งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

File แก้ไข ในบทเรียน E-Commerce ที่ เกี่ยวข้องกฏหมาย 10/02/54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "File แก้ไข ในบทเรียน E-Commerce ที่ เกี่ยวข้องกฏหมาย 10/02/54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 File แก้ไข ในบทเรียน E-Commerce ที่ เกี่ยวข้องกฏหมาย 10/02/54

2 การเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร (Asymmetric Key Encryption ) 1. ผู้รับประกาศ Public Key ของผู้รับไว้บน อินเตอร์เน็ต 2. ผู้ส่งนำเอา Public Key ของผู้รับนำไป เข้ารหัสข้อมูล แล้วส่งมาให้ผู้รับ 3. ผู้รับที่ผู้ส่งเจาะจงมา จะมี private key ของผู้รับ ซึ่งจะมีตัวเลข หรือคีย์อีกชุดหนึ่ง ที่คู่กัน ซึ่งจะใช้สำหรับถอดรหัสข้อความ นั้น กรณี ทำการเข้ารหัสข้อมูลโดย ใช้ Public key Slide 30

3 คุณสมบัติของลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) 3. คุณสมบัติของ Digital Signature ของลายมือชื่อดิจิทัล นอกจากจะสามารถ ระบุตัวบุคคล และ เป็น กลไกการป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบแล้ว ยังสามารถป้องกัน ข้อมูลที่ส่งไปไม่ให้ถูกแก้ไข หรือ หากข้อมูลถูกแก้ไขไปจากเดิมก็ สามารถล่วงรู้ได้ กระบวนการสร้างและลงลายมือชื่อ ดิจิทัลมีขั้นตอน แสดงดังในรูป 1. เริ่มจากการนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับที่จะส่งไปนั้นมาผ่าน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ฟังก์ชันย่อยข้อมูล (Hash Function) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สั้นๆ ที่เรียกว่า “ ข้อมูลที่ย่อยแล้ว ” (Message Digest) ก่อนที่จะทำการเข้ารหัส เนื่องจากข้อมูลต้นฉบับ มักจะมีความยาวมากซึ่งจะทำให้กระบวนการเข้ารหัสใช้เวลานานมาก 2. จากนั้นจึงทำการเข้ารหัสด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ส่งเอง ซึ่งจุดนี้ เปรียบเสมือนการลงลายมือชื่อของผู้ส่งเพราะผู้ส่งเท่านั้นที่มีกุญแจ ส่วนตัวของผู้ส่งเอง และจะได้ข้อมูลที่เข้ารหัสแล้ว เรียกว่า ลายมือชื่อ ดิจิทัล 3. จากนั้นก็ทำการส่งลายมือชื่อดิจิทัลไปพร้อมกับข้อมูลต้นฉบับไปยัง ผู้รับ ผู้รับจะทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับถูกแก้ไขระหว่างทาง หรือไม่ โดยการนำข้อมูลต้นฉบับที่ได้รับมาผ่านกระบวนการย่อยด้วย ฟังก์ชันย่อยข้อมูล จะได้ข้อมูลที่ย่อยแล้วอันหนึ่ง 4. นำลายมือชื่อดิจิทัล มาทำการถอดรหัสด้วยกุญแจสาธารณะของผู้ ส่ง ก็จะได้ข้อมูลที่ย่อยแล้วอีกอันหนึ่งแล้วทำการเปรียบเทียบ ข้อมูล ที่ย่อยแล้วทั้งสองอัน ถ้าหากว่าเหมือนกัน ก็แสดงว่าข้อมูลที่ได้รับนั้น ไม่ได้ถูกแก้ไข แต่ถ้าข้อมูลที่ย่อยแล้วแตกต่างกัน ก็แสดงว่าข้อมูลที่ ได้รับถูกเปลี่ยนแปลงระหว่างทาง (Message Digest) = ข้อมูลที่ย่อยแล้ว, ข้อความ ที่ย่อยแล้ว Slide 37

4 กระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) Slide 38 จำนวนเงิน 1 ล้านบาท ผู้ส่ง ( นายแสน ขยัน ) ผู้รับ ( นางสาว น่ารัก ) ฟังก์ชันย่อยข้อมูล การเข้ารหัส ข้อมูลต้นฉบับ A จำนวนเงิน 1 ล้านบาท ฟังก์ชันย่อยข้อมูล การถอดรหัส เปรียบเทียบกัน ข้อมูลต้นฉบับ A กุญแ จ ส่วนตั วของ ผู้ส่ง ลายมือชื่อดิจิทัลของ นายแสนขยันสำหรับ ข้อมูลนี้ ส่ง ลายมือชื่อดิจิทัลของ นายแสนขยันสำหรับ ข้อมูลนี้ กุญแจ สาธารณะ ของผู้ส่ง ถ้าเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลไม่ ถูกเปลี่ยนแปลง ถ้าต่างกันแสดง ว่าข้อมูลถูก เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน 1 ล้านบาท ข้อมูล ที่ย่อย แล้ว ฟังก์ย่อยข้อมูลของผู้ส่ง และฟังก์ย่อยข้อมูล ของผู้รับ เป็นตัวเดียวกัน

5 ขั้นตอนการชำระบัตรเครดิตทาง Internet ที่ปลอดภัย 1. ลูกค้าใส่ข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทาง เว็บไซต์ของร้านค้า ร้านค้าจะไม่เห็นข้อมูล 2. ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังธนาคารที่ทาง ฝ่ายร้านค้าใช้บริการอยู่ (Acquiring Bank) 3. Acquiring Bank จะทำการตรวจสอบ มายังธนาคารผู้ออก บัตร (Issuing Bank) เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของบัตรว่ามีวงเงินพอ หรือไม่ บัตรหมดอายุหรือยัง 4. Issuing Bank ก็จะส่งข้อมูลกลับไป บอกยัง Acquiring Bank 5. Acquiring Bank จึงส่งข้อมูลกลับไปยัง ร้านค้าอีกทอดหนึ่ง 6. ร้านค้าก็จะแจ้งกลับมายังผู้ซื้อเพื่อยืนยัน คำสั่งซื้อต่อไป 7. ลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้ง ข้อมูลจะถูกส่งมายังธนาคาร Issuing Bank 8. การชำระเงิน Acquiring Bank จะทำการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร Issuing Bank 9. Issuing Bank จะโอนเงินไปยัง Acquiring Bank สู่บัญชีของร้านค้า 10. ร้านค้าจึงจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ 11. ทางธนาคารผู้ออกบัตรก็จะมาเรียกเก็บเงินกับเจ้าของบัตรตาม ระยะเวลาที่กำหนดต่อไป องค์ประกอบในการชำระเงิน 1. ลูกค้า (Customer) 2. ร้านค้า (Merchant) 3. ธนาคารที่ ร้านค้าเปิดบัญชีไว้ (Acquiring Bank) 4. ธนาคารผู้ออกบัตร (Issuing Bank)


ดาวน์โหลด ppt File แก้ไข ในบทเรียน E-Commerce ที่ เกี่ยวข้องกฏหมาย 10/02/54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google