งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุดมการณ์ และ จิตวิญญาณ ของความเป็น ครู. อุดมการณ์ อุดมคติอัน สูงส่งที่จูงใจ มนุษย์ให้ พยายามบรรลุ ถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุดมการณ์ และ จิตวิญญาณ ของความเป็น ครู. อุดมการณ์ อุดมคติอัน สูงส่งที่จูงใจ มนุษย์ให้ พยายามบรรลุ ถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุดมการณ์ และ จิตวิญญาณ ของความเป็น ครู

2 อุดมการณ์ อุดมคติอัน สูงส่งที่จูงใจ มนุษย์ให้ พยายามบรรลุ ถึง

3 1. รัก ศรัทธา รักษาไว้ซึ่งเกียรติ คุณ เกียรติศักดิ์ และหน้าที่ของ ความเป็นครู มุ่งมั่นประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครู 2. ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจให้ ถ่องแท้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับช้าราชการ ครูและทิศทางการพัฒนา การศึกษาของรัฐบาล

4 3. ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจในศิษย์ มีเมตตากรุณา รับฟังความ คิดเห็น อุทิศเวลาให้กับศิษย์ ไม่ละทิ้งการสอน ติดตามแก้ไข ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ และ ความประพฤติของศิษย์ทุกคน 4. ประพฤติและปฏิบัติต่อผู้ร่วม วิชาชีพด้วยการยกย่อง ให้ เกียรติ เคารพศักดิ์ศรี สิทธิ หน้าที่ ช่วยเหลือเกื้อกูล สร้าง ความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ

5 5. ตระหนักในบทบาทและ คุณค่าของความเป็นครูของ แผ่นดิน ติดตามใคร่ครวญ ปัญหาและแนวทางพัฒนา เยาวชน ประชาชน ชุมชน และชาติบ้านเมือง เสนอแนะ ชี้ทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด การแก้ปัญหาและการพัฒนา

6 ครูบอกทางสร้างชีวิต ศิษย์ก้าวหน้า แม้นอ่อนล้าแรงกายมิ หน่ายหนี อุดมการณ์ยิ่งใหญ่ใน ชีวี ศิษย์ได้ดีคือศักดิ์ศรี คนเป็นครู

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 วัฒนธรรม องค์กร... คืออะไร... สำคัญอย่างไร ?

17 วัฒนธรรมองค์กรคือ อะไร ? จากความหมายของคำว่า “ วัฒนธรรม ” ในพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมายว่า หมายถึง “ พฤติกรรมและสิ่ง ที่คนในหมู่ ผลิต สร้างขึ้น ด้วยกัน เรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของ ตน ”

18 ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรก็ คือ พฤติกรรมที่สร้างขึ้น จากคนในองค์กร โดยมี การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมาจน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติใน องค์กรนั้น ๆ

19 วัฒนธรรมองค์กรเกิดจากใคร ? ท่านลองดูตัวอย่างง่าย ๆ ของ วัฒนธรรมองค์กรนี้ *** จะพบว่าลูกจ้างในร้านก็ จะต้องมาทำงานเช้าหรือทำงาน ตรงเวลาตามไปด้วย ถ้าลูกจ้างคน ไหนเป็นคนไม่ตรงเวลา ก็จะมี ปัญหากับวัฒนธรรมของร้านนั้น *** เถ้าแก่ ( เจ้าของ กิจการ ) ที่ชอบ มาทำงานแต่เช้า หรือ ทำงานตรง เวลา

20 *** จะพบว่าในองค์กรนั้นก็จะมีพนักงาน ที่มีลักษณะเป็น Yes man ที่คอยแต่จะ ปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงานคนใดที่ชอบ แสดงความคิดเห็น หรือมีความเชื่อมั่นใน ตัวเองสูง ที่จะโต้แย้งเมื่อเห็นว่าการ ตัดสินใจของผู้บริหารไม่น่าจะถูกต้อง ก็ จะเกิดความขัดแย้ง และไม่สามารถอยู่ ในวัฒนธรรมแบบนี้ได้ *** กรรมการ ผู้จัดการมี ลักษณะที่เป็น เผด็จการ ไม่ชอบ การประชุมเพื่อ ระดมความคิดเห็น และใจร้อน ชอบ ตัดสินใจทันที โดย ไม่ต้องการฟังคำ โต้แย้ง

21 วัฒนธรรมองค์กรที่ถือปฏิบัติ สืบต่อกันมาที่เป็นข้อดีหรือ เป็นจุดแข็ง ได้แก่... 1. ความรับผิดชอบและ สำนึกในความรับผิดชอบต่อ งานที่ได้รับมอบหมาย 2. สำนึกในการให้บริการ ต่อผู้มาใช้บริการ โดยคำนึงถึง ความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นหลัก 3. การทำงานเป็นทีม ได้แก่ การประสานงานกันภายใน องค์กร

22 4. ยึดถือระบบคุณธรรม โดย พยายามขจัดระบบเส้นสายพวก พ้องออกไป และพิจารณาใน เรื่องความรู้ความสามารถของ บุคลากรเป็นหลัก 5. ส่งเสริมในเรื่องความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะ นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น ภายในองค์กร

23 6. การสร้างความรวดเร็วใน การทำงาน ทั้งในการ ปฏิบัติงานภายในและความ รวดเร็วในการให้บริการต่อผู้ มาใช้บริการ 7. การเปิดใจรับคำ วิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุง การทำงานให้ดีขึ้น 8. ความกล้าที่จะเผชิญหน้า กับความจริง 9. การสื่อสารที่ดีในองค์กร

24 คนสำราญ งานสำเร็จ สุดยอด กศน.


ดาวน์โหลด ppt อุดมการณ์ และ จิตวิญญาณ ของความเป็น ครู. อุดมการณ์ อุดมคติอัน สูงส่งที่จูงใจ มนุษย์ให้ พยายามบรรลุ ถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google