งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การจัดลำดับ / ประเมินความ รุนแรงของผู้ป่วย 2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มี ความเสี่ยงสูง 3. การให้ - รับข้อมูลผู้ป่วย, การ ลงนามยินยอมรับการรักษา 4. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การจัดลำดับ / ประเมินความ รุนแรงของผู้ป่วย 2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มี ความเสี่ยงสูง 3. การให้ - รับข้อมูลผู้ป่วย, การ ลงนามยินยอมรับการรักษา 4. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การจัดลำดับ / ประเมินความ รุนแรงของผู้ป่วย 2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มี ความเสี่ยงสูง 3. การให้ - รับข้อมูลผู้ป่วย, การ ลงนามยินยอมรับการรักษา 4. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ และมาตรการป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน 5. แนวทางการดูแลเรื่องสิทธิ ผู้ป่วย 6. การดูแลโดยทีมสหสาขา วิชาชีพ

3 7. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณี ฉุกเฉิน 8. การแจ้งผลการตรวจที่สำคัญ เช่น มะเร็ง การสูญเสีย สมรรถภาพ 10. การทำกิจกรรมฟื้นฟูผู้ป่วย และการติดตามเยี่ยมบ้าน 9. การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและ ญาติ 11. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่

4 1. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ใน ระยะแพร่กระจาย 2. การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาลของกลุ่มเป้าหมาย 4. การลำเลียงขยะติดเชื้อและ ผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 5. การใช้น้ำยาทำความสะอาด 6. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค 3. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การ ทำความสะอาดเครื่องมือ

5 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยง พร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 4. การประสานของหน่วยงาน กับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดใน รอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหา แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วย เสียชีวิตโดยไม่คาดคิด ผู้ป่วย แพ้เลือดหรือสารประกอบของ เลือด

6 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ ดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ของอาคารสถานที่ 6. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 4. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 3. ระบบสำรองฉุกเฉิน น้ำ ไฟฟ้า ออกซิเจน 5. ความพร้อมและความพอเพียง ของเครื่องมือ โดยเฉพาะ เครื่องมือช่วยชีวิตสำคัญ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ

7 1. การกำกับการใช้และการใช้ ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การบริหารยาในกลุ่ม High alert drug 4. การบริหารยาค้าง stock 3. การเฝ้าระวังความ คลาดเคลื่อนทางยา 5. การบริหารยาช่วยชีวิต ฉุกเฉิน

8 1. การพัฒนา / การออกแบบ เวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของ การบันทึกเวชระเบียน 4. การรักษาความลับในเวช ระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพ ในเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ ประโยชน์ในการทบทวน


ดาวน์โหลด ppt 1. การจัดลำดับ / ประเมินความ รุนแรงของผู้ป่วย 2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มี ความเสี่ยงสูง 3. การให้ - รับข้อมูลผู้ป่วย, การ ลงนามยินยอมรับการรักษา 4. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google