งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Happy Valentine’s Day. Z 2  เฉลียว ฉลาด  ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว  เหมาะที่จะเป็นหัวหน้า 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Happy Valentine’s Day. Z 2  เฉลียว ฉลาด  ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว  เหมาะที่จะเป็นหัวหน้า 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Happy Valentine’s Day

2 Z 2

3  เฉลียว ฉลาด  ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว  เหมาะที่จะเป็นหัวหน้า 3

4  ความคิดสับสน  ไม่มั่นใจตนเ อง 4

5  คิดสร้างสรรค์  จินตนาการกว้างไกล  มีความเป็นผู้นำ 5

6  หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศและของมึนเมา  ส่วนใหญ่โสด 6

7 By Amporn Thiengtrongdee February/12/ 2013 thiengtrongdee@hotmail.com Mobile phone 081-938-2758

8  จำนวน 3 หน่วยกิต  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ  ศึกษาถึง  ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และ ปรสิต ที่มีผลต่อสุขภาพ  การติดเชื้อ  การเกิดโรค  การแพร่กระจาย  กลไกการต้านทานโรค  การทำลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปรสิต  การควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ

9 เมื่อเรียนจบวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ..  อธิบายเกี่ยวกับ ชนิด รูปร่าง ลักษณะคุณสมบัติและ สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ  การติดเชื้อ กลไกของโรค การแพร่กระจาย กระบวนการ ต้านทานโรค  การยับยั้งและการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และปรสิต การควบคุม และการป้องกันการติดเชื้อ  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มี ทักษะการทำงานเป็นทีม  การใช้เทคโนโลยี  และดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อื่นในการรักษา ความสะอาดและการป้องกันการติดเชื้อ

10 1. มีความรู้ความเข้าใจและจำแนกเกี่ยวกับ ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ (K) 2. วิเคราะห์สาเหตุ การเกิดโรค การแพร่กระจายของโรคที่เกิดจาก จุลินทรีย์และปรสิตได้ (K) 3. อธิบายการติดเชื้อ และกลไกการต้านทานโรคได้ (K) 4. ระบุวิธีการทำลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิตได้ (K) 5. ระบุวิธีการป้องกันโรค การควบคุมและการแพร่กระจายของโรคจาก จุลินทรีย์และปรสิตได้ (K) 6. ใช้เทคโนโลยี ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจุลินทรีย์และปรสิตได้ (P) 7. แปลผลการตรวจวินิจฉัยจุลินทรีย์และปรสิตจากสิ่งส่งตรวจอย่างง่ายได้ (P) 8. ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองในการรักษาความสะอาดและการป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรคและเป็นแบบอย่างได้ (P) 9. มีความเชื่อว่าการรักษาความสะอาด การดูแลสุขภาพจะส่งผลให้เป็นผู้มี สุขภาพดี (A)

11  บรรยาย 30 ชม.  ทดลอง 30 ชม.  ศึกษาดูงานในสถานการณ์จริง 3 ครั้ง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชม. ต่อสัปดาห์  ทำโครงการ สร้างวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนโดย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ: Weekly English toward AEC  บูรณาการบริการวิชาการร่วมกับวิชา กายวิภาคศาสตร์

12  คะแนนเก็บ 35 % - การเข้าชั้นเรียน 5 % - รายงานผลการทดลอง 7 ครั้ง 10 % - รายงานการศึกษาดูงาน 3 ครั้ง 5 % - ทำโครงการ สร้างวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนโดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน 8 %  บูรณาการบริการวิชาการร่วมกับวิชา กายวิภาคศาสตร์ 2 %  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ: Weekly English 5 %  คะแนนสอบภาคทฤษฎี 40 %  คะแนนสอบภาคทดลอง 25 %

13


ดาวน์โหลด ppt Happy Valentine’s Day. Z 2  เฉลียว ฉลาด  ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว  เหมาะที่จะเป็นหัวหน้า 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google