งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานในการพัฒนางานวิชาการอย่างมี คุณภาพตามบริบท : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานในการพัฒนางานวิชาการอย่างมี คุณภาพตามบริบท : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว ตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานในการพัฒนางานวิชาการอย่างมี คุณภาพตามบริบท : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย  การศึกษาต้องบรรลุเป้าหมายในการสร้างบุคคลแห่ง การเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการ เรียนรู้เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อน กระบวนการพัฒนาและยกระดับการศึกษาได้ ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พุทธศักราช 2550–2554 ได้กำหนดให้การพัฒนา คุณภาพคนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกัน พัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จึงได้มีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ พัฒนางานวิชาการเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยร่วมกัน พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นผลที่เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ

3 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนางานวิชาการอย่างมีคุณภาพตามบริบท : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  ผังสรุปสาระสำคัญระบบคุณภาพงานวิชาการ สถานศึกษา คุณภาพ หัวหน้า คุณภาพ อาจารย์ คุณภาพ นักศึกษา คุณภาพ ที่มา : (QUALITY MODEL P.L.C.)

4 สถานศึกษา คุณภาพ หัวหน้า คุณภาพ อาจารย์ คุณภาพ นักศึกษา คุณภาพ ที่มา : (QUALITY MODEL P.L.C.) ผังสรุปการประเมินคุณภาพงาน วิชาการ คุณภาพของหัวหน้า (3 เก่ง ) วัดจาก ผลงานของอาจารย์และ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษา คุณภาพของอาจารย์ (3 ดี ) วัดจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คุณภาพของนักศึกษา (2 มี ) ตามเกณฑ์ ประกันคุณภาพภายใน / ภายนอก

5 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตามระดับคุณภาพ ของหัวหน้างาน / หัวหน้าสาขา ข้อรายการ S.D. ระดับคุณภาพ 1 เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน 4.540.54 มากที่สุด 2 เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 4.550.55 มากที่สุด 3 เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา 5.000.00 มากที่สุด 4 ชี้แนะแนวทางให้กับเพื่อนร่วมงานได้ 4.450.55 มาก 5 ชี้แนะแนวทางให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 3.780.54 มาก 6 ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาได้ 5.000.00 มากที่สุด 7 พัฒนาตนจนเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนร่วมงาน 4.760.55 มากที่สุด 8 พัฒนาตนจนเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 4.720.54 มากที่สุด 9 พัฒนาตนจนเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา 4.610.51 มากที่สุด 10 มีความคงทนและความต่อเนื่องในการรักษาคุณภาพ 4.794.790.55 มากที่สุด เฉลี่ยรวม 4.620.43 มากที่สุด 11 11 22 33

6 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตามระดับคุณภาพ ของอาจารย์ ข้อรายการ S.D. ระดับคุณภาพ 1 เป็นคนดี 4.540.55 มากที่สุด 2 เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 4.510.52 มากที่สุด 3 เป็นคนมีความรู้ 4.340.54 มาก เฉลี่ยรวม 4.460.53 มาก ข้อรายการ S.D. ระดับคุณภาพ 1 จัดกิจกรรมดี 4.500.51 มากที่สุด 2 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดี 4.450.52 มาก 3 สอนดี 4.440.54 มาก เฉลี่ยรวม 4.460.52 มาก

7 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตามระดับ คุณภาพของนักศึกษา ข้อรายการ S.D. ระดับคุณภาพ 1 เป็นคนดี 4.540.55 มากที่สุด 2 เป็นคนมีความรู้ 4.340.54 มาก เฉลี่ยรวม 4.460.53 มาก

8 สรุปผลการวิจัย  ระดับคุณภาพของหัวหน้างาน / หัวหน้าสาขา โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อ สรุปได้ดังนี้ ลำดับที่ 1 ได้แก่ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา, ชี้แนะ แนวทางให้กับนักศึกษาได้ ลำดับที่ 2 ได้แก่ มีความคงทนและความต่อเนื่องในการ รักษาคุณภาพ ลำดับที่ 3 ได้แก่ พัฒนาตนจนเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อน ร่วมงาน  ระดับคุณภาพของอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ สรุปได้ดังนี้ ลำดับที่ 1 ได้แก่ จัดกิจกรรมดี ลำดับที่ 2 ได้แก่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดี ลำดับที่ 3 ได้แก่ สอนดี  ระดับคุณภาพของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ สรุปได้ดังนี้ ลำดับที่ 1 ได้แก่ เป็นคนดี ลำดับที่ 2 ได้แก่ เป็นคนมีความรู้

9 ภาพประกอบ พิธีเปิดดำเนิน กิจกรรมให้กับ นักศึกษา

10 ภาพประกอบ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาหลัง ดำเนินกิจกรรมฯ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานในการพัฒนางานวิชาการอย่างมี คุณภาพตามบริบท : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google