งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสมอภาคทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสมอภาคทางเพศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสมอภาคทางเพศ

2 บทบาทของผู้หญิงไทยในปัจจุบัน
คุณปวีณา หงสกุล มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

3 ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ
ความเสมอภาคทางเพศ หมายถึง การที่เพศชายและเพศหญิงมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงบทบาททางเพศของตนเองต่อสังคมได้อย่าเท่าเทียมกัน แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่เหมาะสมของวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในบทบาททางเพศ และการมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมระหว่างชายและหญิง

4 การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
1. ในฐานะเพื่อน 2. ในฐานะคู่รัก

5 การวางตัวต่อเพศตรงข้ามของฝ่ายชาย
แต่งกายสุภาพ วาจาสุภาพ ให้เกียรติผู้หญิง แสดงกิริยาสุภาพ เป็นสุภาพบุรุษ สนิมสนมกับผู้หญิงอย่างมีขอบเขต ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสารเสพติด

6 การวางตัวต่อเพศตรงข้ามของฝ่ายหญิง
แต่งกายสุภาพ วาจาสุภาพ แสดงกิริยาสุภาพ รู้จักมารยาทสังคม เรียบร้อย ดูสง่า มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่อยู่ลำพังกับฝ่ายชาย ไม่แสดงกิริยาสนิทสนมกับฝ่ายชาย ไม่เที่ยวเตร่กับฝ่ายชาย ไม่ควรให้ฝ่ายชายออกค่าใช้จ่ายให้แก่ตนฝ่ายเดียว

7 หลักการปรับตัวที่เหมาะสม
มีความรับผิดชอบ รู้จักปรับปรุงตนเอง ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความจริงใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่น

8 ปัญหาทางเพศ 1. ลักษณะปัญหาทางเพศ ความสับสนในความเป็นชายหญิง
ความเบี่ยงเบนทางเพศ (ปฏิเสธเพศ, รักร่วมเพศ, รักสองเพศ) 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ แบบอย่างที่ดีจากพ่อแม่ สนับสนุนให้วัยรุ่นชายหญิงแสดงเอกลักษณ์ทางเพศของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาททางเพศ (ยอมรับตนเอง เข้าใจธรรมชาติ ภาคภูมิใจ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา)

9 ใบงาน เรื่อง การวางตัวอย่างเหมาะสม
คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายวิธีการวางตัวที่เหมาะสมกับบุคคลที่กำหนด การวางตัวต่อเพื่อนเพศเดียวกัน การวางตัวต่อเพื่อนต่างเพศ

10 โต้วาที เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวที่เหมาะสม
โต้วาที เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt ความเสมอภาคทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google