนี้สิน โดยการทดสอบ ย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน ** p<.05 จากตาราง 1 พบว่าผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย ด้วยการ ทดสอบย่อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้น กลาง 2 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งค่า t = 34.60 และ ค่า P = 0.00 แสดงว่าผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง การบัญชี เกี่ยวกับหนี้สิน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ด้วยเทคนิคการทดสอบย่อย ทำให้ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่า ก่อนเรียนโดยมีนัยสำคัญ

5 ตารางที่ 2 ผลการประเมินการเรียนเรื่อง หนี้สินของ กิจการ จากการทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน ** p<.05 จากตาราง 2 พบว่าผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย ด้วยการ ทดสอบย่อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี ชั้นกลาง 2 เรื่อง หนี้สินของกิจการ หลังการทดลองสูง กว่าก่อนการทดลองสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งค่า t = 16.74 และค่า P = 0.00 แสดงว่าผลการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้วิชาวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง หนี้สินของ กิจการ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงโดย ด้วยเทคนิคการทดสอบย่อย ทำให้นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ

6 การทดสอบ XS.D t-test dependent P-value dS.Dt ก่อนเรียน 10.751.33 4.901.9715.72 ** 0.00 หลังเรียน 15.652.72 ตารางที่ 3 ผลการประเมินการเรียน เรื่อง หลักการ เกี่ยวกับบัญชีบริษัทจำกัด จากการทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน จากตาราง 3 พบว่าผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย ด้วยการ ทดสอบย่อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี ชั้นกลาง 2 เรื่อง หลักการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัด หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งค่า t = 15.72 และค่า P = 0.00 แสดงว่าผลการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง หลักการเกี่ยวกับบริษัทจำกัด ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดย ด้วยเทคนิค การทดสอบย่อย ทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ** p<.05

7 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ การวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ โดยการใช้เทคนิคการ ทดสอบย่อย ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดย ใช้เทคนิคทดสอบย่อย ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ เทคนิคการทดสอบย่อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง หลักการบัญชี เกี่ยวกับหนี้สิน หนี้สินของกิจการ หลักการบัญชี เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน หลักการบัญชีเกี่ยวกับบริษัท จำกัด ที่ระดับ.05 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการ เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้นมากจากก่อนการใช้เทคนิคการทดสอบ ย่อยและผู้เรียนมีการตื่นตัวกระตือรือร้นในการ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภูมิ

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการ บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google