งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย
นพ. รวินท์ อิงศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

3 สถานการณ์มะเร็งของโลก
 ทุก 1000 คน เจอผู้ป่วยใหม่ 2 คน • Incidence – 12 million/6.7 billion – ASR 180.8/100,000 • Mortality – 7.5 million/6.7 billion – ASR 105.6/100,000 ทุก 1000 คน เสียชีวิต 1 คน 

4 Cancer: ASR : Wold Country Incidence Mortality Denmark 326.1 135.3
326.1   135.3 Ireland 317.0   114.9 Australia 314.1 102.8 New Zealand 309.2 110.7   Belgium 306.8 116.2   GLOBOCAN 2008 Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2008

5 Cancer: ASR : Wold Country Incidence Mortality Korea, Republic of
262.4   100.5   china 181.0 124.6 Japan 201.1   94.8   Thailand 150.5   93.6 Malaysia 142.9 93.4  GLOBOCAN 2008 Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2008

6 All Cancer: ASR :mortality rate

7

8 Health and Development Indicators per ASEAN Country for 2008
Kimman et al., 2012: The Burden of Cancer in Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

9 Cancer Incidence (Thousands) in ASEAN for 2008
Kimman et al., 2012: The Burden of Cancer in Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

10 The Top 5 Cancer Sites in ASEAN, 2008
Kimman et al., 2012: The Burden of Cancer in Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

11 อุบัติการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย(ล่าสุด)
Cancer in Thailand

12 อุบัติการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย(ล่าสุด)
woman man ASR 138.3 158.8 ASR

13 Thailand : Male : Top 10 Cancer in Thailand Vol.6

14 Thailand : Female: ASR 2004-2006 Top 10
Cancer in Thailand Vol.6

15 รายงานอุบัติการณ์ ASR จังหวัดอุดรธานี 2550-2552
รายงานอุบัติการณ์โรคมะเร็งประชากร ปี งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

16 รายงานอุบัติการณ์ ASR จังหวัดอุดรธานี 2550-2552
รายงานอุบัติการณ์โรคมะเร็งประชากร ปี งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

17 สถานการณ์โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี

18 Thai : Southeast Asia

19 Thai : Southeast Asia

20 Live and Bile duct in different regions,2004-2006

21 อุบัติการณ์โรคมะเร็งตับ (Liver) ในจังหวัดอุดรธานี (เพศชาย) ปี 2550 – 2552 ASR

22 อุบัติการณ์โรคมะเร็งตับ (Liver) ในจังหวัดอุดรธานี (เพศหญิง) ปี 2550 – 2552 ASR

23 อุบัติการณ์มะเร็งมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาในรพ
อุบัติการณ์มะเร็งมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาในรพ.มะเร็งอุดรธานี case ปี งานทะเบียนมะเร็ง ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

24 Liver cancer treatment
case สถิติ 5 ปีย้อนหลัง งานทะเบียนมะเร็ง ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google