งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเขาย่า อำเภอศรี บรรพต จังหวัดพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเขาย่า อำเภอศรี บรรพต จังหวัดพัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเขาย่า อำเภอศรี บรรพต จังหวัดพัทลุง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน มีการ บันทึกรายงานการประชุม มีการ มอบหมายงานให้กรรมการปฏิบัติทุกเดือน ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน มีการ บันทึกรายงานการประชุม มีการ มอบหมายงานให้กรรมการปฏิบัติทุกเดือน อบต. ให้การสนับสนุนตามภารกิจที่ถ่าย โอนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ คนละ อบต. ให้การสนับสนุนตามภารกิจที่ถ่าย โอนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ คนละ 100 บาท / เดือน ค่าวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ประจำศูนย์ วัสดุโครงการตาม แผนพัฒนาการเกษตร เลขานุการและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ ให้บริการเกษตรกรทุกสัปดาห์ เลขานุการและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ ให้บริการเกษตรกรทุกสัปดาห์ ช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. มีแผนปฏิบัติงานประจำปี ประจำเดือน ประจำสัปดาห์ ติดไว้ที่ศูนย์บริการฯ มีแผนปฏิบัติงานประจำปี ประจำเดือน ประจำสัปดาห์ ติดไว้ที่ศูนย์บริการฯ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง สถานที่ตั้ง ทุกหมู่บ้าน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ขมิ้นผง, ขมิ้นแคปซูล ขั้นตอนและวิธีการ จัดเวทีชุมชน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประสานงาน อบต. เพื่อของบประมาณ คัดเลือกเกษตรกร จัดทำแผน ดำเนินการโครงการ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำสวนมังคุดนอก ฤดู สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาย เด่นพงศ์ ไพโรจน์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การทำสวนมังคุด นอกฤดู การทำสวนมังคุด นอกฤดู

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การผลิตผักปลอดภัยจาก สารพิษ บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ดำเนินการผลิตตลอดปี มีผู้มา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องตลอด ปี วิทยากร ชื่อ นายจรูญ ชู มาก การผลิตผักปลอดภัยจาก สารพิษ บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ดำเนินการผลิตตลอดปี มีผู้มา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องตลอด ปี วิทยากร ชื่อ นายจรูญ ชู มาก

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 บริเวณศูนย์บริการฯ หมู่ที่ 9 บริเวณศูนย์บริการฯ

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเขาย่า อำเภอศรี บรรพต จังหวัดพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google