งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีงบประมาณ 2558 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีงบประมาณ 2558 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีงบประมาณ 2558 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

2

3 พรฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐต้องมีการ จัดการความรู้

4 www.themegallery.comCompany Logo พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ ในส่วน ราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ สามารถ ประมวลผล ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของข้าราชการใน สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี การ เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ”

5

6 กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ใน สำนักงาน เช่น  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (morning talk)  การมีวาระ km ในการประชุมประจำเดือน  การสรุปบทเรียนจากการทำงาน โดยกำหนดให้มีการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการก่อสร้างแต่ละ โครงการแล้วเสร็จเพื่อจัดเก็บเป็นความรู้ต่อไป  จัดทำคู่มือการก่อสร้างโครงการหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ - จัดทำคู่มือองค์ความรู้ก่อนเกษียน โดยพิจารณา บุคคลที่เป็น key knowledge ขององค์กร  แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ - ทีมงานจัดการความรู้สำนักฯ - ทีมงานเครือข่าย ( ส่วน / โครงการ ละ 1 คน ) - คณะทำงานรับผิดชอบแต่ละหมวด ( ดูตามภารกิจ ) - คณะงานจัดเก็บหลักฐาน - ทีมงานจัดการความรู้ระดับโครงการ - คณะทำงานกลั่นกรองคู่มือภายในสำนักฯ  ตั้งทีมงานศูนย์สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจ และ กิจกรรมจัดการความรู้ของสำนักฯ  จัดทำ web site หลัก /web site คลังความรู้ ของสำนัก ฯและหน่วยงานในสังกัด ให้พร้อม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับเกณฑ์ kma  ปรับปรุงห้อง km สำนักฯ และ บอร์ดนำเสนอ km ( ระดับ สำนักงานก่อสร้างด้วย )  ทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี (action plan) ของ สำนักฯ  ร่างปฏิทินการจัดการความรู้ของสำนักฯ / ส่วน / สำนักงาน ก่อสร้าง  km team สำนักฯวางกลยุทธ์ ดำเนินการทั้งสอง กระบวนการ โดยเน้นกระบวนการ change management สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวทางดำเนินการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปี 2558

7 กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ใน สำนักงาน เช่น  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (morning talk)  การมีวาระ km ในการประชุมประจำเดือน  การสรุปบทเรียนจากการทำงาน โดยกำหนดให้มีการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการก่อสร้างแต่ละ โครงการแล้วเสร็จเพื่อจัดเก็บเป็นความรู้ต่อไป  จัดทำคู่มือการก่อสร้างโครงการหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ - จัดทำคู่มือองค์ความรู้ก่อนเกษียน โดยพิจารณา บุคคลที่เป็น key knowledge ขององค์กร  การมีวาระ km ในการประชุมประจำเดือน เน้นให้ cko เป็น แบบอย่าง และสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดย km team เป็นผู้นำเสนอ (change management)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (morning talk) ในสำนักฯ / สำนักงานก่อสร้าง  กิจกรรมนำร่อง อย่างน้อย สำนักงานก่อสร้างละ 1 เครื่องมือ  สรุปบทเรียนจากการทำงาน (AAR) ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หลังจากการก่อสร้างแต่ละโครงการแล้วเสร็จ โดย เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วม แล้วจัดเก็บเป็นคู่มือต่อไป ( ระบุใน tor)  จัดทำคู่มือการก่อสร้างโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในแต่ละ ประเภทงาน  กิจกรรมถอดความรู้ผู้บริหาร ( ผส. พก./ ผสก./ ผ ส่วน ) และ บุคคลที่เป็น key knowledge ของ องค์กร ในรูปแบบคู่มือ หรือ vdo ตามความเหมาะสม  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกไตรมาส  กิจกรรม site visit สำนกงานก่อสร้างโดย km team สำนัก เพื่อกระตุ้นสร้างความรู้ความเข้าใจ  กิจกรรมดูงาน best practice หน่วยงานจัดการความรู้ ดีเด่น  กิจกรรมเครื่องมือ mentoring system ( สืบต่อสายงาน )  ประกวดโครงการจัดการความรู้ดีเด่น /cko โครงการ เพื่อ เป็นหน่วยงานนำร่อง กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

8 แนวทางการดำเนินการ จัดการความรู้ ระดับสำนักงานก่อสร้าง สำนัก พัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 1. แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักงาน 2. จัดทำ web site คลังความรู้ ของสำนักงานก่อสร้าง ตามรูปแบบและเกณฑ์ที่ทาง Km team กำหนด 3. กำหนดปฏิทินการจัดการความรู้ เพื่อเป็นกรอบในการ ดำเนินการของสำนักงาน 4. ปรับปรุงสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ ดำเนินการจัดการความรู้ 5. สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ “ การจัดการความรู้ ” แก่บุคลากรในสำนักงาน 6. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามที่ km team สำนักฯเสนอ 7. สร้างกระแสให้เกิดการใช้และการแบ่งปันความรู้ให้ เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 8. ร่วมประกวดหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น ภายในสำนัก พัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีงบประมาณ 2558 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google