งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะโครงการวิจัย ที่ดี ดร. วันเพ็ญ ผ่องกาย 22 เม. ย. 52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะโครงการวิจัย ที่ดี ดร. วันเพ็ญ ผ่องกาย 22 เม. ย. 52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะโครงการวิจัย ที่ดี ดร. วันเพ็ญ ผ่องกาย 22 เม. ย. 52

2 1. ปัญหาและ วัตถุประสงค์ การวิจัย

3 ชื่อเรื่องชัดเจน กะทัดรัด ไม่กำกวม สื่อ ความหมายได้ดี กำหนด ขอบเขตชัดเจน ( รู้ว่า ทำอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อใด ) บอกความ สัมพันธ์ ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ภาษาที่ ใช้สื่อ ความหมายได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ปัญหาวิจัย 1.1 ชื่อเรื่อง

4 1.2 หลักการและ ความเป็นมา สอดคล้องกับปัญหา มี ความชัดเจน สรุปสาระ ถึง ความเป็นมาของปัญหาว่ามี เหตุผลอะไรจึงทำวิจัยเรื่องนี้ ความจำเป็นที่ต้องแก้ปัญหา มีหลักฐานหรือข้อมูลยืนยันถึง แหล่งที่มา ของปัญหา น่าเชื่อถือ

5 1.3 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กรอบแนวคิดการ วิจัย ระบุแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กรอบแนวคิด การวิจัยอย่างเหมาะสม มีการ อ้างอิงแหล่งที่มา และมีการใช้ แนวทางใหม่ที่นำไปสู่ผลที่ ต้องการได้จริง

6 1.4 วัตถุประสงค์ การวิจัย สอดคล้องกับชื่อเรื่องการ วิจัย ความเป็นมา ปัญหาของ การวิจัย ตอบคำถามของการ วิจัยได้ครอบคลุมในทุก ประเด็น ใช้ภาษากระชับ ชัดเจน

7 2. ระเบียบวิธี วิจัย

8 2.1 แบบแผนการ วิจัย ออกแบบ ระบุประเภท หรือ แบบแผนการวิจัย ได้ เหมาะสมกับเรื่องที่วิจัย แบบ แผนการวิจัย สะท้อนถึงกระบวนการวิจัยเป็น วงจรอย่างต่อเนื่อง

9 2.2 ประชากร กลุ่ม ตัวอย่าง กรณีศึกษา กลุ่มเป้าหมาย มีการระบุประชากร กลุ่ม ตัวอย่าง กรณีศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย อย่างชัดเจน ระบุวิธีการ ได้มาของกลุ่มตัวอย่างเหมาะสม

10 2.3 ตัวแปร สิ่งที่ต้องการศึกษาเป็น เรื่องใหม่ ระบุได้ชัดเจน สอดคล้องกับ ปัญหาวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย

11 2.4 เครื่องมือวิจัย ระบุว่าใช้เครื่องมืออะไรใน การวิจัย ระบุกระบวนการสร้าง และการ หาคุณภาพของ เครื่องมือ เครื่องมือผ่านการ ทดลองใช้ปรับปรุง และมีประสิทธิภาพ มีความ ชัดเจนถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

12 2.5 การเก็บ รวบรวมข้อมูล ระบุขั้นตอนการวิจัย ครบถ้วนและละเอียด มีวิธีการเก็บรวบรวมเป็นระบบ ชัดเจน แหล่งข้อมูล สัมพันธ์กับเรื่องวิจัย ข้อมูลที่ จัดเก็บมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

13 2.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับ ข้อมูลที่มี ทำให้ได้ ข้อค้นพบที่แท้จริง ตอบปัญหา การวิจัยและวัตถุประสงค์ได้ครบ ถูกต้อง และลึกซึ้ง บอกวิธีการ วิเคราะห์ เลือกใช้สถิติในการ วิเคราะห์ได้เหมาะสม กับ ลักษณะของข้อมูล

14 2.7 การสรุป ผลการวิจัย ผลการวิจัยได้จากข้อมูล จริงที่สอดคล้อง และครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ การวิจัย สรุปผล ตามข้อเท็จจริงจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นลำดับขั้นตอน ข้อมูลการ วิจัยมีการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ต่อ ผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ที่ทำวิจัย

15 3. การนำ ผลการวิจัย ไปใช้

16 3.1 การนำไปใช้ใน การแก้ปัญหา ตามกลุ่มเป้าหมาย สามารถแก้ปัญหาได้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม และทันเวลา สามารถเป็นแบบอย่าง กรณีศึกษา ที่จะใช้ แก้ปัญหาในลักษณะ เดียวกัน

17 3.2 การนำไปใช้ ในทางวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดีในการ นำไปใช้ในทางวิชาการ สามารถเผยแพร่เป็น แบบอย่าง ในวงการ ทางวิชาการได้

18


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะโครงการวิจัย ที่ดี ดร. วันเพ็ญ ผ่องกาย 22 เม. ย. 52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google