งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 1 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 1 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 1 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 2 ช่วยให้เยาวชนมีความเฉลียวฉลาด ช่วยให้เยาวชนเป็นคนดี

4 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี ความดี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

5 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 4 คุณภาพผลงาน ( สูงขึ้น ) ระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ( สูงขึ้น ) คะแนนจากการทดสอบด้วย แบบทดสอบ มาตรฐาน / เครื่องมืออื่น ๆ ( สูงขึ้น ) ปัญหาด้านระเบียบ วินัย ( ลดลง ) อัตราการมาเรียน ( สูงขึ้น ) มีทักษะชีวิต ( สูงขึ้น )

6 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 5 การสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับ คุณภาพการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา - การประกันคุณภาพภายใน - การประเมินคุณภาพภายนอก

7 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 6 การทดสอบระดับชาติ ถูกใช้เป็น ยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งในการแสดงความ รับผิดรับชอบการจัดการศึกษา

8 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 7

9 8 การประกันคุณภาพ (Quality assurance : QA) : กระบวนการที่ออกแบบเพื่อประกันความ สำเร็จตามมาตรฐานทางวิชาการและ ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพในระดับ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

10 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 9 : ระดับสัมฤทธิ์ผลที่ผู้เรียนต้อง ได้รับ เพื่อสำเร็จการศึกษา มาตรฐานวิชาการ (Academic standards)

11 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 10 : โอกาสการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด สัมฤทธิ์ผลดีเพียงใด เพื่อสร้างความมั่นใจ ว่าการสอน การสนับสนุน การประเมิน เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และได้มีการจัด โอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน คุณภาพวิชาการ (Academic quality)

12 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 11 รูปแบบการประกันคุณภาพ : รูปแบบการประกันคุณภาพ : พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นความร่วมมือกันระหว่าง ผู้มีส่วนได้-เสียทุกกลุ่ม จุดสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาระบบเพื่อให้กิจกรรมหลักที่เรา ต้องการพัฒนาตามนโยบาย ดำเนินไปอย่างดี ที่สุด และสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการบริการ ที่มีคุณภาพสูง

13 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 12 การประเมินภายนอก (External evaluation) การประเมินภายนอก (External evaluation) มุ่งควบคุม ให้ข้อชี้แนะ แก่โรงเรียน มุ่งประกันความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพ การศึกษาที่จัด ประกันความมั่นใจว่า โรงเรียนที่ต่างกันจะไม่ ทำให้ผลแตกต่างกัน และจะมีผลลัพธ์ตามที่ ตกลงกันไว้ ทำให้สาธารณชนตระหนักเรื่องของคุณภาพ ที่ปรากฏ โดยการรายงานถึงสภาพทั่วไป ของระบบการศึกษา หรือโรงเรียน

14 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 13 การประเมินภายนอก ( ต่อ ) ถูกผลักดัน ขับเคลื่อนโดยความต้องการ แสดงความรับผิดชอบ แต่อาจมีมุมมอง ของการปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นแรงกระตุ้นให้โรงเรียนพัฒนา โดยให้ ข้อมูลเพื่อใช้เปรียบเทียบเป็นเครื่องมือ ในการบริหาร

15 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 14 การประเมินคุณภาพภายนอก ความรับผิดรับชอบ

16 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 15 : กระบวนการทบทวนคุณภาพ ดำเนินการภายในองค์กร เพื่อผลปลายทางของตนเอง การประเมินภายใน (Internal evaluation) การประเมินภายใน (Internal evaluation)

17 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 16 การประกันคุณภาพภายใน การปรับปรุงพัฒนา

18 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 17  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับชาติ ข้อกำหนดการวัดและประเมินผลการเรียน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

19 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 18 การประเมินระดับใด ที่จะทำให้ได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด

20 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 19 จะทำอย่างไรให้การประเมิน เป็นประโยชน์กับทุกคน ?

21 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 20 We must change from a model that picks winners to one that will create winners. Harold Hodgkinson Michigan and Its Educational System, 1989.

22 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 21 วัฒนธรรม ภาษา ชาติพันธุ์ เพศ สถานะทาง สังคม อายุ วิธีการเรียนรู้ ศาสนา ที่อยู่ ลักษณะเฉพาะตัว ประสบการณ์ การเรียนรู้ของผู้เรียน การ เรีย นรู้

23 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 22 แผนภูมิแสดงตัวบ่งชี้คุณภาพโรงเรียน และ ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้กับการเรียนรู้ของผู้เรียน ภาวะผู้นำ เป้าหมาย, นโยบาย ชุมชนที่เป็นมือ อาชีพ ระเบียบวินัย สภาพแวดล้อม ที่ดี เป็นวิชาการ ทักษะทาง วิชาการ การสอนที่ ได้รับ มอบหมาย ประสบการณ์ การได้รับการ พัฒนาด้าน อาชีพ เนื้อหาที่ เรียน วิธีการสอน เทคโนโลยี ขนาดชั้น เรียน Mayer และคณะ, 2000 U.S. Department of Education Office of Educational Research and Improvement

24 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 23 ประเด็นพิจารณา : จะทำอย่างไรให้การประเมินทำหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อ การพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน จะทำอย่างไรให้กระบวนการประเมิน ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

25 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 24 1. positive skew: The right tail is longer; the mass of the distribution is concentrated on the left of the figure. The distribution is said to be right-skewed. 2. negative skew: The left tail is longer; the mass of the distribution is concentrated on the right of the figure. The distribution is said to be left-skewed.

26 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 25


ดาวน์โหลด ppt ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา สพฐ. 1 ดร. บุญชู ชลัษเฐียร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google