งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มิถุนายน 2552 ภาพรวม ร้อยละ 70 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มิถุนายน 2552 ภาพรวม ร้อยละ 70 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ

2 เดือนตุลาคม มิถุนายน 2552 ภาพรวม ร้อยละ 70 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ ไตรมาส ที่ ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่ 4 94

3 เงินงวด = 8, ล้านบาท เบิกจ่าย = 7, ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตุลาคม 2551 – 22 พฤษภาคม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวม ระดับที่ 1

4 งบประมาณที่ได้รับปี พ. ศ สูงกว่าปี 2551 คิด เป็นร้อยละ ผลการเบิกจ่ายปี พ. ศ สูงกว่าปี 2551 คิด เป็นร้อยละ

5 ประเภท งบประมาณ ทั้งสิ้น เบิกจ่ายคงเหลือ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ งบประจำ 4, , งบลงทุน 1, งบท้องถิ่น 2, , รวมทั้งสิ้น 8, , , ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 1 ตุลาคม 2551 – 22 พฤษภาคม

6 6

7 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ ตุลาคม 2551 – 22 พฤษภาคม 2552 เงินงวด = 3, ล้านบาท เบิกจ่าย 2, คิดเป็นร้อยละ ส่วนราชการ = ท้องถิ่น = 2, ส่วนราชการ = ท้องถิ่น = 94.39

8 ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย งบลงทุน 1 ตุลาคม 2551 – 22 พฤษภาคม 2552 งบประมาณ เงิน ประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด งบส่วนราชการ อื่น งบพัฒนาจังหวัด งบท้องถิ่น 2, , รวม 3, , ร้อย ละ ของ การ เบิกจ่า ย ร้อย ละ ของ การ เบิกจ่า ย หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายไม่รวม งบท้องถิ่นจังหวัด เงินงวด 1, ก่อหนี้ / เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายไม่รวม งบท้องถิ่นจังหวัด เงินงวด 1, ก่อหนี้ / เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ผลการเบิกจ่ายงบพัฒนา จังหวัด ระดับที่ 13 ผลการเบิกจ่ายลงทุน ระดับที่ 2

9 ส่วนราชการ เงิน ประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนโสตศึกษา การพัฒนาสังคม กรมพัฒนาที่ดิน กรมการปกครอง แขวงการทาง เขตพื้นที่การศึกษาเขต ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ ตุลาคม 2551 – 22 พฤษภาคม 2552 ( หน่วยงานที่มีงบลงทุนเกิน 500,000 บาท ) ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย ระหว่าง 70 – 40 % ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย สูงกว่า เป้าหมาย ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่ำกว่า 40% ไม่มีการก่อหนี้ / เบิกจ่าย

10 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด ปฏิรูปที่ดินฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สถาบันการพลศึกษา ราชทัณฑ์ ม. ราชภัฏชัยภูมิ ทางหลวงชนบท วัฒนธรรม ชลประทาน เขตพื้นที่การศึกษาเขต เขตพื้นที่การศึกษาเขต

11 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด ตำรวจแห่งชาติ กรมที่ดิน วิทยาลัยสารพัดช่าง สป. สาธารณสุข วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

12


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มิถุนายน 2552 ภาพรวม ร้อยละ 70 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google