งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. กระบวนการบริหารจัดการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข 2. กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข 3. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. กระบวนการบริหารจัดการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข 2. กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข 3. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. กระบวนการบริหารจัดการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข 2. กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข 3. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข 4. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาด้านสัตวแพทย์ สาธารณสุข

3 5. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาด้านชันสูตร สาธารณสุข 6. กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหาร จัดการและระบบบริหารด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต 7. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้าน การแพทย์และสาธารณสุข 8. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศสุขภาพ

4 1.กระบวนการบริหารจัดการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข ด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารการคลังและงบประมาณ ด้านบริหารงานด้านสารบรรณ

5 2.กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ ด้านสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ด้านมาตรฐานระบบบริการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด ด้านระบบบริการปฐมภูมิ ด้านการบำบัดและรักษาผู้ติดสารเสพติด

6 2.กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ ด้านสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ด้านมาตรฐานระบบบริการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด ด้านระบบบริการปฐมภูมิ ด้านการบำบัดและรักษาผู้ติดสารเสพติด

7 3.กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีศูนย์บริการ สาธารณสุขสาขา ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ไม่มีศูนย์บริการ สาธารณสุขสาขา 4.กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาด้านสัตวแพทย์ สาธารณสุข

8 5.กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาด้านชันสูตรสาธารณสุข 6.กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการ และระบบบริหารด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต 7.กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และ สาธารณสุข การจัดทำ MOU 8.กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ การจัดทำ TOR ด้านสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt 1. กระบวนการบริหารจัดการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข 2. กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข 3. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google