งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนคติต่อการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อการ วางรากฐานการเรียน ให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษา ทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนคติต่อการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อการ วางรากฐานการเรียน ให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษา ทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทัศนคติต่อการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อการ วางรากฐานการเรียน ให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษา ทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ที่มีต่อการเรียนวิชาการบริหารการจัดซื้อในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ ด้านครูผู้สอน ด้านนักศึกษา ด้านเนื้อหาวิชา

3 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ที่มีต่อการเรียน วิชาการบริหารการ จัดซื้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย ปีการศึกษา 2556 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหา ในการเรียน การสอนวิชาการบริหารการจัดซื้อ

4 ข้อ ที่ คำถามค่าเฉลี่ย 1 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ สอนเป็นอย่างดี 4.44 2 อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 4.8 3 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทันสมัย น่าสนใจ 4.31 4 เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนอย่าง สม่ำเสมอ 4.77 5 ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ มานำเสนอ อย่างสม่ำเสมอ 4.68 6 ใช้กริยา วาจาที่เหมาะสมกับ นักศึกษา 4.73 7 กิจกรรมในแบบฝึกหัดส่งเสริมการ เรียนรู้ 4.71

5 ข้อ ที่ คำถามค่าเฉลี่ย 8 ชอบเรียนวิชา การบริหารการจัดซื้อ 4.44 9 ชอบครูที่สอนวิชาการบริหารการ จัดซื้อ 4.77 10 เข้าใจเนื้อหาวิชาการบริหารการจัดซื้อ 4.66 11 เอาใจใส่ต่อการเรียนอย่างสม่ำเสมอ 4.77 12 ทบทวนเนื้อหาวิชาทุกครั้งที่เรียน 3.27 13 มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนวิชาการ บริหารการจัดซื้อ 4.13 14 สอบถามจากครูหรือค้นคว้าเพิ่มเติม เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหา 3.91

6 ข้อ ที่ คำถามค่าเฉลี่ย 15 เนื้อหาวิชามีจำนวนมากยากแก่การ จดจำ 4.22 16 ไม่มีความรู้พื้นฐานเดิม 2.13 17 สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ เนื้อหาวิชา 4.22 คะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน 73.26 ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.30

7 จากการศึกษาและวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จาก แบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ที่มีต่อวิชาการบริหารการ จัดซื้อ มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้านเท่ากับ 4.30 สรุปได้ว่าทัศนคติของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ที่มีต่อการเรียนวิชาการบริหาร การจัดซื้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย ปีการศึกษา 2556 อยู่ใน ระดับดี

8 จบการนำเสนอ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ทัศนคติต่อการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อการ วางรากฐานการเรียน ให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษา ทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google