งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System

2 แผนงาน ESTATE GROUP งานที่ปฏิบัติ ระยะเวล าที่ใช้ เวลารวม ( วัน ) ทำ Proposal และวางแผนการ ดำเนินงานใหม่ 28- เม. ย. 1 ศึกษาวงจร ADC โดยใช้ ARM7 29 - 30 เม. ย. 2 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 4 1- พ. ค. 1 ซื้ออุปกรณ์ และศึกษาการ ทำงานของอุปกรณ์ 2- พ. ค. 1 เขียนโปรแกรมการทำงานของ ส่วนต่างๆ ให้ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ 5 - 6 พ. ค. 2 ทำการทดสอบวัดระยะวัตถุ แบบ 1 แกน 7- พ. ค. 1 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 5 8- พ. ค. 1 ออกแบบวิธีให้สามารถระบุ ตำแหน่งได้ โดยใช้ 2 แกน 9- พ. ค. 1

3 Position System แผนงาน ESTATE GROUP งานที่ปฏิบัติ ระยะเวล าที่ใช้ เวลารวม ( วัน ) เขียนโปแกรมเพื่อแสดงผลโดยใช้ vb 12- พ. ค. 1 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ โปรแกรม 13 - 14 พ. ค. 2 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 6 15- พ. ค. 1 ทดสอบโปรแกรมก่อนการทดลอง จริง 16- พ. ค. 1 ทดสอบวัดระยะวัตถุแบบ 2 แกน และเก็บค่า 19 - 21 พ. ค. 3 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 7 22- พ. ค. 1 ทำในส่วนการแสดงผลใน จอคอมพิวเตอร์ 23- พ. ค. 1 ทำในส่วนการแสดงผลใน จอคอมพิวเตอร์ ( ต่อ )26- พ. ค. 1 ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น 27- พ. ค. 1 จัดทำสื่อการนำเสนอผลงาน 28- พ. ค. 1 นำเสนอโครงการ 29- พ. ค. 1

4 Position System อุปสรรค ESTATE GROUP - ต้องหาแหล่งจ่ายไฟให้วงจรเพิ่ม - ยังหาสถานที่ ที่จะใช้ทำการ ทดลองไม่ได้ - ไม่เชี่ยวชาญการเขียนภาษา VB จึงต้องใช้เวลากับการเขียน โปรแกรมค่อนข้างมาก

5 Position System สิ่งที่จะ ทำต่อไป ESTATE GROUP - ทำการทดสอบ วัดระยะวัตถุ และเก็บ ค่าที่ได้เพื่อนำมาใช้ในการระบุ ตำแหน่ง

6 Position System ขอขอบคุ ณ ESTATE GROUP ผู้ร่วมรับฟังทุก ท่าน Question ?


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google