งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีงบประมาณ 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีงบประมาณ 2558
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

2

3 พรฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หน่วยงานภาครัฐต้องมีการจัดการความรู้

4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถ ประมวลผล ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” Company Logo

5

6 แนวทางดำเนินการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปี 2558
แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ - ทีมงานจัดการความรู้สำนักฯ - ทีมงานเครือข่าย (ส่วน/โครงการ ละ 1 คน) - คณะทำงานรับผิดชอบแต่ละหมวด (ดูตามภารกิจ) - คณะงานจัดเก็บหลักฐาน - ทีมงานจัดการความรู้ระดับโครงการ - คณะทำงานกลั่นกรองคู่มือภายในสำนักฯ ตั้งทีมงานศูนย์สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจ และ กิจกรรมจัดการความรู้ของสำนักฯ จัดทำ web site หลัก /web site คลังความรู้ ของสำนักฯและหน่วยงานในสังกัด ให้พร้อม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับเกณฑ์ kma ปรับปรุงห้อง km สำนักฯ และ บอร์ดนำเสนอ km (ระดับสำนักงานก่อสร้างด้วย) ทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี (action plan) ของสำนักฯ ร่างปฏิทินการจัดการความรู้ของสำนักฯ /ส่วน/สำนักงานก่อสร้าง km team สำนักฯวางกลยุทธ์ ดำเนินการทั้งสองกระบวนการ โดยเน้นกระบวนการ change management สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ในสำนักงาน เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (morning talk) การมีวาระ km ในการประชุมประจำเดือน การสรุปบทเรียนจากการทำงาน โดยกำหนดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการก่อสร้างแต่ละโครงการแล้วเสร็จเพื่อจัดเก็บเป็นความรู้ต่อไป จัดทำคู่มือการก่อสร้างโครงการหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ -จัดทำคู่มือองค์ความรู้ก่อนเกษียน โดยพิจารณาบุคคลที่เป็น key knowledge ขององค์กร

7 กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง การมีวาระ km ในการประชุมประจำเดือน เน้นให้ cko เป็นแบบอย่าง และสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดย km team เป็นผู้นำเสนอ (change management) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (morning talk) ในสำนักฯ/สำนักงานก่อสร้าง กิจกรรมนำร่อง อย่างน้อย สำนักงานก่อสร้างละ 1 เครื่องมือ สรุปบทเรียนจากการทำงาน (AAR) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากการก่อสร้างแต่ละโครงการแล้วเสร็จ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วม แล้วจัดเก็บเป็นคู่มือต่อไป (ระบุใน tor) จัดทำคู่มือการก่อสร้างโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในแต่ละประเภทงาน กิจกรรมถอดความรู้ผู้บริหาร (ผส.พก./ผสก./ผ ส่วน )และบุคคลที่เป็น key knowledge ของ องค์กร ในรูปแบบคู่มือหรือ vdo ตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกไตรมาส กิจกรรม site visit สำนกงานก่อสร้างโดย km teamสำนัก เพื่อกระตุ้นสร้างความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมดูงาน best practice หน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น กิจกรรมเครื่องมือ mentoring system (สืบต่อสายงาน) ประกวดโครงการจัดการความรู้ดีเด่น /cko โครงการ เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่อง กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ในสำนักงาน เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (morning talk) การมีวาระ km ในการประชุมประจำเดือน การสรุปบทเรียนจากการทำงาน โดยกำหนดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการก่อสร้างแต่ละโครงการแล้วเสร็จเพื่อจัดเก็บเป็นความรู้ต่อไป จัดทำคู่มือการก่อสร้างโครงการหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ -จัดทำคู่มือองค์ความรู้ก่อนเกษียน โดยพิจารณาบุคคลที่เป็น key knowledge ขององค์กร

8 แนวทางการดำเนินการ จัดการความรู้ ระดับสำนักงานก่อสร้าง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
1. แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักงาน 2. จัดทำ web site คลังความรู้ ของสำนักงานก่อสร้าง ตามรูปแบบและเกณฑ์ที่ทาง Km team กำหนด 3. กำหนดปฏิทินการจัดการความรู้ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของสำนักงาน 4. ปรับปรุงสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินการจัดการความรู้ 5. สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ “การจัดการความรู้” แก่บุคลากรในสำนักงาน 6. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามที่ km team สำนักฯเสนอ 7. สร้างกระแสให้เกิดการใช้และการแบ่งปันความรู้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 8. ร่วมประกวดหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น ภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google