งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

3 หน่วยงานที่ทำการเยี่ยมสำรวจ
โภชนาการ

4 ประเด็นคุณภาพ : อาหารและโภชนาการ เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 2. การรับคำสั่งและการประกันความถูกต้องของการจัด จ่าย 3. ระบบการเก็บอาหารสด อาหารแห้ง การรักษาสภาพอาหาร 4. การล้าง การทำความสะอาด วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 5. การจัดทำเมนูอาหารตามข้อกำหนดโภชนาการ 6. การให้คำปรึกษา การประเมินภาวะโภชนาการและการวางแผนทางด้านโภชนาการ

5 ประเด็นคุณภาพ : อาหารและโภชนาการ เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
7. การ ดัดแปลงและประกอบอาหารเฉพาะโรค 8. การประกันคุณภาพการปรุง 9. การมี ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยกับทีม PCT 10. การมี ส่วนร่วมในการให้สุขศึกษาผู้ป่วยและญาติ 11. การ สอนญาติในการประกอบอาหาร 12. การ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่

6 ประเด็นคุณภาพ : อาหารและโภชนาการ เยี่ยมสำรวจงานด้าน IC
1. การล้างและทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาหาร 2. ระบบการไหลเวียนของเครื่องมือสะอาด และปนเปื้อน 3. การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรของหน่วยงาน 4. ระบบการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบน้ำเสีย การจัดการขยะ กากอาหาร บ่อกักไขมัน

7 ประเด็นคุณภาพ : อาหารและโภชนาการ
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 2. การรายงาน การบันทึกอุบัติการณ์ในหน่วยงาน 3. การทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญในหน่วยงาน พร้อมทั้งการหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงและผลลัพธ์ของการดำเนินการ เช่น การเกิดโรคจากการประกอบอาหารในโรงพยาบาล, ผู้ป่วยได้รับอาหารไม่ถูกประเภท, น้ำเสียหรือมลพิษจากเศษอาหาร

8 ประเด็นคุณภาพ : อาหารและโภชนาการ
การบริหารความเสี่ยง 4. การประสานงานกับทีมความเสี่ยงของโรงพยาบาล 5. การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

9 ประเด็นคุณภาพ : อาหารและโภชนาการ โครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ
1. การจัดการสถานที่ให้สะอาด สะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. การออกแบบโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3. ตำแหน่งที่ตั้งของ Zone การปรุงอาหาร การล้างวัตถุดิบ การล้างอุปกรณ์ ภายในห้องครัว 4. ระบบการสำรองไฟฟ้า น้ำ 5. อุปกรณ์การดูด อากาศ ควันและกลิ่น 6. ระบบการเฝ้าระวังและการซ้อมอัคคีภัยของหน่วยงาน

10 ประเด็นคุณภาพ : อาหารและโภชนาการ โครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ
7. ระบบการดูแลรักษาเชิงป้องกันของเครื่องมือ อุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google