งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 แนวทางปฏิบัติงานของ คปค. 1.2 ข้อสั่งการของ ปกท.ทส. 1.3 ปฏิทินงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 แนวทางปฏิบัติงานของ คปค. 1.2 ข้อสั่งการของ ปกท.ทส. 1.3 ปฏิทินงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 แนวทางปฏิบัติงานของ คปค. 1.2 ข้อสั่งการของ ปกท.ทส. 1.3 ปฏิทินงบประมาณ

2 หัวหน้า คปค.ขอให้ส่วนราชการรณรงค์และปฏิบัติ ตามอุดมการณ์ 1. ร่วมกันรักชาติ 2. การต่อต้านทุจริต/ประพฤติมิชอบ 3. ทำความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง ประชาธิปไตยและการดำเนินงานด้านประชาธิปไตย 4. การใช้ภาษาทางราชการของคณะปฏิรูปฯ : Council for Democratic Reform : คปค. 1.1 แนวทางปฏิบัติงานของ คปค.

3 หัวหน้า คปค.ขอให้ส่วนราชการรณรงค์และปฏิบัติตาม อุดมการณ์ 5.หน่วยงานที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ-ระดม ช่วยกันแก้ไข ทบ., ทน., ทธ., คพ.เข้าไป Clean up contaminant ใช้เงินทดรอง, ส่วนปัญหาการถ่ายโอน ขอให้ รอง ปกท.ทส. (นางนิศากรฯ) และ ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องหาแนวทางดำเนินการโดยหารือสำนักงบประมาณ 6.การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง 1.1 แนวทางปฏิบัติงานของ คปค.

4 1.โครงการ Flagship ด้านน้ำ ให้ดำเนินการต่อไป 2.ให้ความสำคัญโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา แหล่งน้ำธรรมชาติ และ พื้นที่ชุ่มน้ำ(สามารถขอ เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม) 3.ให้พัฒนาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ เฉพาะ เช่น เกาะสมุย พื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่ง ทะเลตะวันออก พื้นที่ขาดแคลนน้ำและดินเลว เป็นต้น 4.ควรบูรณาการลุ่มน้ำสำคัญให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ ลุ่มน้ำบางปะกง 1.2 ข้อสั่งการของ ปกท.ทส.

5 1.3 ปฏิทินงบประมาณ 26 ก.ย.49 ประชุมกรอบงบประมาณปี 2550 27 ก.ย.49 ส่วนราชการต้องทบทวนงบประมาณและ ส่งให้สำนักงบประมาณ (เฉพาะภารกิจพื้นฐานและภารกิจผูกพัน) 10 ต.ค.49 เริ่มพิจารณานโยบาย/วงเงิน/โครงสร้าง งบประมาณปี 2550 24 ต.ค.49 ให้ส่วนราชการส่งคำของบประมาณตาม นโยบาย 7 พ.ย.49 สำนักงบประมาณจะส่งคำของบประมาณเข้า ครม. 21 พ.ย. 49 ครม. ให้ความเห็นชอบงบประมาณ 29 พ.ย.- 28 ธ.ค. 49 สภานิติบัญญัติพิจารณางบประมาณ 29 ธ.ค.49 ทูลเกล้า พรบ. งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 แนวทางปฏิบัติงานของ คปค. 1.2 ข้อสั่งการของ ปกท.ทส. 1.3 ปฏิทินงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google