งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

2 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. การจัดลำดับ / ประเมินความรุนแรงของผู้ป่วย 2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง 3. การให้-รับข้อมูลผู้ป่วย , การลงนามยินยอมรับการรักษา 4. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการและมาตรการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 5. แนวทางการดูแลเรื่องสิทธิผู้ป่วย 6. การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

3 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
7. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 8. การแจ้งผลการตรวจที่สำคัญ เช่น มะเร็ง การสูญเสียสมรรถภาพ 9. การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ 10. การทำกิจกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยและการติดตามเยี่ยมบ้าน 11. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่

4 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
เยี่ยมสำรวจงาน IC 1. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย 2. การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของกลุ่มเป้าหมาย 3. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การทำความสะอาดเครื่องมือ 4. การลำเลียงขยะติดเชื้อและผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 5. การใช้น้ำยาทำความสะอาด 6. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค

5 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดในรอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด ผู้ป่วยแพ้เลือดหรือสารประกอบของเลือด 4. การประสานของหน่วยงานกับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

6 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย
ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3. ระบบสำรองฉุกเฉิน น้ำ ไฟฟ้า ออกซิเจน 4. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 5. ความพร้อมและความพอเพียงของเครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องมือช่วยชีวิตสำคัญ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ 6. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

7 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
การบริหารยา 1. การกำกับการใช้และการใช้ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การบริหารยาในกลุ่ม High alert drug 3. การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 4. การบริหารยาค้าง stock 5. การบริหารยาช่วยชีวิตฉุกเฉิน

8 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
การทบทวนเวชระเบียน 1. การพัฒนา / การออกแบบเวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน 4. การรักษาความลับในเวชระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพในเวชระเบียน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google