งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.3 รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 4 เดือนแรก ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.3 รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 4 เดือนแรก ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.3 รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 4 เดือนแรก ปี 2556

2 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– เม. ย. 56 เพิ่มขึ้น 80 % 73 210 10 18 25 28 142 156 106 69 91 99 146 167 0 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 23 83 5 13 11 9 40 124 50 18 82 17 72 246 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 Chemical E&E Auto Agro Services Light Indus. Metal & Ceramic +26% +80% จำนวน โครงการ เงินลงทุน ม. ค.- เม. ย. 55 พันล้าน บาท 283 593 510 747 440 480 520 560 ม. ค.- เม. ย. 56 ม. ค.- เม. ย. 55 ม. ค.- เม. ย. 56 600

3 ในช่วงเดือน ม. ค.- เม. ย. 2556 มีโครงการใหม่และโครงการขยายยื่นขอรับส่งเสริมใน สัดส่วน 46 : 54 จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น 747 โครงการ เงินลงทุน ทั้งสิ้น 510 พันล้าน บาท โครงการ ใหม่ 46% โครงการขยาย 54% 344 403 โครงการใหม่ 15% โครงการขยาย 85% 7979 431 หน่วย : พันล้านบาท หน่วย : โครงการ

4 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่าง ปี 2555-2556 74 0 40 80 120 160 200 240 280 550 พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี 2555 7371 76 61 79 99 89 120 121 61 88 541 540 530 60 141 235

5 จำนวนโครงการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี 2555-2556 จำนวนโครงการปี 2556 จำนวนโครงการปี 2555 185 102 154 187 150150 0 50 100 150 200 250 มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค 190 221 190 177 174 183 203 600 650 700 650 199 226 137

6 โครงการที่ถือหุ้นโดยคนไทย 100% มีมาก ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ม. ค. – เม. ย. ปี 2556 หุ้นไทย 33% หุ้นต่างชาติ 44% ร่วมทุน 23% หุ้นไทย 40% หุ้นต่างชาติ 35% ร่วมทุน 25% ม. ค. – เม. ย. ปี 2555

7 156 224 Total FDI 30 93 Japan 150150 5 Singapore 59 180180 +61% +44% USA Malaysia 1717 11 150 210 Hong Kong 15 Netherlands 8 5 พันล้าน บาท การลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมจากต่างประเทศ : ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 67 ของมูลค่า FDI ทั้งสิ้น ม. ค.- เม. ย. ปี 2555 ม. ค.- เม. ย. ปี 2556 60 90 120 240 8 5


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.3 รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 4 เดือนแรก ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google