งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในคณะศึกษาศาสตร์ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในคณะศึกษาศาสตร์ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในคณะศึกษาศาสตร์ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้ เนื้อหา สาระ ที่เป็นประโยชน์ แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ http://edu.chandra.ac.th ฉบับที่ ๔๙ ประจำวันที่ ๑๓ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อัตลักษณ์ คณะศึกษาศาสตร์ : บัณฑิตดี มีความเป็นครู รอบรู้ วิชาชีพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ”  คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ แผน กลยุทธ์ทางการเงิน ” วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖. ๐๐ ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ที่ ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัด โครงการเตรียมความพร้อมก่อน ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาครู ที่ผ่านมา เพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะ ออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ๑ สาขาวิชาพลศึกษา  จัดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๓๒ - ๓๐๖ อาคาร กิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมความ พร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ สาขาวิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมทดสอบลีลาศให้กับนักศึกษารายวิชา กีฬาประเภทบุคคล ในภาคเรียน ที่ ๓ / ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการฝึก ประสบการณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗. ๐๐ เป็นต้น ไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2 โครงการเตรียมความพร้อมคณาจารย์และบุคลากรต้อนรับอาเซียน  คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมคณาจารย์และ บุคลากรต้อนรับอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมของคณาจารย์และ บุคลากรก่อนเข้าสู่อาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ – วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖. ๐๐น. ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาครู วันที่กิจกรรมสถานที่ผู้รับผิดชอบ 3-4 พ. ค. 57 การจัดอบรมผู้นำทางนันทนาการห้องประชุม 2 สาขาวิชาพลศึกษา 6 พ. ค. 57 โครงการโต๊ะกลมวิชาการ : การทำงานอย่างเป็น ระบบ ห้องประชุม 2 ฝ่ายวิชาการ 7 พ. ค. 57 อบรมอาจารย์ 3 คณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เป็นอาจารย์นิเทศ ห้องประชุม 2 ฝ่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 8 พ. ค. 57 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู (Intership I) หอประชุม มจษ. ฝ่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 8-9 พ. ค. 57 สาขาจิตวิทยา เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาร. ร. ไตรมิตรวิทยาลัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ครู ( สาขาจิตวิทยา ) 12 พ. ค. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ แผนกลยุทธ์ทางการเงินห้องประชุม 2 ฝ่ายบริหาร 14 พ. ค. 57 โครงการโต๊ะกลมวิชาการ : กลยุทธ์การสอนและ การประเมินผลการเรียนรู้ ห้องประชุม 2 ฝ่ายวิชาการ 15-16 พ. ค. 57 เตรียมความพร้อมคณาจารย์และบุคลากรต้อนรับ อาเซียน ห้องประชุม 2 ฝ่ายบริหาร 20-21 พ. ค. 57 อบรมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมห้องประชุม 2 ฝ่ายวิชาการ 22 พ. ค. 57 อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 3/2556 ห้องประชุม 1 ฝ่ายวิชาการ 23 พ. ค. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ แผนกลยุทธ์ทางการเงินห้องประชุม 2 ฝ่ายบริหาร 26-28 พ. ค. 57 เตรียมความพร้อมคณาจารย์และบุคลากรต้อนรับ อาเซียน ห้องประชุม 2 28 พ. ค. 57 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้ง ที่ 5/2557 ห้องประชุม 2 หัวหน้าสำนักงาน 29 พ. ค. 57 โครงการโต๊ะกลมวิชาการ : วิจัย : การบริการทาง วิชาการ : การสอนและการใช้ประโยชน์ ห้องประชุม 2 ฝ่ายวิชาการ ตารางกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 2


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในคณะศึกษาศาสตร์ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google