งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น เฉลย แบบฝึกหัด 2.3 ( ต่อ )

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ข้อ 3 โยนเหรียญ 3 เหรียญพร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ต่อไปนี้ 1) ออกก้อยอย่างน้อย 1 เหรียญ 2) ออกหัวทั้ง 3 เหรียญ 3) ออกหัวและออกก้อย จำนวนเท่ากัน 4) มีจำนวนที่ออกหัว มากกว่าจำนวนที่ ออกก้อย ข้อ 3 โยนเหรียญ 3 เหรียญพร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ต่อไปนี้ 1) ออกก้อยอย่างน้อย 1 เหรียญ 2) ออกหัวทั้ง 3 เหรียญ 3) ออกหัวและออกก้อย จำนวนเท่ากัน 4) มีจำนวนที่ออกหัว มากกว่าจำนวนที่ ออกก้อย

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เฉลย แนวคิด หาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น จากการโยนเหรียญ 3 เหรียญ พร้อมกัน 1 ครั้งโดยใช้แผนภาพต้นไม้ หรือวิธีอื่นๆ ( จะมีทั้งหมด......... แบบ ) หาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น จากการโยนเหรียญ 3 เหรียญ พร้อมกัน 1 ครั้งโดยใช้แผนภาพต้นไม้ หรือวิธีอื่นๆ ( จะมีทั้งหมด......... แบบ ) 8 8

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1) หาผลลัพธ์ทั้งหมดของเหตุการณ์ ที่ออกก้อย อย่างน้อย 1 เหรียญ ( มี ทั้งหมด........ แบบ ) ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่เหรียญออกก้อยอย่างน้อย 1 เหรียญ = 0. 88 7 7 =

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2) หาผลลัพธ์ทั้งหมด ของเหตุการณ์ ที่เหรียญออกหัวทั้ง 3 เหรียญ มีทั้งหมด........ แบบ ( คือ HHH) ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่เหรียญออกหัวทั้ง 3 เหรียญ = 0.13 1 1 =

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3) หาผลลัพธ์ทั้งหมด ของเหตุการณ์ ที่เหรียญออกหัว และออกก้อย จำนวนเท่ากัน ( ไม่มี, เท่ากับ.........) ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่เหรียญออกหัวและออกก้อย จำนวนเท่ากัน = 0 0 0 0 =

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 4) หาผลลัพธ์ทั้งหมด ของเหตุการณ์ ที่เหรียญออกหัว มากกว่าออกก้อย ( มีทั้งหมด........ แบบ ) ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่เหรียญออกหัวมากกว่าออกก้อย = = 4 4 0.5

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ข้อ 4 ทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ต่อไปนี้ 1) ขึ้นแต้มรวมกันเป็น 7 2) ขึ้นแต้มต่างกัน 2 3) ขึ้นแต้มรวมกันไม่น้อย กว่า 2 4) ขึ้นแต้มรวมกันไม่เกิน 9 5) ขึ้นแต้มบนหน้าลูกเต๋า ทั้งสองเหมือนกัน

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หาผลลัพธ์ ทั้งหมดที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการโยน ลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้งจะมีทั้งหมด 36 กรณี ดังนี้ เฉลย แนวคิด

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง (1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6) (2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6) (3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6) (4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6) (5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6) (6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1) หาผลลัพธ์ทั้งหมดของเหตุการณ์ ที่ขึ้นแต้มรวมกันเป็น 7 (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) ( มีอยู่ทั้งหมด............. กรณี ) ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่ลูกเต๋าทั้ง 2 ลูก ขึ้นแต้ม รวมกันเป็น 7 = = 6 6 0.17

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2) หาผลลัพธ์ทั้งหมดของ เหตุการณ์ ที่ขึ้นแต้มต่างกัน 2 ดังนี้ คือ (1,3), (2,4), (3,5), (4,6), (5,3), (6,4), (3,1) และ (4,2) ( มีอยู่ทั้งหมด.......... กรณี ) ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่ขึ้นแต้มต่างกัน 2 = = 8 8 0.22

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2) หาผลลัพธ์ทั้งหมดของ เหตุการณ์ ที่ขึ้นแต้มรวมกันไม่น้อย กว่า 2 ดังนี้ คือ (1,1),(1,2),(1,3),(4,6), …,(6,6) ( มีอยู่ทั้งหมด........... กรณี ) ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่ขึ้นแต้มรวมกันไม่น้อยกว่า 2 = = 36 1 1

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 4) หาผลลัพธ์ทั้งหมดของ เหตุการณ์ ที่ขึ้นแต้มรวมกันไม่เกิน 9 ตัดกรณีที่รวมกัน แล้วเกิน 9 ออก คือ (4,6), (5,5), (5,6), (6,4), (6,5) และ (6,6) จะเหลือ กรณีที่แต้ม รวมกันไม่เกิน 9 มีทั้งหมด............ กรณี วิธีคิด 30

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่ขึ้นแต้มรวมกันไม่เกิน 9 = = 0.83

17 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 5) หาผลลัพธ์ทั้งหมดของเหตุการณ์ ที่ขึ้นแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสอง เหมือนกัน ดังนี้ คือ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) และ (6,6) ( มีทั้งหมด........... กรณี ) 6 6

18 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่ลูกเต๋าทั้งสองลูกขึ้นแต้ม เหมือนกัน = = 0.17


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google