งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนทัศน์การพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที น. ส. พรทิพย์ กาญ จนนิยต คุณวันชัย ส่งศรี สวัสดิ์ รศ. ยืน ภู่วรว รรณ จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ดำเนินการอภิปราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนทัศน์การพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที น. ส. พรทิพย์ กาญ จนนิยต คุณวันชัย ส่งศรี สวัสดิ์ รศ. ยืน ภู่วรว รรณ จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ดำเนินการอภิปราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนทัศน์การพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที น. ส. พรทิพย์ กาญ จนนิยต คุณวันชัย ส่งศรี สวัสดิ์ รศ. ยืน ภู่วรว รรณ จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ดำเนินการอภิปราย

2 เป้าหมายบัณฑิตอุดมคติ ไทย เก่ง ดี มีความสุข คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น บัณฑิตที่มีความรู้คู่ คุณธรรม

3 Key Word สำคัญ ยุคไอที ส่งผลกระทบต่อลักษณะ นิสิตอย่างไร ส่งผลกระทบต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร กระบวนทัศน์ กรอบความคิด มุมมอง วิธีการคิดเพื่อการ พัฒนานิสิตนักศึกษาควรเป็นอย่างไร การพัฒนานิสิตนักศึกษา ยุคไอที รูปแบบที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อ การพัฒนานิสิตนักศึกษา

4 2 ชั่วโมงกับ 3 มุมมอง มุมมองที่ 1 จากภาพปัจจัยความ เคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในระดับ Macro น. ส. พรทิพย์ กาญ จนนิยต รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ

5 คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ค. บ. ( เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. ( การบริหารการศึกษา ) Columbia University Ed.M ( การศึกษาระหว่างประเทศ ) Columbia University - อดีตผู้ดำเนินรายการข่าวทางวิทยุบีบีซี ( ภาคภาษาไทย ) - อดีตผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ Worldtech ’ 95 Thailand Management Office - อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน อุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย

6 2 ชั่วโมงกับ 3 มุมมอง มุมมองที่ 2 ภาพสะท้อนจากผู้คลุกคลี ในแวดวงไอที มุ่งชี้ให้เห็นถึงทิศทางการ พัฒนานิสิตนักศึกษา คุณวันชัย วงศรี สวัสดิ์ Chief Operating Officer บริษัท Shinee.com จำกัด

7 คุณวันชัย จงศรีสวัสดิ์ วศ. บ ( วิศวกรรมอุตสาหการ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี บธ. ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ วิทยากรด้านการจัดการ กรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม

8 2 ชั่วโมงกับ 3 มุมมอง มุมมองที่ 3 นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอทีจากแดนนนทรี พร้อมเสนอความคิดดีๆ เกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา รศ. ยืน ภู่วรว รรณ รองอธิการบดีฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 รศ. ยืน ภู่วรวรรณ วศ. บ ( เกียรตินิยม ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ. ม ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M. eng ( วิศวกรรมอุตสาหการ AIT - ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติ - ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัย แห่งชาติ ปี อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการ คอมพิวเตอร์ มก.


ดาวน์โหลด ppt กระบวนทัศน์การพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที น. ส. พรทิพย์ กาญ จนนิยต คุณวันชัย ส่งศรี สวัสดิ์ รศ. ยืน ภู่วรว รรณ จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ดำเนินการอภิปราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google