งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการ ประกอบอาหาร 3. ระบบการเก็บอาหารสด อาหารแห้ง การรักษาสภาพอาหาร 4. การล้าง การทำความสะอาด วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 5. การจัดทำเมนูอาหารตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการ ประกอบอาหาร 3. ระบบการเก็บอาหารสด อาหารแห้ง การรักษาสภาพอาหาร 4. การล้าง การทำความสะอาด วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 5. การจัดทำเมนูอาหารตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการ ประกอบอาหาร 3. ระบบการเก็บอาหารสด อาหารแห้ง การรักษาสภาพอาหาร 4. การล้าง การทำความสะอาด วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 5. การจัดทำเมนูอาหารตาม ข้อกำหนดโภชนาการ 2. การรับคำสั่งและการประกัน ความถูกต้องของการจัด จ่าย 6. การให้คำปรึกษา การประเมิน ภาวะโภชนาการและการวางแผน ทางด้านโภชนาการ

5 7. การ ดัดแปลงและประกอบอาหาร เฉพาะโรค 8. การประกันคุณภาพการปรุง 9. การมี ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย กับทีม PCT 10. การมี ส่วนร่วมในการให้สุข ศึกษาผู้ป่วยและญาติ 11. การ สอนญาติในการประกอบ อาหาร 12. การ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่

6 1. การล้างและทำความสะอาด เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาหาร 2. ระบบการไหลเวียนของเครื่องมือ สะอาด และปนเปื้อน 3. การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากร ของหน่วยงาน 4. ระบบการป้องกันผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบน้ำเสีย การ จัดการขยะ กากอาหาร บ่อกักไขมัน

7 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงของ หน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 2. การรายงาน การบันทึกอุบัติการณ์ ในหน่วยงาน 3. การทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญใน หน่วยงาน พร้อมทั้งการหาแนวทาง ป้องกันความเสี่ยงและผลลัพธ์ของ การดำเนินการ เช่น การเกิดโรคจาก การประกอบอาหารในโรงพยาบาล, ผู้ป่วยได้รับอาหารไม่ถูกประเภท, น้ำ เสียหรือมลพิษจากเศษอาหาร

8 4. การประสานงานกับทีมความเสี่ยง ของโรงพยาบาล 5. การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

9 1. การจัดการสถานที่ให้สะอาด สะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. การออกแบบโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3. ตำแหน่งที่ตั้งของ Zone การปรุง อาหาร การล้างวัตถุดิบ การล้าง อุปกรณ์ ภายในห้องครัว 4. ระบบการสำรองไฟฟ้า น้ำ 5. อุปกรณ์การดูด อากาศ ควันและ กลิ่น 6. ระบบการเฝ้าระวังและการซ้อม อัคคีภัยของหน่วยงาน

10 7. ระบบการดูแลรักษาเชิงป้องกัน ของเครื่องมือ อุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt 1. การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการ ประกอบอาหาร 3. ระบบการเก็บอาหารสด อาหารแห้ง การรักษาสภาพอาหาร 4. การล้าง การทำความสะอาด วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 5. การจัดทำเมนูอาหารตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google