งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองพัสดุ และคณะ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองพัสดุ และคณะ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองพัสดุ และคณะ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557

2 ปัจจัยความสำเร็จด้านการจัดการความรู้
โดย นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านการจัดการความรู้ สศส.
บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ปัญหาของลูกค้า คือหน้าที่และภารกิจของเรา มีผู้ประสานงานระหว่างกรมและศูนย์ฯ และบุคลากรให้ความร่วมมือ ทุกส่วน/ฝ่าย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

4 มีเป้าหมายและแผนการทำงานชัดเจน พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามผลการดำเนินงาน
การจัดการความรู้เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่การเพิ่มภาระงานอีกภาระหนึ่ง นำเครื่องมือการจัดการความรู้ที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน

5 เครื่องมือในการจัดการความรู้
คลังความรู้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่งตั้งคณะทำงานข้ามสายงาน ประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พูดคุยและประสานงานด้าน KM ได้ทุกเมื่อไม่จำเป็นต้องมีวาระการประชุม ชุมชนนักปฏิบัติ เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อเกิดปัญหาการทำงาน ไม่จำเป็นต้องสร้างชุมชนนักปฏิบัติ

6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ
การดูงานองค์กร Best Practice ตรงกับภารกิจตามสายงาน มีการสรุปบทเรียนทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการทำงาน โดยการสรุปบทเรียน ไม่จำเป็นต้องจัดแบบเป็นทางการ มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน

7 การสรุปบทเรียนการดำเนินงาน

8 ศึกษาดูงานองค์กร Best Practice Cloud Computing

9 การถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ

10 ICT สัญจร เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาผู้รับบริการ

11 ห้องวิจัยและนวัตกรรม ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คลินิคคอมพิวเตอร์ ห้องวิจัยและนวัตกรรม ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องเสียงตามสาย

12 RID ICT DAY 2013

13 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองพัสดุ และคณะ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google