งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ข้อบ่งชี้ในการรับผู้ป่วยไว้ใน โรงพยาบาล 3. การลงนามยินยอมรับการการ รักษา กรณีผู้ป่วยยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ / ผู้ป่วยไม่รู้สติ 2. การจัดลำดับความรุนแรงของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ข้อบ่งชี้ในการรับผู้ป่วยไว้ใน โรงพยาบาล 3. การลงนามยินยอมรับการการ รักษา กรณีผู้ป่วยยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ / ผู้ป่วยไม่รู้สติ 2. การจัดลำดับความรุนแรงของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ข้อบ่งชี้ในการรับผู้ป่วยไว้ใน โรงพยาบาล 3. การลงนามยินยอมรับการการ รักษา กรณีผู้ป่วยยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ / ผู้ป่วยไม่รู้สติ 2. การจัดลำดับความรุนแรงของ ผู้ป่วยระหว่างรอตรวจ 4. การร่วมดูแลผู้ป่วยกับทีมสห สาขาวิชาชีพ 5. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใช้การ เฝ้าระวังสูง 6. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณี ฉุกเฉิน

3 9. การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและ ญาติ 11. การมีส่วนร่วมในการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 7. แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย 8. การให้คำปรึกษาผู้ป่วยจิตเวช แก่แพทย์สาขาอื่น 10. การจัดกิจกรรมบำบัดและ กลุ่มบำบัด 12. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่

4 1. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ใน ระยะแพร่กระจาย 3. การใช้น้ำยาทำความสะอาด 4. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค 2. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การ ทำความสะอาดเครื่องมือ

5 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยง พร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 4. การประสานของหน่วยงาน กับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดใน รอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหา แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วยอาการ เปลี่ยนแปลงขณะรอตรวจ, ความคลาดเคลื่อนทางยา

6 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ ดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ของอาคารสถานที่ 3. ความพร้อมและความพอเพียง ของเครื่องมือ โดยเฉพาะ เครื่องมือช่วยชีวิตสำคัญ เช่น อุปกรณ์การใส่ท่อช่วยหายใจ 4. การซ้อมแผน / ระงับอัคคีภัย 5. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

7 1. การกำกับการใช้และการใช้ ยาในกลุ่มยาเสพติด 3. การบริหารยาในกลุ่ม High alert drug 5. การบริหารยาค้าง stock 4. การเฝ้าระวังความ คลาดเคลื่อนทางยา 6. การบริหารยาช่วยชีวิต ฉุกเฉิน 2. การกำกับการใช้ยาที่มีผลต่อ จิตประสาท

8 1. การพัฒนา / การออกแบบ เวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของ การบันทึกเวชระเบียน 4. การรักษาความลับในเวช ระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพ ในเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ ประโยชน์ในการทบทวน


ดาวน์โหลด ppt 1. ข้อบ่งชี้ในการรับผู้ป่วยไว้ใน โรงพยาบาล 3. การลงนามยินยอมรับการการ รักษา กรณีผู้ป่วยยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ / ผู้ป่วยไม่รู้สติ 2. การจัดลำดับความรุนแรงของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google