งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม องค์กรกับประสิทธิผลองค์กร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้วิจัย นางจินดาพร พูลสวัสดิ์ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม องค์กรกับประสิทธิผลองค์กร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้วิจัย นางจินดาพร พูลสวัสดิ์ สังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม องค์กรกับประสิทธิผลองค์กร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้วิจัย นางจินดาพร พูลสวัสดิ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 วัฒนธรรมองค์กร เป็นส่วนสนับสนุนใน การบริหาร จัดการความรู้ ที่แสดงถึง วัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้การบริหาร องค์กรบรรลุประสงค์ การทำงานร่วมกันของ บุคลากรในองค์กร มีส่วนร่วมกัน อย่างเป็น ระบบ ความพยายามของหลายธุรกิจ ที่จะ จัดการความรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท่ามกลางการเจริญเติบโตและการแข่งขัน สูง ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เป็น องค์กร เช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจทั่วๆ ไป ซึ่ง ต้องมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม แนวปฏิบัติ กฏระเบียบ เช่นเดียวกัน ปัญหาการวิจัย

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) วัฒนธรรมองค์กร เป็นหัวใจของ ความสำเร็จในการดำเนินงาน เนื่องจาก วัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยมของสมาชิก ในองค์กรที่ยืดถือร่วมกัน องค์กรใด ๆ ที่มีการกำหนดระบบในการ บริหารงานที่ดี มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจน ย่อมนำมาสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล แต่ พบว่าคนในองค์กรขาดพลังขับเคลื่อนในการ ทำงาน ขาดความสามัคคี ไม่ไว้วางใจซึ่งกัน และกัน ก็จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

4 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเล็งเห็น ความสำคัญของวัฒนธรรมในองค์กร จึง ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลองค์กร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในการ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความ ร่วมมือระหว่างบุคลากรในวิทยาลัยและเกิด การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ ควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนงาน ที่วางไว้ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งใน องค์กร ปัญหาการวิจัย ( ต่อ )

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับ ประสิทธิผลขององค์กร ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน กรุงเทพมหานคร

6 วัฒนธรรมองค์กร S.D แปลผลลำดั บ 1. วัตถุประสงค์ 3.980.62 มาก 1 2. การให้อำนาจ 3.840.61 มาก 4 3. การตัดสินใจ 3.790.63 มาก 7 4. ความรู้สึกเป็น กลุ่ม 3.830.65 มาก 5 5. ความเชื่อถือ 3.720.65 มาก 9 6. คุณภาพ 3.920.62 มาก 3 7. การยอมรับนับถือ 3.780.75 มาก 8 8. ความเอื้ออาทร 3.820.78 มาก 6 9. ความมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 3.960.66 มาก 2 10. ความ หลากหลาย 3.840.61 มาก 4 โดยรวม 3.850.53 มาก ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กรโดยรวม

7 วัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิผลของ องค์กร rSig. ความหมา ย 1. วัตถุประสงค์ 0.62.00** สูง 2. การให้อำนาจ 0.59.00** ปานกลาง 3. การตัดสินใจ 0.65.00** สูง 4. ความรู้สึกเป็นกลุ่ม 0.64.00** สูง 5. ความเชื่อถือ 0.73.00** สูง 6. คุณภาพ 0.72.00** สูง 7. การยอมรับนับถือ 0.74.00** สูง 8. ความเอื้ออาทร 0.73.00** สูง 9. ความมีเกียรติศักดิ์ศรี 0.78.00** สูง 10. ความหลากหลาย 0.71.00** สูง โดยรวม 0.86.00** สูงมาก ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับ ประสิทธิผลองค์กรโดยรวม

8 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง วัฒนธรรมองค์กร กับประสิทธิผลองค์กร มีผลสรุปดังนี้ 1. วัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.85 ) และรายด้าน ทั้ง 10 ด้านอยู่ ใน ระดับ มาก ( = 3.72 – 3.98) 2. ประสิทธิผลองค์กรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก ( = 3.84) 3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับ ประสิทธิผลองค์กร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.86) อยู่ในทิศทางบวก

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม องค์กรกับประสิทธิผลองค์กร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้วิจัย นางจินดาพร พูลสวัสดิ์ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google