งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปบทเรียน การพัฒนางานภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.1-12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปบทเรียน การพัฒนางานภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.1-12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปบทเรียน การพัฒนางานภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.1-12

2 1. สัมพันธภาพกับเครือข่าย  มีการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในมิติภาระโรคได้ดี  ความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้มแข็ง  การยอมรับจากภาคีเครือข่าย  มีเครือข่ายที่เข้มแข็งหลากหลาย  ความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วน  เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วม ออกแบบ วางแผน ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ได้ จนเครือข่ายเห็นเป็นภาพ เดียวกัน 2.การสร้างเป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกันก่อนช่วยทำงานในพื้นที่ 3.เข้าใจความต้องการ/บริบท  เข้าถึงสิ่งที่เขาต้องการ  ต้องเข้าใจบริบทของเครือข่าย สิ่งดีๆ

3 ข้อจำกัด 1.คนภายในสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1.1 ขาดการบูรณาการ ขาดการบูรณาการกัน (ต่างคนต่างมองไม่ไปพร้อมกัน) ต้องอาศัยความร่วมมือของทีมงานในสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1.2 ภาระงาน บุคลากรมีน้อยในระดับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ขาดคนทำงานช่วงเทศกาล/วันหยุด ผู้ร่วมงานน้อย คนมีปริมาณน้อย และคุณภาพ (ไม่เข้าใจงาน) 1.3 การสื่อสาร สื่อสารไม่เข้าใจ ประชาชนยังคิดว่าปัญหาสุขภาพเป็นของสาธารณสุขเราต้องทำให้ปัญหา สุขภาพเป็นของทุกคนจึงจะสำเร็จ วิเคราะห์เครือข่ายไม่ได้ไม่ครอบคลุม

4 ข้อจำกัด (ต่อ) 2.เครือข่าย (เครือข่ายภาคสาธารณสุขและเครือข่ายภาคส่วน อื่นๆ) ภาระงานของเครือข่าย / ภาระงานรุมเร้าของหน่วยงาน เป้าหมาย ขาดบุคลากรในการทำงาน คนไม่เข้าใจแนวคิดอำเภอฯ /เป้าหมายคนละเป้าหมาย กรอบแนวคิด/ความต้องการ เครือข่ายไม่เห็นความสำคัญของงาน 3.ทิศทางนโยบาย รายละเอียด แนวปฏิบัติ ความล่าช้าของเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยน ไม่นิ่ง

5 ข้อจำกัดที่เลือกเพื่อปรับปรุง  บุคลากรภายในสำนักงานป้องกันควบคุม โรค  ภาระงาน  ทัศนคติ  เครือข่าย  ภาระงาน  ความเข้าใจ ทัศนคติ

6 ข้อจำกัด สาเหตุแนวทางการพัฒนา 1.คนภายในสำนักงานป้องกันควบคุม โรค 1.1 ขาดการทำความเข้าใจของแต่ละกลุ่ม งาน เนื่องจากเวลาไม่ตรงกัน 1.2 แนวคิด/ทัศนคติของคน (อัตตา) 1.3 ไม่เห็นความสำคัญของงานนอกกลุ่ม 1.4 ความเข้าใจในงานของแต่ละคนไม่ เท่ากัน 1.5 ภาระงานและตัวชี้วัด ต้องทำงานเพื่อ ตอบตัวชี้วัดสำนักฯ/กรมฯ 1.6 ขาดการชี้แจงความเข้าใจและ เชื่อมโยง (ไม่ชัดเจน/เพียงพอ) 1.7 ผลกระทบจากนโยบาย แนวปฏิบัติที่ ส่วนกลางจัดทำ (เกณฑ์) ล่าช้า 1.ผู้บริหารสคร.ต้องเปิดโอกาสให้มี เวทีชี้แจงเชื่อมโยงงานในทุก ยุทธศาสตร์/โรคที่เกี่ยวข้อง 2. บูรณาการตัวชี้วัดระดับกรมฯ สำนักฯควรลดตัวชี้วัด 3.พัฒนาศักยภาพของสคร.ด้านการ คิดเชิงวิเคราะห์/คิดเชิงระบบ ด้าน การจัดการ/พัฒนาเครือข่าย (กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม)

7 2.เครือข่าย (เครือข่ายภาคสาธารณสุข และเครือข่ายภาคส่วนอื่นๆ) 2.1ภาระงาน  ภาระงานของเครือข่าย ขาดบุคลากร ในการทำงาน  ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ในการ แก้ปัญหาพื้นที่ 1.ผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดระดับ จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 2.บูรณาการระดับกระทรวง (ส.) 3.มีเครื่องมือใช้ในการดำเนินงาน ของพื้นที่ 4. สื่อสารสาธารณะให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เกิด ความตระหนักรู้ ปฏิบัติจริง 5.เป้นพี่เลี้ยง ที่มีศักยภาพ เพียงพอ คิดวิเคราะห์งานให้กับ รพช./รพ.สต. พัฒนาทักษะให้กับ เครือข่าย ได้ 7.ใช้หลักการบริหารเวลากับ ภารกิจ (จัดลำดับความสำคัญ/ เร่งด่วนของงาน) ข้อจำกัด สาเหตุแนวทางการพัฒนา

8 ขอบคุณทุกกำลังความคิด ชี้แนะ เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป 8


ดาวน์โหลด ppt สรุปบทเรียน การพัฒนางานภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.1-12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google