งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนทัศน์การพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที น. ส. พรทิพย์ กาญ จนนิยต คุณวันชัย ส่งศรี สวัสดิ์ รศ. ยืน ภู่วรว รรณ จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ดำเนินการอภิปราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนทัศน์การพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที น. ส. พรทิพย์ กาญ จนนิยต คุณวันชัย ส่งศรี สวัสดิ์ รศ. ยืน ภู่วรว รรณ จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ดำเนินการอภิปราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนทัศน์การพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที น. ส. พรทิพย์ กาญ จนนิยต คุณวันชัย ส่งศรี สวัสดิ์ รศ. ยืน ภู่วรว รรณ จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ดำเนินการอภิปราย

2 เป้าหมายบัณฑิตอุดมคติ ไทย เก่ง ดี มีความสุข คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น บัณฑิตที่มีความรู้คู่ คุณธรรม

3 Key Word สำคัญ ยุคไอที ส่งผลกระทบต่อลักษณะ นิสิตอย่างไร ส่งผลกระทบต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร กระบวนทัศน์ กรอบความคิด มุมมอง วิธีการคิดเพื่อการ พัฒนานิสิตนักศึกษาควรเป็นอย่างไร การพัฒนานิสิตนักศึกษา ยุคไอที รูปแบบที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อ การพัฒนานิสิตนักศึกษา

4 2 ชั่วโมงกับ 3 มุมมอง มุมมองที่ 1 จากภาพปัจจัยความ เคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในระดับ Macro น. ส. พรทิพย์ กาญ จนนิยต รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ

5 คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ค. บ. ( เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. ( การบริหารการศึกษา ) Columbia University Ed.M ( การศึกษาระหว่างประเทศ ) Columbia University - อดีตผู้ดำเนินรายการข่าวทางวิทยุบีบีซี ( ภาคภาษาไทย ) - อดีตผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ Worldtech ’ 95 Thailand Management Office - อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน อุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย

6 2 ชั่วโมงกับ 3 มุมมอง มุมมองที่ 2 ภาพสะท้อนจากผู้คลุกคลี ในแวดวงไอที มุ่งชี้ให้เห็นถึงทิศทางการ พัฒนานิสิตนักศึกษา คุณวันชัย วงศรี สวัสดิ์ Chief Operating Officer บริษัท Shinee.com จำกัด

7 คุณวันชัย จงศรีสวัสดิ์ วศ. บ ( วิศวกรรมอุตสาหการ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี บธ. ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ วิทยากรด้านการจัดการ กรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม

8 2 ชั่วโมงกับ 3 มุมมอง มุมมองที่ 3 นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอทีจากแดนนนทรี พร้อมเสนอความคิดดีๆ เกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา รศ. ยืน ภู่วรว รรณ รองอธิการบดีฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 รศ. ยืน ภู่วรวรรณ วศ. บ ( เกียรตินิยม ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ. ม ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M. eng ( วิศวกรรมอุตสาหการ AIT - ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติ - ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัย แห่งชาติ ปี 2539 - อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการ คอมพิวเตอร์ มก.


ดาวน์โหลด ppt กระบวนทัศน์การพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที น. ส. พรทิพย์ กาญ จนนิยต คุณวันชัย ส่งศรี สวัสดิ์ รศ. ยืน ภู่วรว รรณ จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ดำเนินการอภิปราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google