งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.3 รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 4 เดือนแรก ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.3 รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 4 เดือนแรก ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.3 รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 4 เดือนแรก ปี 2556

2 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– เม. ย. 56 เพิ่มขึ้น 80 % Chemical E&E Auto Agro Services Light Indus. Metal & Ceramic +26% +80% จำนวน โครงการ เงินลงทุน ม. ค.- เม. ย. 55 พันล้าน บาท ม. ค.- เม. ย. 56 ม. ค.- เม. ย. 55 ม. ค.- เม. ย

3 ในช่วงเดือน ม. ค.- เม. ย มีโครงการใหม่และโครงการขยายยื่นขอรับส่งเสริมใน สัดส่วน 46 : 54 จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น 747 โครงการ เงินลงทุน ทั้งสิ้น 510 พันล้าน บาท โครงการ ใหม่ 46% โครงการขยาย 54% โครงการใหม่ 15% โครงการขยาย 85% หน่วย : พันล้านบาท หน่วย : โครงการ

4 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่าง ปี พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี

5 จำนวนโครงการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี จำนวนโครงการปี 2556 จำนวนโครงการปี มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค

6 โครงการที่ถือหุ้นโดยคนไทย 100% มีมาก ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ม. ค. – เม. ย. ปี 2556 หุ้นไทย 33% หุ้นต่างชาติ 44% ร่วมทุน 23% หุ้นไทย 40% หุ้นต่างชาติ 35% ร่วมทุน 25% ม. ค. – เม. ย. ปี 2555

7 Total FDI Japan Singapore % +44% USA Malaysia Hong Kong 15 Netherlands 8 5 พันล้าน บาท การลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมจากต่างประเทศ : ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 67 ของมูลค่า FDI ทั้งสิ้น ม. ค.- เม. ย. ปี 2555 ม. ค.- เม. ย. ปี


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.3 รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 4 เดือนแรก ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google