งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสมอภาค ทางเพศ. คุณปวีณา หงสกุล  มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี แพทย์หญิง คุณหญิงพร ทิพย์ โรจนสุนันท์  ผู้อำนวยการสถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ บทบาทของผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสมอภาค ทางเพศ. คุณปวีณา หงสกุล  มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี แพทย์หญิง คุณหญิงพร ทิพย์ โรจนสุนันท์  ผู้อำนวยการสถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ บทบาทของผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสมอภาค ทางเพศ

2 คุณปวีณา หงสกุล  มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี แพทย์หญิง คุณหญิงพร ทิพย์ โรจนสุนันท์  ผู้อำนวยการสถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ บทบาทของผู้ หญิงไทยใน ปัจจุบัน

3 ความสำคัญของความเสมอภาค ทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ หมายถึง การที่เพศชายและ เพศหญิงมีสิทธิเสรีภาพในการ แสดงบทบาททางเพศของ ตนเองต่อสังคมได้อย่าเท่า เทียมกัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ กรอบที่เหมาะสมของ วัฒนธรรมที่ดีงามของ สังคมไทย ความสำคัญของความเสมอ ภาคทางเพศ ขึ้นอยู่กับความ เข้าใจในบทบาททางเพศ และ การมีสัมพันธภาพที่เหมาะสม ระหว่างชายและหญิง

4 การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 1. ในฐานะ เพื่อน 2. ในฐานะ คู่รัก

5 การวางตัวต่อเพศตรง ข้ามของฝ่ายชาย แต่งกายสุภาพ วาจาสุภาพ ให้เกียรติผู้หญิง แสดงกิริยาสุภาพ เป็นสุภาพบุรุษ สนิมสนมกับผู้หญิง อย่างมีขอบเขต ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือ สารเสพติด แต่งกายสุภาพ วาจาสุภาพ ให้เกียรติผู้หญิง แสดงกิริยาสุภาพ เป็นสุภาพบุรุษ สนิมสนมกับผู้หญิง อย่างมีขอบเขต ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือ สารเสพติด

6 การวางตัวต่อเพศตรงข้าม ของฝ่ายหญิง แต่งกายสุภาพ วาจาสุภาพ แสดงกิริยาสุภาพ รู้จักมารยาทสังคม เรียบร้อย ดูสง่า มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่อยู่ลำพังกับฝ่ายชาย ไม่แสดงกิริยาสนิทสนมกับฝ่าย ชาย ไม่เที่ยวเตร่กับฝ่ายชาย ไม่ควรให้ฝ่ายชายออกค่าใช้จ่าย ให้แก่ตนฝ่ายเดียว แต่งกายสุภาพ วาจาสุภาพ แสดงกิริยาสุภาพ รู้จักมารยาทสังคม เรียบร้อย ดูสง่า มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่อยู่ลำพังกับฝ่ายชาย ไม่แสดงกิริยาสนิทสนมกับฝ่าย ชาย ไม่เที่ยวเตร่กับฝ่ายชาย ไม่ควรให้ฝ่ายชายออกค่าใช้จ่าย ให้แก่ตนฝ่ายเดียว

7 หลักการปรับตัวที่เหมาะสม 1. มีความรับผิดชอบ 2. รู้จักปรับปรุงตนเอง 3. ยอมรับความแตกต่างระหว่าง บุคคล 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 5. มีความจริงใจและปรารถนาดี ต่อผู้อื่น

8 ปัญหาทางเพศ 1. ลักษณะปัญหาทางเพศ ความสับสนในความเป็นชายหญิง ความเบี่ยงเบนทางเพศ ( ปฏิเสธเพศ, รักร่วมเพศ, รักสองเพศ ) 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ แบบอย่างที่ดีจากพ่อแม่ สนับสนุนให้วัยรุ่นชายหญิงแสดงเอกลักษณ์ทาง เพศของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาททางเพศ ( ยอมรับ ตนเอง เข้าใจธรรมชาติ ภาคภูมิใจ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา )

9 ใบงาน เรื่อง การวางตัวอย่าง เหมาะสม คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายวิธีการวางตัวที่ เหมาะสมกับบุคคลที่กำหนด 2. การวางตัวต่อเพื่อนต่างเพศ.............................................................................................................................................................................................................................. 1. การวางตัวต่อเพื่อนเพศ เดียวกัน............................................................................................................................................................................................................................................................... 1. การวางตัวต่อเพื่อนเพศ เดียวกัน...............................................................................................................................................................................................................................................................

10 โต้วาที เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศและ การวางตัวที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt ความเสมอภาค ทางเพศ. คุณปวีณา หงสกุล  มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี แพทย์หญิง คุณหญิงพร ทิพย์ โรจนสุนันท์  ผู้อำนวยการสถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ บทบาทของผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google