งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสก นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสก นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสก นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ ภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

3 " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการ ดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปใน " ทางสายกลาง " โดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค โลกาภิวัตน์

4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุง พระราชทานเป็นที่มาของนิยาม "3 ห่วง 2 เงื่อนไข " ที่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยความ " พอประมาณ มีเหตุผล มี ภูมิคุ้มกัน " บนเงื่อนไข " ความรู้ และ คุณธรรม " คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

5

6


ดาวน์โหลด ppt “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสก นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google