งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองพัสดุ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 และคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองพัสดุ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 และคณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองพัสดุ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 และคณะ

2 ปัจจัยความสำเร็จด้านการ จัดการความรู้ โดย นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านการ จัดการความรู้ สศส. บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญของการ จัดการความรู้ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ปัญหาของลูกค้า คือ หน้าที่และภารกิจของเรา มีผู้ประสานงานระหว่างกรมและศูนย์ฯ และ บุคลากรให้ความร่วมมือ ทุกส่วน / ฝ่าย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

4 มีเป้าหมายและแผนการทำงานชัดเจน พร้อม กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามผลการ ดำเนินงาน การจัดการความรู้เป็นการพัฒนา / ปรับปรุงงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่การเพิ่มภาระงานอีก ภาระหนึ่ง นำเครื่องมือการจัดการความรู้ที่เหมาะสม มา ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน

5 เครื่องมือในการจัดการความรู้ คลังความรู้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร แต่งตั้งคณะทำงานข้ามสายงาน ประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พูดคุยและประสานงานด้าน KM ได้ทุกเมื่อไม่ จำเป็นต้องมีวาระการประชุม ชุมชนนักปฏิบัติ เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อเกิด ปัญหาการทำงาน ไม่จำเป็นต้องสร้างชุมชนนัก ปฏิบัติ

6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ การดูงานองค์กร Best Practice ตรงกับภารกิจ ตามสายงาน มีการสรุปบทเรียนทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการ ทำงาน โดยการสรุปบทเรียน ไม่จำเป็นต้องจัด แบบเป็นทางการ มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลความพึง พอใจในการจัดกิจกรรม พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน

7 การสรุปบทเรียนการดำเนินงาน

8 ศึกษาดูงานองค์กร Best Practice Cloud Computing

9 การถอดความรู้ผู้เกษียณอายุ ราชการ

10 ICT สัญจร เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาผู้รับบริการ

11 คลินิคคอมพิวเตอร์ ห้องวิจัย และนวัตกรรม ห้องแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ห้องเสียงตามสาย

12 RID ICT DAY 2013

13 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองพัสดุ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 และคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google