งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มิถุนายน 2552 ภาพรวม ร้อยละ 70 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มิถุนายน 2552 ภาพรวม ร้อยละ 70 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ

2 เดือนตุลาคม 2551- มิถุนายน 2552 ภาพรวม ร้อยละ 70 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่ 4 94

3 เงินงวด = 8,349.389 ล้านบาท เบิกจ่าย = 7,232.360 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.62 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 1 ตุลาคม 2551 – 22 พฤษภาคม 2552 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวม ระดับที่ 1

4 งบประมาณที่ได้รับปี พ. ศ. 2552 สูงกว่าปี 2551 คิด เป็นร้อยละ 11.41 ผลการเบิกจ่ายปี พ. ศ. 2552 สูงกว่าปี 2551 คิด เป็นร้อยละ 9.87 4

5 ประเภท งบประมาณ ทั้งสิ้น เบิกจ่ายคงเหลือ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ งบประจำ 4,946.0954,551.333394.762 92.02 งบลงทุน 1,155.804559.635596.169 48.42 งบท้องถิ่น 2,247.4902,121.392126.098 94.39 รวมทั้งสิ้น 8,349.3897,232.3601,117.029 86.62 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 1 ตุลาคม 2551 – 22 พฤษภาคม 2552 5

6 6

7 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2552 1 ตุลาคม 2551 – 22 พฤษภาคม 2552 เงินงวด = 3,403.294 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,681.027 คิดเป็นร้อยละ 78.78 7 ส่วนราชการ = 559.635 ท้องถิ่น = 2,121.392 ส่วนราชการ = 48.42 ท้องถิ่น = 94.39

8 ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย งบลงทุน 1 ตุลาคม 2551 – 22 พฤษภาคม 2552 งบประมาณ เงิน ประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด งบส่วนราชการ อื่น 982.442139.704452.874389.86460.32 งบพัฒนาจังหวัด 173.3621.247106.76165.35462.30 งบท้องถิ่น 2,247.49 0 0 2,121.39 2 126.09894.39 รวม 3,403.29 4 140.951 2,681.02 7 581.31682.92 ร้อย ละ ของ การ เบิกจ่า ย 60.6 1 ร้อย ละ ของ การ เบิกจ่า ย 60.6 1 หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายไม่รวม งบท้องถิ่นจังหวัด เงินงวด 1,155.804 ก่อหนี้ / เบิกจ่าย 700.586 คิดเป็นร้อยละ 60.61 หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายไม่รวม งบท้องถิ่นจังหวัด เงินงวด 1,155.804 ก่อหนี้ / เบิกจ่าย 700.586 คิดเป็นร้อยละ 60.61 ผลการเบิกจ่ายงบพัฒนา จังหวัด ระดับที่ 13 ผลการเบิกจ่ายลงทุน ระดับที่ 2

9 ส่วนราชการ เงิน ประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 173.36266.601106.7610100 โรงเรียนโสตศึกษา 1.1900.9900.2000100 การพัฒนาสังคม 1.67001.5670.10393.83 กรมพัฒนาที่ดิน 46.04918.31724.7332.99993.49 กรมการปกครอง 5.9932.4042.9050.68488.59 แขวงการทาง 165.85714.884131.09819.87588.02 เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 29.78920.2445.0084.53784.77 9 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2552 1 ตุลาคม 2551 – 22 พฤษภาคม 2552 ( หน่วยงานที่มีงบลงทุนเกิน 500,000 บาท ) ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย ระหว่าง 70 – 40 % ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย สูงกว่า เป้าหมาย ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่ำกว่า 40% ไม่มีการก่อหนี้ / เบิกจ่าย

10 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด ปฏิรูปที่ดินฯ 2.8520.4451.9260.48183.15 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 2.1321.77000.36283.02 สถาบันการพลศึกษา 40.07716.90016.2436.93482.70 ราชทัณฑ์ 2.0680.7760.9290.36382.45 ม. ราชภัฏชัยภูมิ 124.30891.9354.59627.77777.65 ทางหลวงชนบท 210.44841.538114.62254.28874.20 วัฒนธรรม 2.49201.8000.69272.23 ชลประทาน 212.95618.847129.96764.14269.88 เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 10.1933.0984.0223.07369.85 เขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 9.6425.1711.5282.94369.48 10

11 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด ตำรวจแห่งชาติ 35.20013.3364.46417.40050.57 กรมที่ดิน 2.69200.8301.86230.83 วิทยาลัยสารพัดช่าง 2.224.65001.57429.23 สป. สาธารณสุข 39.4109.5300.20429.67624.70 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2.40000.5481.85222.83 ตรวจบัญชีสหกรณ์ 0.78400.1380.64617.60 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 1.80400.3001.50416.63 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 2.2960.30001.99613.07 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 2.0500.20001.8509.76

12


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มิถุนายน 2552 ภาพรวม ร้อยละ 70 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google